Adatkezelési tájékoztató

(Utolsó frissítés: 2021 március 1.)

 

A Plukkido Korlátolt Felelősségű Társaság (1155 Budapest Rákos út 243., cégjegyzékszám: 01-09-309415 a továbbiakban: „Plukkido”, vagy „adatkezelő”), mint adatkezelő, a https://www.plukkido.hu, https://plukkido.hu, https://www.plukkido.com, https://plukkido.com  honlapok (a továbbiakban: „Weboldalak”) és az azokon található webshop (továbbiakban: „Webshop”) üzemeltetése során, illetve a Plukkido Útramanó és Plukkido Zsebmanó mobilalkalmazások (továbbiakban: „Alkalmazások”) használata során a jelen tájékoztató („Tájékoztató”) szerint kezeli az Ön személyes adatait.

1.      A Plukkido, mint adatkezelő adatai, elérhetőségei

Adatkezelő neve: Plukkido Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1155 Budapest, Rákos út 243.
Fióktelepe(i): 8000 Székesfehérvár, Had utca 1-3., 204
Cégjegyzékszáma: 01-09-309415
Adatvédelmi tisztviselő: Táncsics Judit
Adatvédelmi kapcsolattartási email cím: adat@plukkido.hu

2.      A tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Weboldalakon és az Alkalmazásokban folytatott adatkezelésekben érintett természetes személyekre (a továbbiakban: Felhasználó, vagy Érintett).

3.      Fogalmak

 • adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • IP cím”: az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
 • geolokáció”: olyan számpár, ami a felhasználó precíz földrajzi helyzetét egyértelműen meghatározza.

4.      Alapelvek

A Plukkido, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

5.      Kapcsolódó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • évi C. törvény – a számvitelről;
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei-ről és egyes korlátairól (Grt.);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről.

6.      A Plukkido által kezelt adatok

6.1.   A Weboldalak nem regisztrált látogatóinak adatai

A kezelt adatok köre:
 • Látogató IP címe,
 • látogatás dátuma, ideje,
 • meglátogatott aloldalak címe,
 • a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok és sütik („cookie”-k).
Az adatkezelés célja: A honlap látogatása során az adatkezelő a működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti az itt részletezett látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: Az utolsó látogatástól számított 30 (harminc) nap.
Az adatok törlése és módosítása: A jelen tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségein keresztül.
Adattovábbítás:

A kezelt sütikről további tájékoztatást a Plukkido cookie szabályzata (https://plukkido.hu/cookie-szabalyzat/) ad.

A Weboldal a következő harmadik feleknek továbbíthatja a kezelt adatokat, amelyek az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehetnek igénybe.:

Megjegyzés: A portál a Plukkidotól független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni.

6.2.  A webshop vásárlók adatai

A kezelt adatok köre: A 6.1 pontban megjelölt adatokon túlmenően:

 • A Felhasználó által megadott email cím,
 • A Felhasználó által megadott számlázási cím,
 • A Felhasználó által megadott szállítási cím,
 • A Felhasználó által megadott vezeték- és keresztnév,
 • A Felhasználó által megadott telefonszám.
Az adatkezelés célja: A webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése, illetve a kezelt adatok olyan szerződés teljesítéséhez szükségesek, amelyben az érintett az egyik fél.
Az adatkezelés időtartama: Az adatok legkorábban a megrendelés teljesítését követő 5 év után kerülnek törlésre.
Az adatok törlése és módosítása: A felhasználó tekintettel a számviteli megőrzési kötelezettségre, korlátozottan jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni az adatkezelő jelen tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségein.
Adattovábbítás:

·         A Weboldal a következő harmadik feleknek továbbíthatja a kezelt adatokat, amelyek az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehetnek igénybe:

·         Horváth Sebestyén László E.V. (székhelye: 8230 Balatonfüred, Arácsi út 9.; adószáma: 75569127-1-39) mint tárhelyszolgáltató.

·         KBOSS.hu Kft. (https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/)

·         Termékek kiszállítása, annak kézbesítése, a szerződés teljesítése céljából továbbításra kerülhet a címzett neve, címe, telefonszáma, csomag tömege, áru értéke, utánvét értéke a következő parnerek számára:
         ·         Csomagpiac Kft. (2100 Gödöllő, Német Lászó u. 1/b., Cg.:13-09-144907) – amely a csomag kézbesítés feladat ellátásához további adatfeldolgozókat vehet igénybe,
         ·         MPL ( Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc),
         ·         DPD Hungária Kft (1134 Budapest Váci út 33., A épület II. emelet).

·         Személyes utánvétes átvétel választása esetén a vásárló neve, címe, telefonszáma, email címe a Kübosz Kft. (2119 Pécel, Jókai u. 112/A 13-09-134506) részére kerül átadásra.

