Adatkezelési tájékoztató

A Plukkido Kft. adatkezelési tájékoztatója

1.Bevezetés

A Plukkido Kft. (1155 Budapest Rákos út 243., cégjegyzékszám: 01-09-309415 a továbbiakban: Plukkido Kft., vagy adatkezelő), mint adatkezelő, a www.plukkido.hu honlap (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése során a jelen tájékoztató („Tájékoztató”) szerint kezeli az Ön személyes adatait.

A Plukkido Kft.-nél elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Plukkido Kft. bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

2.Általános Rendelkezések

 

2.1. A Plukkido Kft., mint adatkezelő adatai, elérhetőségei

Adatkezelő neve: Plukkido Kft.

Székhelye: 1155 Budapest, Rákos út 243.

Cégjegyzékszáma: 01-09-309415

Adatvédelmi kérdéseivel keressen bennünket a következő e-mail címen: adat@plukkido.hu

2.2. A tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a jelen weboldalon  és a Plukkido által kibocsájtott mobil alkalmazásokban folytatott adatkezelésekben érintett természetes személyekre (a továbbiakban: felhasználó, vagy érintett).

2.3. Fogalmak

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

„IP cím”: az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

2.4. Alapelvek

A Plukkido Kft., mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

2.5.Kapcsolódó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről;
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei-ről és egyes korlátairól (Grt.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről.

 

3.A Plukkido Kft. adatkezelései

3.1. A https://plukkido.hu/ honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: látogatás dátuma, ideje, meglátogatott oldalak címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: legkésőbb 2019. december 31-ig.

Adattovábbítás:

A portál html kódja a Plukkido Kft.-től független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

A portál webanalitikai elemzésének készítéséhez, statisztikai elemzéséhez és igényorientált tervezéséhez a Plukkido Kft. a Google Analytics szolgáltatást alkalmazza. Ezekről bővebben a: https://www.google.com/analytics/terms/us.html oldalon olvashat.

Az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a MAXER Hosting Kft. (9024 Győr, Répce u. 24.) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

3.2 Plukkido Kft. webáruházi vásárlás adatkezelése

Vásárolni látogatóként lehetséges, ha a vásárló a 18. életévét betöltötte.
Az adatkezelés célja: a Plukkido Kft. webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

A kezelt személyes adatok típusa: az érintett által megadott adatok (név, email cím, cím, telefonszám, IP cím), ügyfélszám.

Az adatkezelés időtartama: az adatok a megrendelés teljesítését követő 5 év után törlésre kerülnek.

Az adatok törlése és módosítása: A felhasználó tekintettel a számviteli megőrzési kötelezettségre, korlátozottan jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni az adatkezelő jelen tájékoztató 4. fejezetében feltüntetett elérhetőségein.

Adattovábbítás:
Termékek kiszállítása, annak kézbesítése, a szerződés teljesítése céljából továbbításra kerül a címzett neve, címe, telefonszáma, csomag tömege, áru értéke, utánvét értéke a Csomagpiac Kft. (2100 Gödöllő, Német Lászó u. 1/b., Cg.:13-09-144907) vagy pedig az MPL ( Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc) részére.

Játék3 -as utánvétes átvétel választása esetén a vásárló neve, címe, telefonszáma, email címe a Kübosz Kft. (2119 Pécel, Jókai u. 112/A 13-09-134506) részére kerül átadásra.

Az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a MAXER Hosting Kft. (9024 Győr, Répce u. 24.) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

3.3. Számlamásolatok megőrzése

Az adatkezelés célja: a Plukkido Kft. „a számlamásolatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettségének” teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A kezelt személyes adatok típusa: számla másolata (rajta a vásárló neve, címe)

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év;

Az adatokat továbbítjuk a KontírLak Bt. (2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos u. 65) felé.

3.4. Plukkido Kft. elektronikus hírlevél

A Plukkido Kft. elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) tartalmú üzeneteket küldhet azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.

Hozzájáruló nyilatkozatot a Plukkido Kft. részére hírlevélre való feliratkozással lehet adnia.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: az érintett által megadott adatok, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, az egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontja.

Az adatok törlésének határideje:

– visszavonásig (a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét),

– a nem hitelesített feliratkozási kérelmek esetén 3 hét.

