Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2024.03.28.

Utolsó módosítás: 2021.11.23., 2023.07.15.

Köszönjük, hogy igénybe veszi szolgáltatásainkat! A Plukkido Games Kft. védi és tiszteletben tartja az Ön személyes adataihoz fűződő jogait.

A fenti célnak megfelelően jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összhangban tartalmazza a

Cégnév: Plukkido Games Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1155 Budapest, Rákos út 243. B/1
Fióktelep címe: 8000 Székesfehérvár, Had utca 1-3. 204.
Cégjegyzékszám: 01-09-309415
Adószám: 26236722-2-42
Közösségi adószám: HU26236722
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága<
Képviseli: Táncsics Judit ügyvezető önállóan
E-mail: info@plukkido.hu
Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos e-mail cím: adat@plukkido.hu
Telefonszám: +36 20 440 8590

(a továbbiakban, mint: “Szolgáltató”)

által üzemeltetetett weboldalak látogatói, a Weboldalon keresztül értékesített készségfejlesztő, illetve gyermeknevelést segítő táblajátékok és egyéb játékos készségfejlesztő eszközök vásárlói, a Szolgáltató által fejlesztett alkalmazások felhasználói, továbbá a Szolgáltatóval üzleti kapcsolatban álló személyek által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat. A Tájékoztató célja, hogy pontos képet adjon arról, miért és hogyan, valamint mennyi ideig kezeljük azon előbb nevezett személyekkel kapcsolatos személyes adatokat, akik cégünkkel bármilyen csatornán keresztül kapcsolatba kerülnek.

 1. Néhány adatvédelemmel kapcsolatos alapvető fogalom a Tájékoztató megértéséhez

Személyes adat

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Adatkezelés

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. Az Ön adatainak kezelője a Szolgáltató

Adatfeldolgozó

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adattovábbítás

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Az érintett hozzájárulása

az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Különleges adat

a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Genetikai adat

egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

Biometrikus adat

egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

Adatvédelmi incidens

a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A fenti fogalmak többsége a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatkezelésünk során sem különleges, sem genetikai, sem biometrikus adatokat nem kezelünk és ilyen adatokat nem is kérünk Öntől.

 1. Egyéb fogalmak

Weboldal

a https://www.plukkido.hu, https://plukkido.hu, https://www.plukkido.com és a https://plukkido.com domain alatt elérhető weboldalak együttesen

Termék

a Weboldalon keresztül értékesített gyermeknevelést segítő táblajátékok és egyéb játékos készségfejlesztő eszközök

Alkalmazás

a Szolgáltató által fejlesztett, Google Play-en, App Store-on és HUAWEI AppGallery-n elérhető Plukkido elnevezésű alkalmazás

Látogató

az a természetes személy, aki a Weboldalt – anélkül, hogy Terméket vásárolna – felkeresi

Vásárló

az a természetes személy, aki a Weboldalon keresztül Terméket vásárol vagy aki a Szolgáltató ügyfélszolgálatát felkeresi

Címzett

az a Vásárlótól eltérő harmadik személy, aki részére a Termék kiszállítása történik

Felhasználó

az a természetes személy, aki az Alkalmazást használja

Partner

a Szolgáltatóval üzleti kapcsolatot létesítő jogi személyek, egyéni vállalkozók vagy természetes személyek

Érintett

a Látogató, a Vásárló, a Címzett és a Felhasználó együttesen, továbbá az a természetes személy, aki a Szolgáltató hírlevelére feliratkozik, a Partner által kapcsolattartásra kijelölt személyt vagy a Szolgáltató által kiírt pályázaton, nyereményjátékon részt vevő személy

Szolgáltatás

jelenti a Termék Weboldalon keresztül történő értékesítését, illetve az Alkalmazás, illetve az azon keresztül igénybe vehető szolgáltatás elérhetővé tételét

IP cím

az Internet Protocol cím rövidítése, amely egy olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Geolokáció

olyan számpár, ami a Felhasználó precíz földrajzi helyzetét egyértelműen meghatározza.

III. Az adatkezelés alapelvei, a személyes adatok kezelésének esetei

A Szolgáltató az Érintett személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett alábbi elvek figyelembevételével kezeli:

a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);

gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);

a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”)

A Szolgáltató az Érintett személyes adatait az alábbi esetekben kezeli

III.1. A Szolgáltató általános tevékenységével kapcsolatos adatkezelés

– Weboldalon történő böngészés;

– Kapcsolatfelvétel;

– Szerződéses kapcsolattartás;

– Fizetés, számlázás;

– Hírlevél feliratkozás;

– Pályázatok, nyereményjátékok kiírása;

– A Weboldalon található bloggal kapcsolatos adatkezelés;

– A Weboldalon és az Alkalmazásban található sütik („cookie”) elhelyezése;

– Egyéb adatkezelés

III.2. Termék vásárlással kapcsolatos adatkezelés

– Termék rendelése;

– Regisztráció;

– Ügyfélszolgálat;

– Elállási nyilatkozat közlése;

– Szavatossági jogok érvényesítése, jótállás

III.3. Alkalmazással kapcsolatos adatkezelés

– Plukkido alkalmazás használata

 1. Milyen adatokat, milyen célból és mennyi ideig kezelünk?

Az egyes fent meghatározott esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:

– A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);

– A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”);

– A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”);

– A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”);

Tekintettel arra, hogy az egyes kapcsolattartási módokkal összefüggésben a Szolgáltató nem tudja korlátozni az egyes Érintettek által megküldött személyes adatok körét, mivel az Érintett által esetlegesen önkéntesen megadott személyes adatokra a Szolgáltatónak ráhatásunk nincsen, ezért erre tekintettel kérjük, hogy csak a legszükségesebb a Szolgáltató által jelen Tájékoztatóban előírt adatokat és információkat ossza meg akkor, amikor bármely módon kapcsolatba kíván lépi velünk, így semmi esetre se osszon meg társaságunkkal semmilyen személyes információt, amelyet jelen Tájékoztató szerint nem kérünk, illetve nem kívánunk kezelni. Amennyiben a Szolgáltató jelen pont szerinti kifejezett kérése ellenére olyan információt is megküld, amely személyes adat kezelése nem szükséges és ezzel összefüggésben később a Szolgáltatónak esetlegesen kára származik, úgy jelen Tájékoztató elfogadásával az Érintett kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatót az esetleges káros következmények, így különösen bírság megfizetése alól mentesítse, helyette helytálljon.