·         Az adatokat továbbítjuk a Meyer & Levinson Kft. (1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. emelet) könyvelőiroda felé, mint adatkezelő felé.

6.3.   A regisztrált felhasználók adatai

A kezelt adatok köre: A 6.1 pontban megjelölt adatokon túlmenően:

 • A Felhasználó által választott felhasználónév,
 • A regisztráció dátuma,
 • A Felhasználó által megadott email cím,
 • A Felhasználó által választott jelszó,
 • A Felhasználó által megadott vezeték- és keresztnév,
 • Generált, felhasználót és esetlegesen mobiltelefonját azonosító egyedi számsorozatok („ID-k”).
Az adatkezelés célja: A webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, az érintett felhasználó egyértelmű azonosításához szükséges adatok, illetve a szolgáltatások testreszabása, és az Adatkezelő jogos érdeke az Alkalmazás működtetésének biztosítása okán.
Az adatkezelés időtartama: Az adatok a regisztráció megszüntetéséig kerülnek kezelésre.
Az adatok törlése és módosítása: A felhasználónak lehetősége van módosítani és törölni a regisztrációját a Weboldalon való bejelentkezést követően a felhasználó profiljában.
Adattovábbítás:
 • A Weboldal a következő harmadik feleknek továbbíthatja a kezelt adatokat, amelyek az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehetnek igénybe:

·         Horváth Sebestyén László E.V. (székhelye: 8230 Balatonfüred, Arácsi út 9.; adószáma: 75569127-1-39) mint tárhelyszolgáltató.

·         OneSignal, Inc. (USA) (https://onesignal.com/privacy_policy) és Google Corporation, mint push notification szolgáltatás adatkezelő.

·         DigitalOcean (USA) (https://www.digitalocean.com/legal/data-processing-agreement/) mint tárhelyszolgáltató.

·         Google Corporation – Cloud (USA) mint tárhelyszolgáltató és authentikációs szolgáltató.

6.4.   Számlamásolatok megőrzése

A kezelt adatok köre:
 • A Felhasználó által megadott email cím,
 • A Felhasználó által megadott számlázási cím,
 • A Felhasználó által megadott szállítási cím,
 • A Felhasználó által megadott vezeték- és keresztnév,
 • A Felhasználó által megadott telefonszám,
 • A vásárolt termékek és szolgáltatások.
Az adatkezelés célja: A Plukkido „a számlamásolatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettségének” teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
Az adatkezelés időtartama: A Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
Az adatok törlése és módosítása: A felhasználó tekintettel a számviteli megőrzési kötelezettségre, korlátozottan jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni az adatkezelő jelen tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségein.
Adattovábbítás:
 • A Weboldal a következő harmadik feleknek továbbíthatja a kezelt adatokat, amelyek az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehetnek igénybe:

·         KBOSS.hu Kft. (https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/)

 

·         Az adatokat továbbítjuk a Meyer & Levinson Kft. (1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. emelet) könyvelőiroda felé, mint adatkezelő felé.

 

6.5.   Elektronikus hírlevelek

A kezelt adatok köre:
 • A Felhasználó által megadott email cím,
 • A feliratkozás dátuma,
 • A feliratkozás időpontja,
 • A Felhasználó által megadott vezeték- és keresztnév.
Az adatkezelés célja: A Plukkido elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) tartalmú üzeneteket küldhet azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása. Hozzájáruló nyilatkozatot a Plukkido részére hírlevélre való feliratkozással ad.
Az adatkezelés időtartama:

·         visszavonásig (a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét),

·         a nem megerősített feliratkozási kérelmek esetén 3 hét.

Az adatok törlése és módosítása: Az érintett bármikor jogosult a hírlevelekről leiratkozni és adatait módosítani a hírlevél láblécében található linken keresztül.
Adattovábbítás: A Weboldal a következő harmadik feleknek továbbíthatja a kezelt adatokat, amelyek az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehetnek igénybe:

·         Horváth Sebestyén László E.V. (székhelye: 8230 Balatonfüred, Arácsi út 9.; adószáma: 75569127-1-39) mint tárhelyszolgáltató.

·         Mailjet SAS (EU) (https://www.mailjet.com/privacy-policy/) mint email lista adatkezelő.

 

6.6.   Zsebmanó alkalmazás használata

A kezelt adatok köre:

·         A Felhasználó által adott “mese-értékelés”,

·         Az esetleges visszaélések miatt a felhasználó eszköz azonosítója,

·         egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontja.

 

Ezeken felül a reigsztrált felhasználók esetében a 6.3 pontban kezelt adatok.