Az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a MAXER Hosting Kft. (9024 Győr, Répce u. 24.) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

3.5. Zsebmanó alkalmazás használata

A Plukkido Kft.  által üzemeltetett Plukkido ZsebManó mobilalkalmazás célja szórakoztató élmény nyújtása a felhasználóknak. Az alkalmazás használható regisztráció nélkül is, de a teljes élményt, feladatokat, “kihívásokat” csak regisztráció után éri el a a felhasználó.

Regisztráció nélkül a Plukkido Kft. csak a Felhasználó által adott “mese-értékelést” és az esetleges visszaélések miatt a felhasználó eszköz azonosítóját őrzi meg.

Ebben az esetben az  adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke az Alkalmazás működtetésének biztosítása okán.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Regisztráció esetén a kezelt adatok köre: az érintett által megadott adatok, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, az egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontja. A Plukkido rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Felhasználó a Profil menüben kérheti fiókja törlését, mely azonnal meg is történik, azaz a Felhasználó minden személyhez köthető adata törlésre kerül.

Az adatok törlésének határideje:

– visszavonásig (a regisztrációhoz  adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét),

– a nem hitelesített regisztrációs  kérelmek esetén 3 hét.

A mobilalkalmazásunk a játékkal kapcsolatos értesítést küldhet Felhasználó mobileszközére. Ezt a funkciót bármikor kikapcsolhatja az eszköz beállításai között (értesítések engedélyezése / tiltása).

Alkalmazásunk  rendszeresen, havonta küld a Regisztrált felhasználóknak emailt, melyben a játékkal kapcsolatos ingyenes tanácsok, ajánlatok vannak. Ezeket csak a Felhasználó regisztrációkor megadott kifejezett hozzájárulására küldjük.

Az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a DigitalOcean (székhely:101 Avenue of the Americas, 10th Floor New York, NY 10013) Frankfurt am Main -i telephelyére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

3.6. ÚtraManó alkalmazás használata

A Plukkido Kft.  által üzemeltetett Plukkido ÚtraManó mobilalkalmazás célja szórakoztató élmény nyújtása autós utazás közben a felhasználóknak. Az alkalmazás regisztráció nélkül, letöltés és telepítés után használható.

A Plukkido Kft. csak a Felhasználó telefonjának helyzetét, típusát egy a telefonhoz köthető azonosítót (amely nem a telefonszám!), az eszköz operációs rendszerét és IP címét, a kiválasztott útvonala(ka)t, az útvonalon haladás időpontját, az applikáció használatának gyakoriságát és a lejátszott mesék listáját tárolja. Ezeken kívül azt, hogy az applikáció mikor töltött be, és meddig volt előtérben.  Ezen adatok nem alkalmasak arra, hogy a Felhasználót beazonosítsuk, az adatok az alkalmazás használatának élvezeti értékét növelik csupán.

Ebben az esetben az  adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke az Alkalmazás működtetésének biztosítása okán.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Amennyiben a Felhasználó az applikáció használata során problémába ütközik, úgy segítséget kérhet emailben, ebben az esetben emailcímet és megadott nevet tárolunk. Ezek törlésre kerülnek kérésre azonnal, egyéb esetben 2019. december 31-ig.

Felhasználó bármikor kérheti a tárolt adatok törlését az adat@plukkido.hu emailcímen kérheti, amely 3 munkanapon belül meg is történik, azaz a Felhasználó minden addig őrzött adata törlésre kerül.

Egyéb esetben az adatok törlésének határideje: visszavonásig (az adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét), vagy az applikáció üzemeléséig.

A mobilalkalmazásunk a játékkal kapcsolatos értesítést küldhet Felhasználó mobileszközére. Ezt a funkciót bármikor kikapcsolhatja az eszköz beállításai között (értesítések engedélyezése / tiltása).

Az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a DigitalOcean (székhely:101 Avenue of the Americas, 10th Floor New York, NY 10013) Frankfurt am Main -i telephelyére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

3.7. Mesés hétköznapok pályázat

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A Plukkido Kft. pályázatot írt ki  OM azonosítóval rendelkező bölcsődék és óvodák számára “Mesés hétköznapok” címmel, pozitív és játékos nevelést segítő motivációs játékainak csoportos bevezetésére és használatára. A pályázat nyertesei a kreatív, nevelést segítő eszközökön túl, a hatékony játékhasználatot támogató szakmai segítséget is kapnak. A pályázati kérdőíven bekért és kezelt személyes adat az intézményt a pályázaton képviselő személy neve és emailcíme.