IV.1. A Szolgáltató általános tevékenységével kapcsolatos adatkezelés

IV.1.1. Weboldalon történő böngészés

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A jogos érdek megnevezése Az adatkezelés időtartama
A Látogató IP címe A Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme, illetve Weboldal biztonsága, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) 13/A. § (3) bekezdése szerinti jogok gyakorlása Jogos érdek A Weboldal és a Szolgáltatás biztonságos működése Az utolsó látogatástól számított 30 nap
A látogatás dátuma, ideje A Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme, illetve Weboldal biztonsága, az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdése szerinti jogok gyakorlása Jogos érdek A Weboldal és a Szolgáltatás biztonságos működése Az utolsó látogatástól számított 30 nap
Meglátogatott aloldalak címe A Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme, illetve Weboldal biztonsága, az Ker tv. 13/A. § (3) bekezdése szerinti jogok gyakorlása Jogos érdek A Weboldal és a Szolgáltatás biztonságos működése Az utolsó látogatástól számított 30 nap
A Látogató operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok és sütik („cookie”-k) A Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme, illetve Weboldal biztonsága, statisztikai adatok gyűjtése, az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdése szerinti jogok gyakorlása Jogos érdek A Weboldal és a Szolgáltatás biztonságos működése Az utolsó látogatástól számított 30 nap

A Weboldalt a Látogató szabadon látogathatja és böngészheti, anélkül, hogy bármilyen személyes adatot magadna a Szolgáltatónak. A Weboldal használatának megkezdésekor a Látogató egy kérést indít a számítógépéről vagy mobil eszközéről a Szolgáltató felé. Mintha egy levelet küldene el, amire válaszként szeretné megkapni a Weboldal tartalmát. A kérésre viszont csak akkor tud a Szolgáltató válaszolni, ha a Látogató megadja a címét. Ez a cím a Látogató internetes azonosítási címe, azaz az IP címe. Erre az IP címre küldi el a Szolgáltató szervere a kért Weboldalt. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy a Látogató a Weboldal címét beírja a böngészőbe, vagy a Weboldal bárhol közzétett linkjére kattint, hozzájárul az IP címének megadásához, illetve annak a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a fentebb leírt – Szolgáltató és Látogató közötti, a Weboldal megnyitásakor létrejövő – kommunikáció zökkenőmentes legyen, a Szolgáltató szervere úgynevezett log fájlokban tárolja el a Látogató IP címét.

Az IP cím azonosítására és tárolására a Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme és a Weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A Weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy a Szolgáltató naplózza a Weboldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Ha a Szolgáltató egy IP címről a Weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlel, akkor tiltólistára teszi azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor a Szolgálató törli a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. Ahhoz, hogy egy esetleges Weboldal elleni támadás vagy egyéb tiltott magatartás azonosítható, jobban meghatározható legyen, szükséges, hogy a Szolgáltató az IP címhez kapcsolódóan naplózza a látogatás dátumát és idejét, valamint azt, hogy a Látogató mely aloldalakat tekintett meg. A log fájlokban tárolt IP címeket és kapcsolódó adatokat a Szolgáltató céltól eltérően nem használja fel és automatikusan 30 napon belül törli, csak abban az esetben őrzi meg, ha az adott IP címről a Látogató valamilyen tiltott tevékenységet végzett. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait. Ahhoz, hogy egy esetleges Weboldal elleni támadás vagy egyéb tiltott magatartás azonosítható, jobban meghatározható legyen, szükséges, hogy a Szolgáltató az IP címhez kapcsolódóan naplózza a látogatás dátumát és idejét, valamint azt, hogy a Látogató mely aloldalakat tekintett meg. A tárolt sütikről („cookie”) további információt jelen Tájékoztató IV.1.9. pontjában talál.

IV.1.2. Kapcsolatfelvétel

A Szolgáltató az Érintett számára több csatornán keresztül lehetővé teszi, hogy a kapcsolatot felvegye vele, amennyiben az Érintettnek kérdése merülne fel a Szolgáltatással vagy az Alkalmazással kapcsolatosan vagy amennyiben egy leendő Partner ajánlatot szeretne kérni a Szolgáltatótól, továbbá minden olyan esetben, ami nem tartozik a jelen Tájékoztató IV.2.4.-IV.2.6. pontok szerinti esetkörbe.

A Szolgáltató az egyes kapcsolatfelvételi módoktól függően, az Érintett alábbi adatait kezeli.

IV.1.2.1. E-mail megkeresés esetén:

Amennyiben a Vásárló vagy a Felhasználó a Szolgáltatót általános jellegű kérdéssel vagy a Partner ajánlatkéréssel az info@plukkido.hu e-mail címen keresztül keresi meg, akkor annak érdekében, hogy a Szolgáltató a megkeresést megfelelő minőségbiztosítás mellett teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése szükséges:

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A jogos érdek megnevezése Az adatkezelés időtartama
Az Érintett vagy a Partner vezeték- és keresztneve Az Érintett vagy Partner azonosítása, megkeresés teljesítése Általános információkérés esetén: Szerződés teljesítése

Ajánlatkérés esetén: Jogos érdek

A Partnerrel való szerződés létrehozása Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig
Az Érintett vagy a Partner e-mail címe Az Érintett vagy Partner azonosítása, megkeresés teljesítése Általános információkérés esetén: Szerződés teljesítése

Ajánlatkérés esetén: Jogos érdek

A Partnerrel való szerződés létrehozása Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig

IV.1.2.2. Telefonos megkeresés esetén:

Amennyiben a Vásárló vagy a Felhasználó, illetve a Partner telefonon, általános kérdéssel illetve ajánlatkéréssel kapcsolatosan a +36 20 440 8590 telefonszámon keresi meg a Szolgáltatót, vagy amennyiben a Szolgáltató visszahívja az Érintettet, akkor annak érdekében, hogy a Szolgáltató a megkeresést teljesíteni tudja, az alábbi adatok kezelése kerül sor. A Szolgáltató tájékoztatja az Érintetteket, hogy a telefonbeszélgetés hanganyagának rögzítésére nem kerül sor.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A jogos érdek megnevezése Az adatkezelés időtartama
Az Érintett vagy a Partner vezeték és keresztneve Az Érintett vagy Partner azonosítása, megkeresés teljesítése Általános információkérés esetén: Szerződés teljesítése

Ajánlatkérés esetén: Jogos érdek

A Partnerrel való szerződés létrehozása Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig
Az Érintett vagy a Partner telefonszáma Az Érintett vagy Partner azonosítása, megkeresés teljesítése Általános információkérés esetén: Szerződés teljesítése

Ajánlatkérés esetén: Jogos érdek

A Partnerrel való szerződés létrehozása Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig

IV.1.2.3. Weboldalon keresztüli megkeresés esetén:

Amennyiben az Érintettnek a Szolgáltatással vagy az Alkalmazással kapcsolatosan technikai segítségnyújtásra van szüksége, vagy egy leendő Partner kívánja a Szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot, úgy a fenti kapcsolatfelvételi módokon kívül lehetősége van arra, hogy a Weboldalon elérhető chat asszisztens útján lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A jogos érdek megnevezése Az adatkezelés időtartama
Az Érintett vagy a Partner vezeték és keresztneve Az Érintett vagy Partner azonosítása, megkeresés teljesítése Általános információkérés esetén: Szerződés teljesítése

Ajánlatkérés esetén: Jogos érdek

A Partnerrel való szerződés létrehozása Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig
Az Érintett vagy a Partner e-mail címe Az Érintett vagy Partner azonosítása, megkeresés teljesítése Általános információkérés esetén: Szerződés teljesítése

Ajánlatkérés esetén: Jogos érdek

A Partnerrel való szerződés létrehozása Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig
Az Érintett vagy a Partner telefonszáma Az Érintett vagy Partner azonosítása, megkeresés teljesítése Általános információkérés esetén: Szerződés teljesítése

Ajánlatkérés esetén: Jogos érdek

A Partnerrel való szerződés létrehozása Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig

Kérjük az Érintetteket és a Partnereket, hogy a fentieken túlmenően semmilyen további személyes adatot – különösen, ha a Szolgáltató kifejezetten nem kéri – ne bocsássanak a Szolgáltató rendelkezésre. Amennyiben az Érintett vagy a Partner ennek ellenére mégis valamilyen a fentieken túlmenő személyes adatot hoz a Szolgáltató tudomására, úgy a Szolgáltató azt helyreállíthatatlanul és véglegesen törli, továbbá a Szolgáltató ezen személyes adatokkal kapcsolatosan semmilyen felelősséggel nem tartozik.