Az adatkezelés célja:

A Zsebmanó mobilalkalmazás célja szórakoztató élmény nyújtása a felhasználóknak. Az alkalmazás használható regisztráció nélkül is, de a teljes élményt, feladatokat, “kihívásokat” csak regisztráció után éri el a a felhasználó.

 

A Plukkido rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

A mobilalkalmazásunk a játékkal kapcsolatos értesítést küldhet Felhasználó mobileszközére. Ezt a funkciót bármikor kikapcsolhatja az eszköz beállításai között (értesítések engedélyezése / tiltása).

 

Alkalmazásunk  rendszeresen, havonta küld a regisztrált felhasználóknak emailt, melyben a játékkal kapcsolatos ingyenes tanácsok, ajánlatok vannak. Ezeket a regisztrációval elfogadott irányelveknek megfelelően küldjük.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Adatkezelő jogos érdeke az Alkalmazás működtetésének biztosítása okán.
Az adatkezelés időtartama:
 • visszavonásig (a regisztrációhoz  adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét),
 • a nem megerősített regisztrációs kérelmek esetén 3 hét.
Az adatok törlése és módosítása: Az érintett bármikor jogosult a mobilalkalmazást és/vagy a regisztrációját törölni. A regisztráció törléséhez lásd 6.3 pontot.
Adattovábbítás:
 • A Weboldal a következő harmadik feleknek továbbíthatja a kezelt adatokat, amelyek az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehetnek igénybe:
  • Mailjet SAS (EU) (https://www.mailjet.com/privacy-policy/) mint email lista adatkezelő,
  • DigitalOcean (USA) (https://www.digitalocean.com/legal/data-processing-agreement/) mint tárhelyszolgáltató.

 

6.7.   ÚtraManó alkalmazás használata

A kezelt adatok köre:

·         A Felhasználó okostelefonjának geolokációja,

·         A Felhasználó okostelefonjának típusát, operációs rendszerét, annak verzióját, mobilnet szolgáltatójának nevét,

·         Az esetleges visszaélések miatt a felhasználó eszköz azonosítóját,

·         Az okostelefon IP címét,

·         Az útvonalon haladás dátumát és időpontját,

·         A már lejátszott mesék listáját és a lejátszás gyakoriságát,

·         Az alkalmazás elindításának dátumát és időpontját, illetve hogy az alkalmazás meddig volt előtérben,

·         egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontját.

Az adatkezelés célja:

A ÚtraManó mobilalkalmazás célja szórakoztató élmény nyújtása autós utazás közben a felhasználóknak. Az alkalmazás regisztráció nélkül, letöltés és telepítés után használható.

 

A Plukkido rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

A kezelt adatok nem alkalmasak arra, hogy a Felhasználót beazonosítsuk, az adatok az alkalmazás használatának csupán élvezeti értékét növelik.

 

A mobilalkalmazásunk a játékkal kapcsolatos értesítést küldhet Felhasználó mobileszközére. Ezt a funkciót bármikor kikapcsolhatja az eszköz beállításai között (értesítések engedélyezése / tiltása).

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Adatkezelő jogos érdeke az Alkalmazás működtetésének biztosítása okán.
Az adatkezelés időtartama: Visszavonásig (az adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét). A jelen dokumentum 1. pontjában megadott kapcsolattartási címen az egyedi telefonazonosítója megadásával, amelyet a Plukkido 3 munkanapos határidővel teljesít.
Az adatok törlése és módosítása: Az érintett bármikor jogosult a mobilalkalmazást és/vagy a regisztrációját törölni. A regisztráció törléséhez lásd 6.3 pontot.
Adattovábbítás:
 • A Weboldal a következő harmadik feleknek továbbíthatja a kezelt adatokat, amelyek az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehetnek igénybe:

 

6.8.   Plukkido által meghírdetett pályázatok és visszajelzés űrlapok

A kezelt adatok köre:

·         Az érintett email címe,

·         Az érintett és amennyiben értelmezhető, az érintett által képviselt intézmény neve,

·         Az érintett és amennyiben értelmezhető, az érintett által képviselt intézmény

 

Ezen túl a Plukkido meghatározhat egyedi feltételeket és további kezelt adatokat a pályázati kiírásban, amelyek kiegészítik a jelen kategóriát.