Ebben az esetben az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges (pályázati kötelezettség), amelyben az érintett az egyik fél képviselője.

Hozzájáruló nyilatkozatot a Plukkido Kft. által bekért pályázati ív kitöltésével lehet adnia.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatok törlésének határideje: 5 év vagy kérésre a pályázat lezártát követően.

A győztes intézmény nevét a Plukkido Kft. weboldalán, közösségi médiaoldalain és egyéb sajtótermékekben közzéteheti, személyes adatot nem közölve.

A győztes intézmény részére a nyeremény kiszállítása,  a szerződés teljesítése céljából továbbításra kerül a címzett neve, címe, telefonszáma, csomag tömege, áru értéke a Csomagpiac Kft. (2100 Gödöllő, Német Lászó u. 1/b., Cg.:13-09-144907) részére.

3.8. Pályázat Önkormányzatok számára

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A Plukkido Kft. pályázatot írt ki  magyarországi önkormányzatok számára a, pozitív és játékos nevelést segítő Ideki Plukkido Program bevezetésére és használatára.A pályázati kérdőíven bekért és kezelt személyes adat az önkormányzatot a pályázaton képviselő személy neve és emailcíme.

Ebben az esetben az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges (pályázati kötelezettség), amelyben az érintett az egyik fél képviselője.

Hozzájáruló nyilatkozatot a Plukkido Kft. által bekért pályázati ív kitöltésével lehet adnia.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatok törlésének határideje: 5 év vagy kérésre a pályázat lezártát követően.

A győztes önkormányzat nevét a Plukkido Kft. weboldalán, közösségi médiaoldalain és egyéb sajtótermékekben közzéteheti, személyes adatot nem közölve.

3.9. Kapcsolatfelvétel, panaszkezelés írásban

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott módon, illetve a jelen tájékoztató 2.1. pontjában megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet a Plukkido Kft.-vel.

Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel a Plukkido Kft.-vel, a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, a fogyasztói igények elintézése, az utólagos bizonyíthatóság.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok. Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül a Plukkido Kft. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben írásban, vagy e-mailen üzenetet küld részünkre, az üzenetet legfeljebb 5 évig őrizzük meg.

Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül a Plukkido Kft. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és azt a panasz másolatával 5 évig megőrzi az Fgy. tv. 17/A. § (7) bek. alapján.

4. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek, egyéb információk

4.1.Az Ön jogai

Az GDPR 15-20 cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Plukkido Kft. által kezelt személyes adatai tekintetében

 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a ‎2.1pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A Plukkido Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Plukkido Kft. nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Plukkido Kft. válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A Plukkido Kft. minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a Plukkido Kft. tájékoztatást ad a címzettekről.

4.2.Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy a Plukkido Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Plukkido Kft. közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

4.3.Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Plukkido Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

4.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Plukkido Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség;
 • ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • ha a személyes adatokat a Plukkido Kft. jogellenesen kezelte;
 • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot a Plukkido Kft. nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Plukkido Kft. korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Plukkido Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Plukkido Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Plukkido Kft. előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

4.6. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Plukkido Kft. jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Plukkido Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.7. Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a Plukkido Kft. közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.1

4.8. Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet a Plukkido Kft. válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

4.9. Adattovábbítás, az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége

A Plukkido Kft. által használt adatfeldolgozók a 3. pontban kerülnek feltüntetésre, az adott adatkezelési célra vonatkozó pontban.

4.10. Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is

A Plukkido Kft. az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.
A Plukkido Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Lehetséges változások a Tájékoztatóban

A Plukkido Kft. megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót. Ebben az esetben a Plukkido Kft. a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a Plukkido Kft. a mindig megfelelő tájékoztatást nyújt. Amennyiben kérdés merül fel arra vonatkozóan, hogy melyik tájékoztatás alkalmazandó, keresse fel az adatvédelmi tisztviselőt.