IV.1.3. Szerződéses kapcsolattartás

Amennyiben a Partner és a Szolgáltató között szerződéses kapcsolat jött létre, úgy a létrejött szerződésben feltüntetésre kerülnek a Partner által kapcsolattartásra megjelölt személy – alább részletezett – személyes adatai. Az adatkezelés jogalapja ezekben az esetekben a Szolgáltató jogos érdeke, a célja pedig a szerződéses viszony során esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan információ, tájékoztatás nyújtása, illetve egyéb közlések eljuttatása a Partner felé. A Partner tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartásra kijelölt személytől az adatainak a Szolgáltató részére történő megadásához való hozzájárulás beszerzése a Partner feladata és felelőssége.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A jogos érdek megnevezése Az adatkezelés időtartama
A Partner vagy a Partner által kapcsolattartásra kijelölt Érintett e-mail címe Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében Jogos érdek A szerződés teljesítése érdekében információ közlése a Partnerrel Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5 éves időtartamig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdésével összhangban (a követelések általános elévülési ideje)
A Partner vagy a Partner által kapcsolattartásra kijelölt Érintett vezeték és keresztneve Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében Jogos érdek A szerződés teljesítése érdekében információ közlése a Partnerrel Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5 éves időtartamig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdésével összhangban (a követelések általános elévülési ideje)
A Partner vagy a Partner által kapcsolattartásra kijelölt Érintett telefonszáma Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében Jogos érdek A szerződés teljesítése érdekében információ közlése a Partnerrel Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5 éves időtartamig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdésével összhangban (a követelések általános elévülési ideje)

IV.1.4. Fizetés, számlázás

IV.1.4.1. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevételéért vagy a Szolgáltató által a Partner részére nyújtott szolgáltatás teljesítéséért fizetendő ellenértéket hogi személy teljesíti és az ellenértékről szóló számla kiállítása jogi személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
A Vásárló, illetve a Felhasználó vagy a Partner által kapcsolattartásra kijelölt Érintett vezeték- és keresztneve A számlázással kapcsolatosan a Vásárlóval, a Felhasználóval, illetve a Partnerrel való kapcsolattartás Jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdésével összhangban A szerződéses kapcsolat megszűnéséig
A Vásárló, illetve a Felhasználó vagy a Partner által kapcsolattartásra kijelölt Érintett vezeték- és keresztneve e-mail címe A számlázással kapcsolatosan a Vásárlóval, a Felhasználóval, illetve a Partnerrel való kapcsolattartás Jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdésével összhangban A szerződéses kapcsolat megszűnéséig

A Szolgáltató a Szolgáltatását természetes személyek és jogi személyek részére egyaránt nyújtja. Amennyiben a Vásárló, a Felhasználó vagy a Partner az igénybevett Szolgáltatás ellenértékéről szóló számlát valamilyen jogi személy nevére kéri, úgy a fenti személyes adatok megadása szükséges.

A Szolgáltató a kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címét személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha a kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza. Amennyiben a kapcsolattartásra megadott e-mail cím általános (pl. info@pelda.hu vagy penzugy@pelda.hu) formátumú, úgy a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak. A Szolgáltató felhívja a Vásárló, a Felhasználó, illetve a Partner figyelmét, hogy a kapcsolattartó vezeték- és keresztnevének megadásához, valamint amennyiben a kapcsolattartási e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza, úgy ennek megadásához a kapcsolattartó személytől való hozzájárulás beszerzése a saját feladatuk és saját felelősségi körükbe tartozik.

IV.1.4.2. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő ellenértéket természetes személy telkesíti és az ellenértékről szóló számla kiállítása természetes személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
A Vásárló, illetve a Felhasználó vagy a Partner vezeték és keresztneve A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése Jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdésével összhangban A számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam
A Vásárló, illetve a Felhasználó vagy a Partner szállítási címe / számlázási címe (amennyiben a szállítási címtől eltér) A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése Jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdésével összhangban A számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam
A Vásárló, illetve a Felhasználó vagy a Partne e-mail címe A számlázással kapcsolatos kapcsolattartás, az elektronikus úton kiállított számla megküldéséhez Jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdésével összhangban A számla kiküldéséig
A Vásárló bankszámlaszáma vagy bankkártya száma A Vásárló fizetési kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése Szerződés teljesítése A számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam
A Vásárló átutalással vagy bankkártyával teljesített fizetésének dátuma és időpontja A Vásárló fizetési kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése Szerződés teljesítése A számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

A számla kötelező adattartalmát, illetve a számla tárolásának időtartamát jogszabály írja elő, így a Szolgáltató ezen adatokat jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli.

IV.1.5. Hírlevél feliratkozás

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az Érintett vezeték- és keresztneve Tájékoztató és ismeretterjesztő és direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) célú üzenetek küldése az Érintett részére, tájékoztatás kedvezményekről vagy a Szolgáltatást érintő fontos információról Hozzájárulás A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig, a nem megerősített feliratkozási kérelmek esetén a kérelemtől számított 3 hétig
Az Érintett e-mail címe Tájékoztató és ismeretterjesztő és direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) célú üzenetek küldése az Érintett részére, tájékoztatás kedvezményekről vagy a Szolgáltatást érintő fontos információról Hozzájárulás A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig, a nem megerősített feliratkozási kérelmek esetén a kérelemtől számított 3 hétig
A hírlevélre történő feliratkozás dátuma és időpontja A hozzájárulás megadásának nyilvántartásához és igazolhatóságához szükséges adat Hozzájárulás A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig, a nem megerősített feliratkozási kérelmek esetén a kérelemtől számított 3 hétig

Az Érintettnek Weboldalon és az Alkalmazásban lehetősége van arra, hogy feliratkozzon hírlevelünkre. Ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató kizárólag a Vásárló kifejezett hozzájárulása alapján (melyet az erről szóló tájékoztatás melletti jelölőnégyzet kipipálásával adhat meg) a Vásárló e-mail címét kezeli addig, amíg a Vásárló a hozzájárulást vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonása többféleképpen történhet, ehhez részletesebben olvassa el a jelen Tájékoztató V. pontjában írtakat.

IV.1.6. Pályázatok, nyereményjátékok kiírása

A Szolgáltató időről-időre pályázatokat, nyereményjátékokat ír ki magánszemélyek és intézmények részére. Ezen pályázatok, illetve nyereményjátékok kiértékeléséhez és a nyertes eléréséhez, a pályázattal járó esetleges későbbi együttműködés teljesítéséhez, szavatosság és garancia teljesítéséhez, illetve az esetleges későbbi észrevételek kezeléséhez az alábbi személyes adatok kezelése szükséges.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az Érintett vezeték- és keresztneve A Szolgáltató által kiírt pályázaton, nyereményjátékban való részvételhez szükséges adat; nyertes pályázó esetén a nyeremény eljuttatásához szükséges adat Pályázaton való részvétellel kapcsolatosan: Hozzájárulás

Nyertes pályázat esetén: Szerződés teljesítése

A pályázat, nyereményjáték lezárásáig

Nyertes pályázó esetén a pályázat, nyereményjáték lezárásáról számított 1 évig

Az Érintett e-mail címe A Szolgáltató által kiírt pályázaton, nyereményjátékban való részvételhez szükséges adat; nyertes pályázó értesítéséhez szükséges adat Pályázaton való részvétellel kapcsolatosan: Hozzájárulás