Az adatkezelés célja: A Plukkido időről-időre pályázatokat ír ki magánszemélyek és intézmények részére. Ezen pályázatok kiértékeléséhez és a nyertes eléréséhez, a pályázattal járó esetleges későbbi együttműködés teljesítéséhez, szavatosság és garancia teljesítéséhez, illetve az esetleges későbbi észrevételek kezeléséhez szükségesek a kezelt adatok.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges (pályázati kötelezettség), amelyben az érintett az egyik fél képviselője. Hozzájáruló nyilatkozatot a Plukkido által bekért pályázati ív kitöltésével kell adnia.
Az adatkezelés időtartama: A pályázat lezártát és a nyertes felé a pályázati nyereményben foglalt termékek és szolgáltatások teljesítését követő 1 (egy) év.
Az adatok törlése és módosítása: Kérésre a jelen dokumentum 1. pontjában található kapcsolattartási címeken. Az adatok törlésének kérése a pályázat lezárása előtt folyó pályázatból való kizárást vonja maga után! A nyertes pályázó adatai kérésre limitált mértékben módosíthatóak, de az adatkezelés időtartamáig nem törölhető a garanciális és szavatossági feltételek törvényileg kötelező nyújtása okán.
Adattovábbítás:
 • A Weboldal a következő harmadik feleknek továbbíthatja a kezelt adatokat, amelyek az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehetnek igénybe:
 • Nyeremények kiszállítása, annak kézbesítése, a szerződés teljesítése céljából továbbításra kerül a címzett neve, címe, telefonszáma, csomag tömege, áru értéke, utánvét értéke a Csomagpiac Kft. (2100 Gödöllő, Német Lászó u. 1/b., Cg.:13-09-144907) – amely a csomag kézbesítés feladat ellátásához további adatfeldolgozókat vesz igénybe, vagy pedig az MPL ( Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc) részére.

6.9.   Felhasználó támogatás és kapcsolattartás

A kezelt adatok köre:

A 6.1 pontban feltüntetett adatokon túl:

·         Az érintett email címe,

·         Az érintett és amennyiben értelmezhető, az érintett által képviselt intézmény neve,

·         Az érintett és amennyiben értelmezhető, az érintett által képviselt intézmény

 

Ezen túl a Plukkido meghatározhat egyedi feltételeket és további kezelt adatokat a pályázati kiírásban, amelyek kiegészítik a jelen kategóriát.

Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel a Plukkidoval, a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, a fogyasztói igények elintézése, az utólagos bizonyíthatóság.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: A kapcsolatfelvétel tárgyát képező eset megoldását követő 5 (öt) év. Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül a Plukkido a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és azt a panasz másolatával 5 évig megőrzi az Fgy. tv. 17/A. § (7) bek. alapján.
Az adatok törlése és módosítása: Kérésre a jelen dokumentum 1. pontjában található kapcsolattartási címeken, kivéve a fogyasztói panaszokat, amelyekről készült jegyzőkönyvet a Plukkido köteles megőrizni a teljes jelzett időtartamig.
Adattovábbítás:
 • A Weboldal a következő harmadik feleknek továbbíthatja a kezelt adatokat, amelyek az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehetnek igénybe:
 • Hibás teljesítés, kellék- és termékszavatossági bejelentés esetén a javított vagy cserélt termék kiszállítása, annak kézbesítése, a szerződés teljesítése céljából továbbításra kerül a címzett neve, címe, telefonszáma, csomag tömege, áru értéke, utánvét értéke a Csomagpiac Kft. (2100 Gödöllő, Német Lászó u. 1/b., Cg.:13-09-144907) – amely a csomag kézbesítés feladat ellátásához további adatfeldolgozókat vesz igénybe, vagy pedig az MPL ( Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc) részére.

7.      Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek, egyéb információk

7.1.   Az Ön jogai

Az GDPR 15-20 cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Plukkido által kezelt személyes adatai tekintetében

 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a jelen dokumentum 1. pontjában megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A Plukkido indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Plukkido nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Plukkido válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A Plukkido minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a Plukkido tájékoztatást ad a címzettekről.

7.2.  Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy a Plukkidotól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Plukkido közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

7.3.   Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Plukkido indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

7.4.   A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Plukkido indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség;
 • ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • ha a személyes adatokat a Plukkido jogellenesen kezelte;
 • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot a Plukkido nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

7.5.   Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Plukkido korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Plukkido ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Plukkidonak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Plukkido előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

7.6.   A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Plukkido jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Plukkido a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7.   Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a Plukkido közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

7.8.   Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet a Plukkido válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

7.9.   Adattovábbítás, az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége

A Plukkido által használt adatfeldolgozók a 3. pontban kerülnek feltüntetésre, az adott adatkezelési célra vonatkozó pontban.

7.10.  Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is

A Plukkido az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

7.11.  Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

A Plukkido a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

7.12. Lehetséges változások a Tájékoztatóban

A Plukkido megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót. Ebben az esetben a Plukkido a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a Plukkido értesíti a érintettet a Plukkido vonatkozó ÁSZF-jében megjelölt módon. Amennyiben kérdés merül fel arra vonatkozóan, hogy melyik tájékoztatás alkalmazandó, keresse fel az adatvédelmi tisztviselőt a jelen dokumentum 1. pontjában megjelölt kapcsolattartási módokon.