Nyertes pályázat esetén: Szerződés teljesítése

A pályázat, nyereményjáték lezárásáig

Nyertes pályázó esetén a pályázat, nyereményjáték lezárásáról számított 1 évig

Amennyiben értelmezhető az Érintett által képviselt intézmény neve A Szolgáltató által kiírt pályázaton, nyereményjátékban való részvételhez szükséges adat; nyertes pályázó értesítéséhez szükséges adat Pályázaton való részvétellel kapcsolatosan: Hozzájárulás

Nyertes pályázat esetén: Szerződés teljesítése

A pályázat, nyereményjáték lezárásáig

Nyertes pályázó esetén a pályázat, nyereményjáték lezárásáról számított 1 évig

Az Érintett postacíme Nyeremény eljuttatása az Érintett részére Szerződés teljesítése A pályázat, nyereményjáték lezárásáról számított 1 évig
Az Érintett telefonszáma Nyeremény eljuttatása az Érintett részére Szerződés teljesítése A pályázat, nyereményjáték lezárásáról számított 1 évig

IV.1.7. A Weboldalon található hozzászólásokkal kapcsolatos adatkezelés

A Szolgáltató a Weboldalon blogot, fórumot, felhasználói kommunikációra alkalmas felületet üzemeltet, ahol különféle, a Szolgáltatással, illetve egyéb, gyermekneveléssel kapcsolatos ismeretterjesztő bejegyzéseket tesz közzé, illetve termékeivel kapcsolatos beszélgetéseket tesz lehetővé. Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy a blogbejegyzésekhez hozzászólást írjon, melyhez az alábbi személyes adatok megadása szükséges.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az Érintett vezeték- és keresztneve Az Érintett azonosítása, hozzászólás elküldéséhez szükséges adat Hozzájárulás A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hozzászólás törlése iránti kérelem Szolgáltatóhoz történő megérkezéséig, de legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 3 napig
Az Érintett e-mail címe Az Érintett azonosítása, hozzászólás elküldéséhez szükséges adat Hozzájárulás A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hozzászólás törlése iránti kérelem Szolgáltatóhoz történő megérkezéséig, de legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 3 napig
A hozzászólás dátuma és időpontja A hozzászólás időpontjának rögzítése Hozzájárulás A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hozzászólás törlése iránti kérelem Szolgáltatóhoz történő megérkezéséig, de legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 3 napig
A hozzászólás tartalma Az Érintett kérdésnek, véleményének megjelenítése Hozzájárulás A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hozzászólás törlése iránti kérelem Szolgáltatóhoz történő megérkezéséig, de legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 3 napig

A Szolgáltató kéri az Érintetteket, hogy a fentieken túlmenően, különösen a hozzászólás tartalmában semmilyen további személyes adatot ne bocsássanak a Szolgáltató rendelkezésre. Amennyiben az Érintett ennek ellenére mégis valamilyen a fentieken túlmenő személyes adatot hoz a Szolgáltató tudomására, úgy a Szolgáltató azt helyreállíthatatlanul és véglegesen törli, továbbá a Szolgáltató ezen személyes adatokkal kapcsolatosan semmilyen felelősséggel nem tartozik.

IV.1.8. A Weboldalon és Alkalmazásban található sütik („cookie”) elhelyezése;

A süti („cookie”) egy adatcsomag, amelyet a Weboldal meglátogatásával vagy az Alkalmazás használatával a kiszolgáló webszerver elküld az Ön számítógépére vagy mobil eszközére, és ott – a cookie fajtájától függően – meghatározott időtartamban tárolódik.

A cookie-k az Ön számítógépén vagy mobil eszközén semmilyen biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.

A Weboldal és az Alkalmazás zavartalan használata érdekében egyes cookie-k (ezek az ún. munkamenet cookie-k) a Weboldal meglátogatásával, illetve az Alkalmazás megnyitásával automatikusan települnek az Ön számítógépén, illetve mobil eszközén. Az ilyen cookie-k célja a Weboldal és az Alkalmazás biztonságának garantálása, stabil működésének biztosítása, az online űrlapjainkon rögzített adatok megőrzése, a multimédiás tartalmak megjelenítése, valamint a Weboldal terhelésének kiegyenlítése. Ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének, illetve mobil eszközének IP címét vagy eszköz azonosítóját) a Weboldal és az Alkalmazás biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb addig az időtartamig, amíg Ön a honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek az Ön gépéről.

A Weboldal meglátogatása során, valamint az Alkalmazás használatával megadott hozzájárulása alapján az alábbi célból a következő típusú cookie-k települhetnek a számítógépén:

– Statisztikai célú, webanalitikai méréseket szolgáló cookie-k (pl. Google Analytics). Ezek számunkra azért fontosak, mert így tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP címéről, városáról, az Ön által használt eszköz, böngésző, operációs-rendszer típusáról, illetőleg arról, hogy a Weboldalon belül mely aloldalakat látogatott meg, azokon mennyi időt töltött). A névtelen adatokból a Weboldal látogatottságával kapcsolatos általános statisztikákat, riportokat készítünk azok továbbfejlesztéséhez, marketing stratégiánk tökéletesítéséhez használjuk őket.

– Remarketing célú cookie-k (pl. Google Adwords), melyekkel elemezni tudjuk, hogyan használja Ön a honlapunkat, és ennek megfelelően Önnek személyre szóló tartalmat, hirdetést jeleníthetünk meg, akár a honlapunkon kívüli online felületeken is (pl. más weblapokon vagy közösségi médiában).

Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg az Érintett be nem zárja a böngészőt vagy az Alkalmazást. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző vagy az Alkalmazás bezárásakor. Az állandó cookie-k segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket az Érintett állított be magának a Weboldalon.

A hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a honlap betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja.

Lényeges, hogy a weboldal a “sütik” engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót.

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy mivel a sütik célja a Weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

A cookie-kat a böngészője beállításaiban is kezelheti. A beállítások mikéntje a böngésző típusától függ.

A legnépszerűbb böngészőkben a cookie beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9s-kezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-11

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/a-microsoft-edge-a-b%C3%B6ng%C3%A9sz%C3%A9si-adatok-%C3%A9s-az-adatv%C3%A9delem-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

A Szolgáltató az alábbi sütiket alkalmazza a Weboldalon, illetve az Alkalmazásban:

Süti neve Süti típusa Mit csinál? További információ
Google Analytics statisztikai, analitikai célú Weboldal és a Szolgáltatás fejlesztését segítő analitikák mentése https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/
Hotjar statisztikai, analitikai célú https://www.hotjar.com/legal/policies/terms-of-service/
Facebook marketing célú https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google Adwords marketing célú https://policies.google.com/privacy?hl=hu

IV.1.9. Egyéb adatkezelés

A jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről a Szolgáltató az adat felvételekor ad az adatkezelés céljáról, időtartamáról, jogalapjáról és egyéb, a GDPR alapján kötelezően rendelkezésre bocsátandó információról tájékoztatást.

IV.2. Termék vásárlással kapcsolatos adatkezelés

IV.2.1. Termék rendelése

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
A Vásárló / Címzett vezeték és keresztneve A Vásárló / Címzett azonosítása, szállításhoz / átvételhez szükséges adat Szerződés teljesítése A szállítást / átvételt követő 5 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdésével összhangban (a követelések általános elévülési ideje)
A Vásárló / Címzett e-mail címe A Vásárló / Címzett részére visszaigazolás, a megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatás küldése Szerződés teljesítése A szállítás teljesítéséig
A Vásárló / Címzett telefonszáma A Vásárló / Címzett azonosítása, a szállítás teljesítése Szerződés teljesítése A szállítás teljesítéséig
A Vásárló / Címzett számlázási címe A Vásárló / Címzett azonosítása, számla kiállításához szükséges adat Szerződés teljesítése A szállítást / átvételt követő 5 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdésével összhangban (a követelések általános elévülési ideje)
A Vásárló / Címzett szállítási címe (amennyiben a számlázási címtől eltér) A Vásárló / Címzett azonosítása, a szállítás teljesítése Szerződés teljesítése A szállítást / átvételt követő 5 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdésével összhangban (a követelések általános elévülési ideje)

Amennyiben a Vásárló Terméket rendel a Weboldalon keresztül, úgy ahhoz, hogy a megrendelést a Szolgáltató teljesíteni tudja, a fenti adatok megadása szükséges.

Főszabályként a Vásárló által megadott számlázási cím a Vásárló szállítási címével azonos. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a számlázási címétől eltérő szállítási címet adjon meg, mely esetben saját magától eltérő Címzettet, illetve a Címzett szállítási címét, e-mail címét és telefonszámát megadja. Amennyiben a Vásárló Címzettet ad meg, úgy a Címzett adatainak megadásához való hozzájárulás beszerzése a Vásárló feladata és felelőssége.

A Vásárló / Címzett vezeték és keresztnevének megadása a Vásárló / Címzett azonosítását szolgálja a kiszállítás, során.

A Vásárló / Címzett e-mail címét a Szolgáltató a megrendelés teljesítésével kapcsolatban abból a célból kezeli, hogy részére visszaigazolást küldjön arról, hogy az adott megrendelést fogadta, illetve egyéb a megrendelést érintő értesítést küldjön részére.

A Vásárló, illetve a Címzett szállítási címének kezelése azt a célt szolgálja, hogy a futár eljuttathassa hozzá vagy a Címzetthez a kívánt Terméke(ke)t.

A Vásárló, illetve a Címzett telefonszámának megadása azt a célt szolgálja, hogy a Szolgáltató részére kiszállítást végző futárszolgálat a Vásárlóval, illetve a Címzettel a kiszállítás teljesítése érdekében – amennyiben szükségessé válik – gyors kapcsolatfelvételt eszközöljön.

Amennyiben a Vásárló nem saját, hanem a Címzett adatait adja meg, úgy szavatolja, hogy a megadott adatokhoz jogszerűen jutott hozzá, ezért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

IV.2.2. Regisztráció

A későbbi megrendelések megkönnyítése érdekében a Szolgáltató lehetővé teszi a Vásárló számára, hogy bármelyik általa eszközölt megrendelési folyamat során felhasználói fiókot regisztráljon. Ebben az esetben a Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
A Vásárló IV.2.1. pontban megadott adatai, kivéve telefonszám További megrendelések céljából a megrendeléshez szükséges adatok tárolása, kényelmi funkciók Hozzájárulás A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a felhasználói fiók törléséig
A Vásárló által beállított jelszó A felhasználói fiókba történő belépéshez szükséges adat Hozzájárulás A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a felhasználói fiók törléséig

IV.2.3. Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató a Vásárlók részére történő információ nyújtása, illetve jogaik (kellékszavatosság, panaszügyintézés) érvényesítése érdekében a Szolgáltató ügyfélszolgálatot tart fenn. A Szolgáltató ügyfélszolgálata a IV.1.2.1. és IV.1.2.2. pontban írt módon, azaz e-mailen és telefonon keresztül érhető el, a Szolgáltató ügyfélszolgálati megkeresését a Weboldalon elhelyezett chat asszisztens útján nem fogad, illetve az ott érkező megkereséseket átirányítja. Az ügyfélszolgálati megkeresések esetében a megkeresés módjától függően a IV.1.2.1. és IV.1.2.2. pontban írt személyes adatok kezelésére kerül sor, az ott megjelölt célból és ideig.

Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben változatlanul szerződés teljesítése, illetve amennyiben a Vásárló megkeresése a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) szerinti panasznak minősül, úgy az adatkezelés célja a Vásárló panaszával kapcsolatos jegyzőkönyv felvétele, a panasz kivizsgálása és megválaszolása, míg jogalapja a Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének teljesítése.

A telefon és e-mail útján érkező panasz esetén a Szolgáltató az Fgytv. 17/A. § (4) bekezdésével összhangban azonosítószámmal látja el, mely a Vásárló egyéb adatával összekapcsolva személyes adatnak minősül és amely a Szolgáltató adatkezelésének tárgyát képezi.

A Vásárló által megtett panaszról felvett jegyzőkönyv az Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésével összhangban – a IV.1.2.1. és IV.1.2.2. pontban írtakon túlmenően – tartalmazza

– a Vásárló lakcímét,

– a panasz előterjesztésének helyét, idejét és módját

– a Vásárló panaszának részletes leírását, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét,

– a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét,

– a panasz egyedi azonosítószámát

Az adatkezelés, illetve a panaszról felvett jegyzőkönyv, valamint az arra adott válasz másolati példányának tárolási időtartama az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdésével összhangban 3 év.

IV.2.4. Fizetés, számlázás

A Termék vásárlásával kapcsolatos fizetésre, illetve számlázásra a IV.1.4. pontban írtak megfelelően irányadóak.

IV.2.5. Elállási nyilatkozat közlése

Amennyiben a Vásárló a megrendelt Termékkel kapcsolatban elállási jogát gyakorolja, úgy az alábbi személyes adatok megadása kötelező a Szolgáltató általános szerződési feltételeinek mellékletét képező elállási nyilatkozaton:

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
A Vásárló vezeték- és keresztneve A Vásárló azonosítása Jogi kötelezettség teljesítése a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerint Az elállási nyilatkozat Szolgáltató által való kézhezvételét követő legfeljebb 14 napig a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésével összhangban
A Vásárló lakcíme / számlázási címe A Vásárló azonosítása Jogi kötelezettség teljesítése a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerint Az elállási nyilatkozat Szolgáltató által való kézhezvételét követő legfeljebb 14 napig a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésével összhangban
A Vásárló bankszámlaszáma A Vásárló által megfizetett ellenszolgáltatás visszafizetésének teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerint Az elállási nyilatkozat Szolgáltató által való kézhezvételét követő legfeljebb 14 napig a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésével összhangban
A Vásárló e-mail címe A Vásárló azonosítása, visszaigazolás küldése Jogi kötelezettség teljesítése a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerint Az elállási nyilatkozat Szolgáltató által való kézhezvételét követő legfeljebb 14 napig a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésével összhangban

A Szolgáltató a Vásárló e-mail címét abban az esetben kezeli csak, amennyiben a Vásárló az elállási nyilatkozatot nem postai úton juttatja el részére.

A Vásárló bankszámlaszámának megadása abból a célból szükséges, hogy a Szolgáltató a Vásárló által a megrendelt, de elállással érintett Termék(ek) ellenértékét visszafizethesse a Vásárló részére.

IV.2.6. Szavatossági jogok érvényesítése, jótállás

Amennyiben a Vásárló szavatossági igényt kívánt érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben, úgy ahhoz, az alábbi adatok megadása szükséges.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
A Vásárló vezeték- és keresztneve A Vásárló azonosítása Jogi kötelezettség teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (1) bekezdése, illetve a 6:168. § (1) bekezdése szerint A szavatossági igény elévülésének végéig, azaz a teljesítés időpontjától számított két évig (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:163. § (2) bekezdés)
A Vásárló lakcíme / számlázási címe A Vásárló azonosítása Jogi kötelezettség teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (1) bekezdése, illetve a 6:168. § (1) bekezdése szerint A szavatossági igény elévülésének végéig, azaz a teljesítés időpontjától számított két évig (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:163. § (2) bekezdés)
A Vásárló telefonszáma A Vásárló értesítése szavatossági igény elbírálásáról Jogi kötelezettség teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (1) bekezdése, illetve a 6:168. § (1) bekezdése szerint A szavatossági / jótállási igény elbírálásáig, illetve a Vásárló erről szóló értesítéséig
A Vásárló e-mail címe A Vásárló értesítése szavatossági igény elbírálásáról Jogi kötelezettség teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (1) bekezdése, illetve a 6:168. § (1) bekezdése szerint A szavatossági / jótállási igény elbírálásáig, illetve a Vásárló erről szóló értesítéséig

A Vásárló telefonszámának vagy e-mail címének megadása abból a célból szükséges, hogy a Szolgáltató értesíthesse szavatossági igényének elbírálásáról. A két adat közül azonban elegendő az egyik – a Vásárló választása szerinti – adat megadása.

IV.3. Alkalmazással kapcsolatos adatkezelés

IV.3.1. Plukkido alkalmazás használata

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A jogos érdek megnevezése Az adatkezelés időtartama
A Felhasználó mobileszközének Geolokációja Az alkalmazás használatához, teljeskörű felhasználói élmény biztosításához szükséges adat Szerződés teljesítése Az Alkalmazás használatának időtartamáig
A Felhasználó által az alkalmazás futtatására használt mobileszköz azonosítója Az alkalmazást ért esetleges támadások azonosítása Jogos érdek Az alkalmazás biztonságának védelme Az alkalmazás utolsó megnyitásától számított 30 nap
A Felhasználó mobileszközének IP címe Az alkalmazást ért esetleges támadások azonosítása Jogos érdek Az alkalmazás biztonságának védelme Az alkalmazás utolsó megnyitásától számított 30 nap
Az útvonalon haladás dátumát és időpontját Az alkalmazás használatához, teljeskörű felhasználói élmény biztosításához szükséges adat Hozzájárulás A hozzájárulás viszavonásáig, de legfeljebb az Alkalmazás bezárásáig, a Szolgáltató ezt követően a Felhasználó értékelését anonimizálja, majd ezt követően statisztikai célból, illetve az Alkalmazás felhasználói élményének javítása céljából 5 évig megőrzi (az így megőrzött adat a Felhasználóra nem visszavezethető)
A Felhasználó születési éve A Felhasználó életkorának azonosítása, annak biztosítása, hogy az alkalmazást nem szülői felügyelet nélkül a gyermek használja Hozzájárulás A hozzájárulás visszavonásáig

A Plukkido mobilalkalmazás célja szórakoztató élmény nyújtása autós utazás közben a Felhasználóknak. Az alkalmazás regisztráció nélkül, letöltés és telepítés után használható.

A Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A kezelt adatok nem alkalmasak arra, hogy a Felhasználót beazonosítsuk, az adatok az alkalmazás használatának csupán élvezeti értékét növelik.

Az alkalmazásunk a játékkal kapcsolatos értesítést küldhet Felhasználó mobileszközére. Ezt a funkciót bármikor kikapcsolhatja az eszköz beállításai között (értesítések engedélyezése / tiltása).

 1. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hogyan tudja visszavonni a hozzájárulását?

Amennyiben jelen Tájékoztató értelmében az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, úgy az Érintettet megilleti a hozzájárulás visszavonásának a joga. A hozzájárulás visszavonása az egyes adatkezelési célokhoz kapcsolódóan különféleképpen történhet. A böngészés során megadott hozzájárulás a Weboldal ismételt meglátogatásával – a Weboldal betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonható. Ezen túlmenően amennyiben a hozzájárulás visszavonására az előző módon nincs lehetőség, a hozzájárulását visszavonható az adat@plukkido.hu e-mail címre küldött üzenettel, vagy a Szolgáltató székhelycímére küldött levél útján, vagy hírlevélre történő feliratkozás esetén, a levél alján található “Leiratkozom” gombra történő kattintással.

Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

 1. Hol és hogyan tároljuk a személyes adatait?

Minden személyes adatot elektronikusan, megbízható, védelemmel ellátott szervereken tárolunk.

A Szolgáltató tájékoztatja az Érintettet, hogy a Weboldal működését biztosító tárhelyet külső szolgáltató biztosítja részére, így a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatok külső szolgáltató által biztosított szervereken tárolódnak.

A tárhely szolgáltatója:

– Név: Horváth Sebestyén László e.v.

– Székhely: 8230 Balatonfüred, Arácsi út 9.

– Nyilvántartási száma: 15212079

– Adószám: 75569127-1-39

– Nyilvántartja: Belügyminisztérium

– E-mail: info@bluedesign.hu

– Telefonszám: +36 20 937 8390

– Web: https://www.bluedesign.hu/

(a továbbiakban: „Tárhelyszolgáltató”)

A Tárhelyszolgáltató a fentieken túlmenően rendszergazdai feladatok is ellát a Szolgáltató részére, melynek során a Szolgáltató, mint adatkezelő által kezelt adatokhoz férhet hozzá, azonban az adatokon a Szolgáltató kifejezett utasítása nélkül semmilyen adatkezelési műveletet nem végezhet.

A Szolgáltató egyes adatokat (például regisztrációs adatok, felhasználói adatbázisok, anonimizált Alkalmazás analitikák) a Google Inc. európai leányvállalata a Google Ireland Ltd. által biztosított szervereken tárol, melynek adatai:

– Cégnév: Google Ireland Ltd.

– Székhely: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország

– Nyilvántartási szám: 368047

– Nyilvántartja: Companies Registration Office

– Képviseli: Elizabeth Margaret Cunningham igazgató

– Telefonszám: +353 1 436 1000

– Szerverközpont: Dublin, Írország

(a továbbiakban: “Google”)

A Google az Európain Unión belüli adatkezelését Dublinban, azaz az Európai Unión belül található szerverein keresztül valósítja meg. A Google által biztosított szerveren a Felhasználóval kapcsolatosan tárolt adatokhoz a Google semmilyen módon nem férhet hozzá, az adatokat nem módosíthatja, törölheti, használhatja, illetve egyéb módon sem kezelheti.

Amennyiben bármilyen okból a Google az Európai Unión kívül kezelne személyes adatot, az Érintett adatai akkor is a GDPR által biztosított védelmet élvezik, ugyanis a Google alávetette magát az Európai Unió Bírósága által a GDPR 40. cikkének rendelkezései szerint jóváhagyott Standard Contractual Clauses (Szerződéses Klauzulák Szabványa, a továbbiakban: „SSC”) elnevezésű magatartási kódexnek, mely az Európai Unión kívüli harmadik országba történő adattovábbítás esetén biztosítja, hogy az az EU-n kívüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó, aki az SSC rendelkezései szerint jár el, az a személyes adatoknak az európaival megegyező szintű, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő védelmet biztosít.

Az SCC-ről további információ itt érhető el: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_hu

A Google SCC szerinti eljárásáról további információt itt találhat: https://policies.google.com/privacy/frameworks

A Google több szinten gondoskodik az adatok védelméről, például fizikailag védve az adatokat tároló szervereket, melyeket elzárt helyen őrzi és amelyet biztonsági őrök és technikusok felügyelnek, az alkalmazottai között korlátozza a szervertermekbe történő belépést, infrastrukturális szinten szünetmentes tápokat és egyéb korszerű eszközöket alkalmazva, az adatok szintjén a hozzáférés korlátozásával, a rendszer folyamatos monitorozásával, titkosítással, tűzfal védelemmel van ellátva. A Google adatvédelmi irányelvei a https://policies.google.com/privacy címen érhetőek el.

A fentiek ellenére a Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

VII. Milyen jogokat érvényesíthet személyes adataival kapcsolatban?

Tájékoztatáskérés (hozzáférési jog): Személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk – személyesen a székhely címünkön, írásban, a székhely címünkre küldött, ajánlott vagy tértivevényes levélben, vagy az adat@plukkido.hu e-mail címre küldött e-mailben.

A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján a tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre és az adatkezelés kapcsán az Önt megillető jogokra. Adattovábbítás esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.

A tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha Ön a kérés alapján egyértelműen azonosítható. Ha e-mailben vagy postai úton jön a kérés, akkor csak a nálunk regisztrált e-mail címéről küldött e-mailt tekintjük hitelesnek, illetőleg csak a nálunk nyilvántartott postai címére tudunk tájékoztatást küldeni. Hacsak Ön a személyazonosságát önkéntesen másképpen nem igazolja, a nyilvántartásunkban nem regisztrált e-mail címre vagy postacímre – az Ön adatainak biztonsága érdekében sem – tudunk tájékoztatást küldeni.

Helyesbítés: A tájékoztatáskérésnél fent leírt módokon Ön bármikor kérheti az adatainak helyesbítését, módosítását vagy azok kiegészítését is. Ezt szintén csak a tájékoztatáskérésnél bemutatott hiteles forrásból származó kérelem alapján tudjuk teljesíteni.

Korlátozás: Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését különösen akkor korlátozzuk, amennyiben:

 1. Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely alatt az adatok pontosságát ellenőrizzük.
 2. Nálunk az adatkezelés jogalapja ugyan megszűnt, de Ön írásban kéri azok korlátozott megőrzését az esetleges jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Tiltakozás: Ha a jelen tájékoztató szerint jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait, Ön bármikor tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Ilyenkor a tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban esetleg továbbításra kerültek.

Törlés (elfeledtetéshez való jog”): A GDPR 17. Cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok bármelyikének fennállása esetén Ön bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.

A törlést megtagadhatjuk, ha a személyes adatok kezelését számunkra valamilyen jogszabály előírja, vagy ha azok jogi igényeink érvényesítéséhez szükségesek. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt. A törlés után a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

Személyes adatok átadása (adathordozhatóság): Ön bármikor kérheti tőlünk, hogy kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

Arra kérjük Önt, hogy a fenti jogait ne gyakorolja rendeltetésellenesen, hanem csak akkor, ha annak valós alapja van, vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.

VIII. Milyen külső szolgáltatók közösségi bővítményeivel találkozhat a Weboldalon?

A Weboldalon a tartalmainkkal kapcsolatos visszajelzésekhez, tartalmaink megosztásához közösségi oldalak, azaz külső szolgáltatók bővítményeit vesszük igénybe. A bővítmények csak akkor aktivizálódnak, ha Ön kifejezetten rákattint az erre szolgáló gombra, azaz engedélyezi, hogy a bővítmény segítségével kapcsolatot hozzon létre a közösségi oldalakkal. A Weboldalon a következő közösségi oldal bővítményeit találja: Facebook

Amennyiben Ön böngészéskor bármelyik oldalra be van jelentkezve, előfordulhat, hogy az adott közösségi oldal a látogatását az Ön közösségi fiókjához társítja. Amennyiben a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi oldalnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak az adott közösségi oldal általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a közösségi oldalak adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak, amelyek az alábbi linkeken érhetőek el:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

 1. Kik részére továbbítjuk, illetve kik férhetnek hozzá személyes adataihoz?

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és harmadik személynek – a lentiek kivételével – nem adjuk ki.

IX.1. Levelezés (e-mail)

A Szolgáltató az e-mailen történő kommunikáció lebonyolításához a Google GSuite elnevezésű üzleti szolgáltató szolgáltatását használja. A Google-ről és a Google adatkezeléséről az Érintett a fenti VI. pontban tájékozódhat.

IX.2. Termék rendeléssel kapcsolatos adattovábbítás

IX.2.1. Termék kiszállítása

A Szolgáltató a Vásárló által megrendelt Terméke(ke)t, tőle független futárszolgálattal juttatja el a Vásárló részére. Ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződést teljesíthesse, illetve azért, hogy a futárszolgálat a Terméke(ke)t kiszállíthassa, a szállítási adatoknak a futárszolgálat részére történő továbbítása szükséges. A Vásárló által választható futárszolgálatok elérhetőségei:

– Cégnév: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

– Székhely: 3300 Eger, Maklári út 119.

– Cégjegyzékszám: 10-10-020309

– Adószám: 25034644-2-10

– E-mail cím: info@foxpost.hu

– Telefonszám: +36-1-999-0369

– Web: www.foxpost.hu

(a továbbiakban: „FoxPost”)

A FoxPost adatkezelési tájékoztatója a következő weboldalon érhető el: https://foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

– Cégnév: Magyar Posta Zrt.

– Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

– Cégjegyzékszám: 01-10-042463

– Adószám: 10901232-2-44

– E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu

– Telefonszám: +36-1-767-8200

– Web: http://www.posta.hu

(a továbbiakban: „MPL”)

Az MPL adatkezelési tájékoztatója a következő weboldalon érhető el: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

IX.2.2. Személyes átvétel

Amennyiben a Vásárló a Termék(ek) személyes átvételét választja, úgy arra a Játék3 nevű áruház 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. szám alatti fióktelepén van lehetőség. Ebben az esetben a Vásárló átvételhez szükséges adatai továbbításra kerülnek az áruház üzemeltetőjének, melynek elérhetőségei:

– Cégnév: KÜBOSZ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

– Székhely: 2119 Pécel, Jókai utca 112. A. ép.

– Cégjegyzékszám: 13-09-134506

– Adószám: 11734420-1-13

– Képviseli: Kovács Levente ügyvezető önállóan

– E-mail cím: info@jatek3.hu

– Telefonszám: +36 20 430 6427

– Web: jatek3.hu

(a továbbiakban: „Kübosz”)

A Kübosz adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: http://jatek3.hu/index.php?center=oldalak&oldal_id=3

IX.3. Kártyás fizetések feldolgozása

A Szolgáltató a Weboldalon keresztül eszközölhető bankkártyás fizetések feldolgozásához a Barion elnevezésű szolgáltatást veszi igénybe, melynek üzemeltetője az alábbi:

– Cégnév: Barion Payment Zártkörűen Működő Részvénytársaság

– Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.

– Cégjegyzékszám: 01-10-048552

– Adószám: 25353192-2-43

– Képviseli: Kiss Sándor igazgatósági tag

– E-mail: adatvedelem@barion.com

– Telefonszám: +36 1 464 70 99

– Web: https://www.barion.com/hu/

– Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Kövecses-Varga Márton (címe: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet, compliance@barion.com, telefonszám: +36 1 464 7099)

(a továbbiakban: „Barion”)

A Barion adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

IX.4. Számlázással kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató a számláit Magyarország egyik legnagyobb online számlázóprogramjával, a szamlazz.hu-val állítja ki. Amennyiben az Érintett számlázási adatként saját adatait adja meg, úgy a fentebb írtak szerint, mivel az személyes adatnak minősül, így a Szolgáltató adatkzelésének tárgyát képezi. A szamlazz.hu weboldal fejlesztője és üzemeltetője:

– Cégnév: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

– Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

– Cégjegyzékszám: 01-09-303201

– Adószám: 13421739-2-41

– Képviseli: Ángyán Balázs ügyvezető

– E-mail: info@szamlazz.hu

– Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Dr. Istvánovics Éva ügyvéd (dpo@kboss.hu)

(a továbbiakban: „KBOSS”)

A KBOSS rendelkezik a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szabályzattal, mely elérhető a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ linken.

IX.5. Bankszámlával kapcsolatos adattovábbítás

Amennyiben a Vásárló vagy bármely Érintett fizetést teljesít a Szolgáltató részére, úgy a fizetéssel kapcsolatos egyes adatai szükségképpen továbbításra kerülnek a Szolgáltató számlavezető bankja részére. A Szolgáltató számlavezető bankja az MBH Bank.:

– Cégnév: MBH Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

– Székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.

– Cégjegyzékszám: 01-10-040952

– Adószám: 10011922-4-44

– E-mail cím: ugyfelszolgalat@mbhbank.hu

– Telefonszám: 06 80 350 350

(a továbbiakban: „MBH Bank”)

Az MBH Bank adatvédelmi irányelvei elérhetőek a mbhbank.hu/adatvedelem weboldalon.

IX.6. Könyveléssel kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató az általa kiállított számlákat, mely az Érintett személyes adatait tartalmazhatja, könyvelője részére továbbítja. A Szolgáltató könyvelőjének elérhetőségei:

– Cégnév: Meyer & Levinson Korlátolt Felelősségű Társaság

– Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)

– Cégjegyzékszám: 01-09-902076

– Adószám: 14398209-2-41

– Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető önállóan

– E-mail cím: info@meyerlevinson.com

A könyvelő alvállalkozója:

– Cégnév: Meyer & Levinson Accounting Korlátolt Felelősségű Társaság

– Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)

– Cégjegyzékszám: 01-09-928027

– Adószám: 14964303-2-41

– Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető önállóan

– E-mail cím: info@meyerlevinson.com

IX.7. Hírlevél, illetve rendszerüzenetek küldésével kapcsolatos adattovábbítás

Amennyiben az Érintett a hírlevelünkre feliratkozott, vagy amennyiben a Szolgáltató bármilyen az Alkalmazással vagy egyéb, a Szolgáltatással kapcsolatos automatikus üzenetet küld az Érintett részére, úgy az Érintett e-mail címét a Szolgáltató adatfeldolgozó partnere részére továbbítja. Ilyen adatfeldolgozónak minősül a Mailjet nevű e-mailküldő szolgáltató, akin keresztül a Szolgáltatással és az Alkalmazás működésével kapcsolatos rendszerüzeneteink, eDM üzenetek és hírlevelek kiküldését bonyolítja a Szolgáltató. Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

– Cégnév: Mailgun Technologies, Inc.

– Székhely: 112 E Pecan St #1135 San Antonio, Texas 78205, Amerikai Egyesült Államok

– E-mail: privacy@mailgun.com

– Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Darine Fayed (privacy@mailgun.com)

(a továbbiakban: “Mailgun”)

Az Mailgun adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható: https://www.mailjet.com/privacy-policy/

A Mailgun a következő linken elérhető szervezeti és technikai lépéseket teszi meg az adatok védelme és biztonsága érdekében: https://www.mailjet.com/security-privacy/

Bár a Mailgun egy Európai Unió területén kívüli, Amerikai Egyesült Államokbeli szolgáltató, de rendelkezik az Európai Unió területén belül található szerverekkel, melyek Frankfurtban (Németország) és Saint-Ghislain-ban (Belgium) találhatóak, így. az Ön által megadott e-mail cím nem hagyja el az EU területét, így a biztosított az Ön adatainak GDPR általi védelme (További információ elérhető: https://www.mailgun.com/blog/we-have-a-new-region-in-europe-yall)

IX.8. Chat

A Szolgáltató által a Weboldalon beépített chat szolgáltatást szintén külső szolgáltató nyújtja a Szolgáltató részére. Amennyiben a chat-en keresztül bármilyen személyes adatot a Szolgáltató részére, úgy az a Freshdesk nevű alkalmazáson keresztül jut el a Szolgáltatóhoz, melynek fejlesztője és üzemeltetője:

– Cégnév: Freshworks Inc.

– Székhely: 2950 S Delaware Street, Suite 201 San Mateo Kalifornia 94403, Amerikai Egyesült Államok

– Nyilvántartási szám: C3670338

– Képviseli: Rathnagirish Mathrubootham igazgató

– E-mail: support@freshworks.com; dpo@freshworks.com

(a továbbiakban: „Freshworks”)

A Freshworks adatkezelésével kapcsolatos információ itt érhető el: https://www.freshworks.com/privacy/

A Freshworks GDPR-nak való megfelelőségéről itt olvashat: https://www.freshworks.com/gdpr/

A Freshworks a következő oldalon teszi elérhetővé az általa az adatok biztonsága érdekében tett lépéseket: https://www.freshworks.com/security/

 1. Kinek és milyen esetben vagyunk kötelesek kiadni személyes adatokat?

Az általunk kezelt személyes adatokat hatósági felszólításra az eljáró hatóság számára kötelesek vagyunk kiadni. Az ilyen adattovábbítás esetén és az ebből származó következmények miatt cégünk nem tehető felelőssé. Az adattovábbításról mindig tájékoztatást adunk Önnek.

 1. Milyen felelősségek merülhetnek fel a megadott személyes adatokkal kapcsolatban?

Amikor megadja nekünk személyes adatait, Ön felelősséget vállal azért, hogy az adatok és a hozzájárulások Öntől származnak, és a valóságnak megfelelnek.

Kérjük, hogy harmadik fél adatait csak abban az esetben adja meg nekünk, ha arra a harmadik fél kifejezetten felhatalmazta. Az ebből eredő esetleges követelésekért cégünk nem vállal felelősséget.

Amennyiben harmadik fél a személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolva tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat haladéktalanul töröljük, anélkül, hogy arról Önt külön értesítenénk. Harmadik fél személyes adatait csak abban az esetben adja meg, ha a jelen Tájékoztató elérhetőségéről a harmadik felet tájékoztatta.

XII. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az esetlegesen előforduló adatvédelmi incidenseket a jogszabályoknak megfelelően a bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül és az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást is vezetünk. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az Érintetteket is tájékoztatjuk róla.

XIII. Adatvédelmi tisztviselő (DPO)

A GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, ha:

 1. az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;
 2. az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;
 3. az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató egyik fent megjelölt kötelező kategóriába sem tartozik bele, illetve mivel egyéb nyomós ok sem indokolja, így a Szolgáltatónál adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor.

XIV. Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja vagy többi körülménye változik, a jelen Tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a Weboldalon és az Érintettet is értesítjük a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

 1. Kihez fordulhat a személyes adataival kapcsolatos kérdésekben, vagy hogy jogait érvényesítse?

Kérdéseivel keressen minket az adat@plukkido.hu e-mail címen, a +36 20 440 8590-as telefonszámon vagy levélben a 1155 Budapest, Rákos út 243. B/1 alatti címen.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a Szolgáltatóval, mint adatkezelővel szemben jogosult gyakorolni. Amennyiben az Érintett jogaival élni kíván, úgy azt elsősorban a Szolgáltató felé köteles jelezni

Jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu/