ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

– a Plukkido Games Kft. által szervezett nyereményjátékkal kapcsolatosan –

 

Utolsó módosítás időpontja: 2021. november 23.

 

Ön azért olvassa ezt a dokumentumot, mert részt vesz vagy részt kíván venni a Plukkido Games Kft. által szervezett nyereményjátékban. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Társaságunk számára nagyon fontos az Ön személyes adatainak megfelelő védelme és azok tiszteletben tartása. 

 

A fenti célok elérése érdekében a jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összhangban tartalmazza a

 

Cégnév: Plukkido Games Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1155 Budapest, Rákos út 243. B/1.

Cégjegyzékszám: 01-09-309415

Adószám: 26236722-2-42

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Táncsics Judit önálló ügyvezető

E-mail: palyazat@plukkido.hu  

(a továbbiakban mint: “Szervező”)

 

által szervezett nyereményjátékra (a továbbiakban: „Játék”) jelentkező természetes személyek (a továbbiakban: „Szülő”) vagy jogi személyek (a továbbiakban: „Óvoda”) képviselői (a továbbiakban együttesen: „Játékos”) által a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat.

 

A Játékos a Játékra a Szervező https://plukkido.hu/ domain címen elérhető weboldalán (Weboldal) közzétett űrlapon keresztül jelentkezhet. 

 

A Tájékoztató célja, hogy pontos képet adjon arról, miért és hogyan, valamint mennyi ideig kezeljük azon Játékosokkal kapcsolatos személyes adatokat, akik a Játékra jelentkeztek.

 

 1. Néhány adatvédelemmel kapcsolatos alapvető fogalom a Tájékoztató megértéséhez

 

Személyes adat

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Az Ön adatainak kezelője a Szervező.

 

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Érintett

Mindenki, aki a Játékra jelentkezés során vagy bárhol máshol a Szervezővel megosztja személyes adatait, vagy akinek a személyes adatait a Szervező egyébként kezeli. Például Ön, aki ezt a Tájékoztatót olvassa.

 

Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

Különleges adat

A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 

Genetikai adat

Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

 

Biometrikus adat

Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

 

Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A fenti fogalmak többsége a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatkezelésünk során sem különleges, sem genetikai, sem biometrikus adatokat nem kezelünk és ilyen adatokat nem is kérünk Öntől.

 

 1. Milyen esetekben kezelünk személyes adatokat?

 

A Játékos személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével a Szervező az alábbi esetekben kezeli:

 • Böngészés
 • Nyereményjátékban való részvétel 
 • Ügyfélszolgálat
 • Sütik (cookie)

 

III. Milyen adatokat, milyen célból és mennyi ideig kezelünk?

 

Az egyes fent meghatározott esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:

 

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Játékos megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Játékos, mint érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”);

 

III.1.1 Böngészés

 

A Weboldalt a Játékos szabadon látogathatja és böngészheti, anélkül, hogy bármilyen személyes adatot megadna a Szervezőnek. A Weboldal használatának megkezdésekor a Játékos egy kérést indít a számítógépes vagy a mobil eszközéről a Szervező felé, mintha egy levelet küldene el, amire válaszként szeretné megkapni a Weboldal tartalmát. A kérésre viszont csak akkor tud a Szervező válaszolni, ha a Játékos megadja a címét. Ez a cím a Játékos internetes azonosítási címe, azaz az IP címe. Erre az IP címre küldi el a Szervező szervere a kért Weboldalt. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy a Játékos a Weboldal címét beírja a böngészőbe vagy a Weboldal bárhol közzétett linkjére kattint, hozzájárul az IP címének megadásához, illetve annak a Szervező általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a “levelezés” zökkenőmentes legyen, a Szervező szervere úgynevezett log fájlokban tárolja el a Játékos IP címét. 

 

Az IP cím azonosítására és tárolására a Szervező informatikai rendszereink védelme és a Weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A Weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy a Szervező naplózza a Weboldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Ha a Szervező egy IP címről a Weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlel, akkor tiltólistára teszi azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor a Szolgálató törli a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a Szervező céltól eltérően nem használja fel és automatikusan 30 napon belül törli, csak abban az esetben őrzi meg, ha az adott IP címről a Játékos valamilyen tiltott tevékenységet végzett. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.

 

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A jogos érdek megnevezése Az adatkezelés időtartama
A Játékos IP címe  A Szervező informatikai rendszereinek védelme, illetve a Weboldal biztonsága a Szervező jogos érdeke  A Weboldal és a Szervező informatikai rendszereinek biztonsága A Weboldalon történő látogatást követő legkésőbb 30 nap

 

III.2. Nyereményjátékban való részvétel

 

III.2.1. Óvodáknak szervezett nyereményjáték

 

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az Óvoda vezetőjének / képviselőjének vezeték-, és keresztneve Játékban való részvételhez, a Játékos azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adat Szerződés teljesítése 

A Játék végétől számított 1 hónapos időtartamig

Nyertesként történő kisorsolás esetén a nyeremény átadásától számított 1 éves időtartamig.

Az Óvoda vezetőjének / képviselőjének e-mail címe Játékban való részvételhez, a Játékos azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adat Szerződés teljesítése 

A Játék végétől számított 1 hónapos időtartamig

Nyertesként történő kisorsolás esetén a nyeremény átadásától számított 1 éves időtartamig.

Az Óvoda vezetőjének / képviselőjének telefonszáma Játékban való részvételhez, a Játékos azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adat Szerződés teljesítése 

A Játék végétől számított 1 hónapos időtartamig

Nyertesként történő kisorsolás esetén a nyeremény átadásától számított 1 éves időtartamig.

A pályázatként beküldött képi anyagon szereplő személy(ek) képmása A Játékos által önkéntesen rendelkezésre bocsátott adat Hozzájárulás  A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a Játék végétől számított 1 hónapos időtartamig, nyertesként történő kisorsolás esetén a nyeremény átadásától számított 1 éves időtartamig.

 

Az Óvoda vezetője / képviselője vezeték-, és keresztnevének kezelése a Játékos Játékban való részvételéhez, illetve azonosításához szükséges, illetve amennyiben a Játékos nyertesként kisorsolásra kerül, úgy a nyertességről való értesítés megküldése céljából szükséges.

 

A pályázatként beküldött képi anyagon szereplő személy(ek) képmására a Játékos hozzájárulása alapján kerül sor, azt a Szervező a Játékostól nem kéri. Amennyiben a Játékos a képi anyagot ennek ellenére mégis úgy küldi meg a Szervező részére, hogy az természetes személyek képmását tartalmazza, úgy tekintettel arra, hogy a képi anyagokon szereplő személyek 16 éven aluli kiskorú személyek lehetnek, így a Szervező kéri a Játékostól a gyermek törvényes képviselőjének a képmás rendelkezésre bocsátásához szükséges hozzájárulását. Amennyiben a hozzájáruló nyilatkozatot a Játékos nem bocsátja a Szervező rendelkezésére a megadott határidőn belül, úgy a Szervező az adatot véglegesen és visszavonhatatlanul törli.

 

III.2.2. Szülői nyereményjáték óvodák javára szóló nyereményekért

 

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
A Szülő vezeték-, és keresztneve Játékban való részvételhez, a Játékos azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adat Szerződés teljesítése 

A Játék végétől számított 1 hónapos időtartamig

Nyertesként történő kisorsolás esetén a nyeremény átadásától számított 1 éves időtartamig.

A Szülő e-mail címe Játékban való részvételhez, a Játékos azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adat Szerződés teljesítése 

A Játék végétől számított 1 hónapos időtartamig

Nyertesként történő kisorsolás esetén a nyeremény átadásától számított 1 éves időtartamig.

A Szülő telefonszáma Játékban való részvételhez, a Játékos azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adat Szerződés teljesítése 

A Játék végétől számított 1 hónapos időtartamig

Nyertesként történő kisorsolás esetén a nyeremény átadásától számított 1 éves időtartamig.

A Szülő hozzájárulása A nyertes kiskorú személy(ek) képmásának publikálásához szükséges engedély Szerződés teljesítése A Játék végétől számított 1 hónapos időtartamig

 

A Szülő vezeték-, és keresztnevének kezelése a Játékos Játékban való részvételéhez, illetve azonosításához szükséges, illetve amennyiben a Szülő által nevezett Óvoda nyertesként kisorsolásra kerül, úgy a nyertességről való értesítés megküldése céljából szükséges.

 

III.2.3. Szülői nyereményjáték saját részre szóló nyereményekért

 

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
A Szülő vezeték-, és keresztneve Játékban való részvételhez, a Játékos azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adat Szerződés teljesítése 

A Játék végétől számított 1 hónapos időtartamig

Nyertesként történő kisorsolás esetén a nyeremény átadásától számított 1 éves időtartamig.

A Szülő e-mail címe Játékban való részvételhez, a Játékos azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adat Szerződés teljesítése 

A Játék végétől számított 1 hónapos időtartamig

Nyertesként történő kisorsolás esetén a nyeremény átadásától számított 1 éves időtartamig.

A Szülő telefonszáma Játékban való részvételhez, a Játékos azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adat Szerződés teljesítése 

A Játék végétől számított 1 hónapos időtartamig

Nyertesként történő kisorsolás esetén a nyeremény átadásától számított 1 éves időtartamig.

A Szülő lakcíme / kézbesítési címe A Játékos nyertességről való értesítéséhez szükséges adat Szerződés teljesítése

A Játék végétől számított 1 hónapos időtartamig

Nyertesként történő kisorsolás esetén a nyeremény átadásától számított 1 éves időtartamig.

A Szülő közösségi médiában használt felhasználóneve Játékban való részvételhez, a Játékos azonosításához szükséges adat Szerződés teljesítése

A Játék végétől számított 1 hónapos időtartamig

Nyertesként történő kisorsolás esetén a nyeremény átadásától számított 1 éves időtartamig.

A Szülő képmása Játékban való részvételhez, a Játékos azonosításához szükséges adat Szerződés teljesítése

A Játék végétől számított 1 hónapos időtartamig

Nyertesként történő kisorsolás esetén a nyeremény átadásától számított 1 éves időtartamig.

A Szülő által közzétett közösségi média posztra adott reakciók száma és típusa Játékban való részvételhez szükséges adat Szerződés teljesítése

A Játék végétől számított 1 hónapos időtartamig

Nyertesként történő kisorsolás esetén a nyeremény átadásától számított 1 éves időtartamig.

 

A Szülő vezeték-, és keresztnevének kezelése a Játékos Játékban való részvételéhez, illetve azonosításához szükséges, illetve amennyiben a Szülő nyertesként kisorsolásra kerül, úgy a nyertességről való értesítés megküldése céljából szükséges.

 

A Szervező a Játékos lakcímét akkor kezeli, ha a Játékos nyertesként kisorsolásra került és a Szervező a nyertes Játékos részére valamilyen tárgynyereményt ajánlott fel, amelynek a Játékos részére történő postázása szükséges.

 

A Szülő közösségi médiában használt felhasználónevének kezelésére a Játékkal kapcsolatban szükségképpen kerül sor, mivel a Játékban való részvételhez az általa közzétett közösségi média poszt megküldése szükséges.

 

A Szülő képmásának kezelésére szintén szükségképpen a Játékban való részvétellel kapcsolatban kerül sor, azonban csak abban az esetben, amennyiben profilképet állított be magának és amennyiben azon ő szerepel.

 

A Szülő által közzétett közösségi média posztra adott reakciók számát és típusát a Szervező csak abban az esetben kezeli, amennyiben a Szülő által beküldött pályázatból az látható (például, ha a poszt linkjét osztja meg a Szervezővel) 

 

III.3. Ügyfélszolgálat

 

A Játékosok részére történő technikai segítségnyújtás és információszolgáltatás érdekében ügyfélszolgálatot tartunk fenn.

 

Amennyiben a Játékos e-mail útján keresi meg Ügyfélszolgálatunkat az palyazat@plukkido.hu e-mail címen akkor az e-mail elküldésével tudomásul veszi adatainak kezelését. Ahhoz, hogy az ügyfélszolgálati megkereséseket teljesíteni tudjuk, bizonyos személyes adatok kezelése szükséges. Ezek nélkül ügyfélszolgálati megkeresését teljesíteni sem tudjuk, hiszen nem tudnánk kapcsolatba lépni Önnel. 

 

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
A Játékos e-mail címe Játékos azonosítása, ügyfélszolgálati szolgáltatás teljesítése Szerződés teljesítése Az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.
A Játékos vezeték és keresztneve Játékos azonosítása, ügyfélszolgálati szolgáltatás teljesítése Szerződés teljesítése Az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.
A Játékos által az „aláírásában” esetlegesen megadott social media elérhetőségei Szerződés teljesítése Az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

 

Tekintettel arra, hogy az egyes kapcsolattartási módokkal összefüggésben nem tudjuk korlátozni az egyes Játékosok által részünkre megküldött személyes adatok körét, mivel a Játékos által esetlegesen önkéntesen megadott személyes adatokra ráhatásunk nincsen, ezért erre tekintettel kérjük, hogy csak a legszükségesebb, a Szervező által jelen Tájékoztatóban előírt adatokat és információkat ossza meg akkor, amikor bármely módon kapcsolatba kíván lépni velünk, így semmi esetre se osszon meg társaságunkkal semmilyen személyes információt, amelyet jelen Tájékoztató szerint nem kérünk, illetve nem kívánunk kezelni. Amennyiben jelen pont szerinti kifejezett kérésünk ellenére olyan információt is megküld részünkre, amely személyes adat kezelése nem szükséges és ezzel összefüggésben később esetlegesen kára származik Társaságunknak, úgy jelen Tájékoztató elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy Társaságunkat az esetleges káros következmények, így különösen bírság megfizetése alól mentesíti, helyettünk helytáll.

 

 1. Mi az a cookie, és miért használjuk?

 

A cookie (süti) egy adatcsomag, amelyet a honlapunk meglátogatásával a webszerver elküld az Ön számítógépére, és ott – a cookie fajtájától függően – meghatározott időtartamban tárolódik.

 

A cookie-k az Ön számítógépén semmilyen biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.

 

A Weboldal zavartalan használata érdekében egyes cookie-k (ezek az ún. munkamenet cookie-k) a Weboldal meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépén. Az ilyen cookie-k célja a Weboldal biztonságának garantálása, az online űrlapjainkon rögzített adatok megőrzése, a multimédiás tartalmak megjelenítése, valamint a Weboldal terhelésének kiegyenlítése. Ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének IP címét) a Weboldal biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb addig az időtartamig, amíg Ön a honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek az Ön gépéről.

 

A Weboldalon megadott hozzájárulása alapján az alábbi célból a következő típusú cookie-k települhetnek a számítógépén:

 

 • Statisztikai célú, webanalitikai méréseket szolgáló cookie-k (pl. Google Analytics). Ezek számunkra azért fontosak, mert így tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP címéről, városáról, az Ön által használt eszköz, böngésző, operációs-rendszer típusáról, illetőleg arról, hogy a honlapunkon belül mely aloldalakat látogatott meg, azokon mennyi időt töltött). A névtelen adatokból a Weboldal látogatottságával kapcsolatos általános statisztikákat, riportokat készítünk azok továbbfejlesztéséhez, marketing stratégiánk tökéletesítéséhez használjuk őket.

 

 • Remarketing célú cookie-k (pl. Google Adwords), melyekkel elemezni tudjuk, hogyan használja Ön a honlapunkat, és ennek megfelelően Önnek személyre szóló tartalmat, hirdetést jeleníthetünk meg, akár a honlapunkon kívüli online felületeken is (pl. más weblapokon vagy közösségi médiában).

 

Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg a Játékos be nem zárja a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Nade miért maradnak ott, mi a jó ebben? Nos, ilyen állandó cookie-k például azok, amelyek segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket a Játékos állított be magának a Weboldalon.

 

A cookie-kat a böngészője beállításaiban kezelheti. A beállítások mikéntje a böngésző típusától függ.

 

A legnépszerűbb böngészőkben a cookie beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat:

 

Ha úgy érzi, hogy a fenti honlapokon nem talált megfelelő választ kérdéseire arra vonatkozóan, hogy tudná az egyes cookie-kat törölni, módosítani stb. vagy kíváncsi, hogy a Szervező pontosan milyen cookie-kat alkalmaz, kérjük írjon az palyazat@plukkido.hu elérhetőségre, ahol kollégáink szívesen állnak rendelkezésére annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak. 

 

 1. Hol és hogyan tároljuk a személyes adatait?

 

Minden személyes adatot elektronikusan, megbízható védelemmel ellátott szervereken tárolunk. Az általunk tárolt adatok vagy olyan szerveren találhatóak, amelyek az Európai Unió területén találhatóak, vagy olyan adatfeldolgozók szerverén, akik megfelelő tanúsítással rendelkeznek a személyes adatok kezelésével összefüggésben.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Játékosokat, hogy a Weboldal működését biztosító tárhelyet külső szolgáltató biztosítja részére, így a Játékra való jelentkezés során megadott adatok külső szolgáltató által biztosított szervereken tárolódnak.

 

A tárhely szolgáltatója:

 

 • Név: Horváth Sebestyén László e.v.
 • Székhely: 8230 Balatonfüred, Arácsi út 9. 
 • Nyilvántartási száma: 15212079
 • Adószám: 75569127-1-39
 • Nyilvántartja: Belügyminisztérium
 • E-mail: info@bluedesign.hu 
 • Telefonszám: +36 20 937 8390
 • Web: https://www.bluedesign.hu/ 

(a továbbiakban: „Tárhelyszolgáltató”)

 

A Szervező több szinten (fizikailag, technikailag és szervezeti úton) gondoskodik az adatok védelméről, amely védelmi szintek minden esetben megfelelnek az iparági standardoknak. 

 

A fentiek ellenére a Szervező nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

 

 1. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hogyan tudja visszavonni a hozzájárulását?

 

Amennyiben jelen Tájékoztató értelmében az adatkezelés jogalapja az érintett, azaz a Játékos hozzájárulása, úgy a Játékost megilleti a hozzájárulás visszavonásának a joga. A hozzájárulás visszavonása az egyes adatkezelési célokhoz kapcsolódóan különféleképpen történhet. A Böngészés során megadott hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a Weboldal betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja. Ezen túlmenően amennyiben a hozzájárulás visszavonására az előző módon nincs lehetőség, a hozzájárulását visszavonhatja a palyazat@plukkido.hu e-mail címre küldött üzenet vagy a Szervező székhelycímére küldött levél útján vagy hírlevélre történő feliratkozás esetén a levél alján található “Leiratkozom” gombra történő kattintással.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

 

VII. Milyen jogokat érvényesíthet személyes adataival kapcsolatban?

 

Tájékoztatáskérés (hozzáférési jog): Személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk – személyesen a székhely címünkön, írásban, a székhely címünkre küldött ajánlott vagy tértivevényes levélben vagy a palyazat@plukkido.hu e-mail címre küldött e-mailben.

 

A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján a tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre és az adatkezelés kapcsán az Önt megillető jogokra. Adattovábbítás esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.

 

A tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha Ön a kérés alapján egyértelműen azonosítható. Ha e-mailben vagy postai úton jön a kérés, akkor csak a nálunk regisztrált e-mail címéről küldött e-mailt tekintjük hitelesnek, illetőleg csak a nálunk nyilvántartott postai címére tudunk tájékoztatást küldeni. Hacsak Ön a személyazonosságát önkéntesen másképpen nem igazolja, a nyilvántartásunkban nem regisztrált e-mail címre vagy postacímre – az Ön adatainak biztonsága érdekében – sem tudunk tájékoztatást küldeni.

 

Helyesbítés: A tájékoztatás kérésénél fent leírt módokon Ön bármikor kérheti az adatainak helyesbítését, módosítását vagy azok kiegészítését is. Ezt szintén csak a tájékoztatáskérésnél bemutatott hiteles forrásból származó kérelem alapján tudjuk teljesíteni.

 

Korlátozás: Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését különösen akkor korlátozzuk, ha:


 1. a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely alatt az adatok pontosságát ellenőrizzük.
  b) Nálunk az adatkezelés jogalapja ugyan megszűnt, de Ön írásban kéri azok korlátozott megőrzését az esetleges jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

Tiltakozás: Ha a jelen tájékoztató szerint jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait, Ön bármikor tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Ilyenkor a tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban esetleg továbbításra kerültek.

 

Törlés (“elfeledtetéshez való jog”): A GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok bármelyikének fennállása esetén Ön bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.

 

A törlést megtagadhatjuk, ha a személyes adatok kezelését számunkra valamilyen jogszabály előírja, vagy ha azok jogi igényeink érvényesítéséhez szükségesek. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt. A törlés után a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

 

Személyes adatok átadása (adathordozhatóság): Ön bármikor kérheti tőlünk, hogy kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

 

Arra kérjük Önt, hogy a fenti jogait ne gyakorolja rendeltetésellenesen, hanem csak akkor, ha annak valós alapja van vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.

 

VIII. Kik részére továbbítjuk, illetve kik férhetnek hozzá személyes adataihoz?

 

VIII.1. A Játékban való részvételhez pályázat beküldése

 

A Játékos a megoldásait a Google által biztosított Google Form segítségével küldheti be a Szervező részére. 

 

Cégnév: Google Ireland Ltd

Székhely: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország

Nyilvántartási szám: 368047

Képviseli: Elizabeth Margaret Cunningham igazgató

Telefonszám: +353 1 436 1000

Szerverközpont: Dublin, Írország 

(a továbbiakban: “Google”

 

A Google az Európai Unión belüli adatkezelését Dublinban, azaz az Európai Unión belül található szerverein keresztül valósítja meg. A Google által biztosított szerveren a Játékossal kapcsolatosan tárolt adatokhoz a Google semmilyen módon nem férhet hozzá, az adatokat nem módosíthatja, törölheti, használhatja illetve egyéb módon sem kezelheti. Amennyiben bármilyen okból a Google az Európai Unión kívül kezelne személyes adatot úgy az az SCC magatartási szabályainak történő alávetés következtében megfelelő, a GDPR rendelkezéseivel összhangban álló védelmet biztosít. Erről bővebb információt itt találhat: https://policies.google.com/privacy/frameworks  

 

A Google több szinten gondoskodik az adatok védelméről, például fizikailag védve az adatokat tároló szervereket, melyeket elzárt helyen őrzi és amelyet biztonsági őrök és technikusok felügyelnek, az alkalmazottai között korlátozza a szervertermekbe történő belépést, infrastrukturális szinten szünetmentes tápokat és egyéb korszerű eszközöket alkalmazva, az adatok szintjén a hozzáférés korlátozásával, a rendszer folyamatos monitorozásával, titkosítással, tűzfal védelemmel van ellátva. A Google adatvédelmi irányelvei a https://policies.google.com/privacy címen érhetőek el.

 

VIII.2. Levelezés (e-mail)

 

A Szervező az e-mailen történő kommunikáció lebonyolításához szintén a Google szolgáltatását, a Gmail elnevezésű szolgáltatást használja. A Google-el kapcsolatos további információ a fenti VIII.1. pontban található. 

 

VIII.3. Szponzorok

 

A Játékban megnyerhető nyereményeket a Szervezőn túl harmadik személyek (a továbbiakban: „Szponzor”) is biztosíthatják. A Szponzor által biztosított nyereményeket a Szponzor juttatja el a Játékos részére, így amennyiben a Játékost a Szervező nyertesként kisorsolja, úgy ahhoz, hogy a Szponzor a nyereményt eljuttassa a Játékos részére, egyes személyes adatoknak a Szponzorok részére történő továbbítása szükséges. A Szponzorok személyéről és elérhetőségéről a Játékos tájékozódhat előzetesen a Weboldalon a nyereményeknél, azonban nyertesként történő kisorsolás esetén a Szervező a Szponzorok adatait az erről szóló értesítéssel együtt megküldi az érintett nyertes Játékos részére.

 

VIII.4. A Nyereményjáték és a Szervező tevékenység népszerűsítése a közösségi média (Facebook, Instagram) felületein, valamint a nyertesek kihirdetése

 

A Játékosok a szülőknek szóló nyereményekért történő sorsoláson abban az esetben vehet részt, amennyiben a Játékkal kapcsolatos pályázat során megosztanak egy bejegyzést a közösségi média felületek segítségével. Ezen túlmenően a Szervező a pályázatok útján népszerűsítheti tevékenységét a közösségi médiában, továbbá a nyertes Játékosok kihirdetésére is azon keresztül kerül sor.

 

A Szervező a Facebook és az Instagram közösségi felületeket használja, melynek szolgáltatója az Európai Unión belüli érintettek esetén az alábbi:

 

Cégnév: Facebook Ireland Limited

Székhely: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, D02 X525, Írország

Nyilvántartási szám: 462932

Nyilvántartka: Companies Registration Office

Képviseli: Gareth Lambe igazgató

Telefonszám: +353 16 5054 34800

Szerverközpont: Dublin, Írország 

(a továbbiakban: „Facebook”)

 

A Facebook adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/about/privacy/

 

A Facebook Instagrammal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://help.instagram.com/519522125107875 

 

VIII.5. Nyeremény eljuttatása a Játékos részére

 

Amennyiben a Szervező a nyertes Játékosnak tárgynyereményt kíván eljuttatni, úgy annak postai megküldéséhez a DPD  szolgáltatásait veszi igénybe, melynek elérhetősége:

 

Cégnév:  DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. em.

Cégjegyzékszám: 01-09-888141

Adószám: 13034283-2-41

Képviseli: Czifrik Szabolcs ügyvezető önállóan

E-mail: dpd@dpd.hu

Telefon: +36 1 501 6200

(a továbbiakban: “DPD”)

 

A DPD adatkezelésével kapcsolatos információk itt érhetők el: https://www.dpd.com/hu/hu/adatvedelem/

 

Amennyiben a Szponzor más futárszolgálat segítségével kívánja a nyereményt eljuttatni a nyertes Játékos részére, úgy arról a Szponzor tájékoztatja a nyertes Játékost.

 

 1. Kinek és milyen esetben vagyunk kötelesek kiadni személyes adatokat?

 

Az általunk kezelt személyes adatokat hatósági felszólításra az eljáró hatóság számára kötelesek vagyunk kiadni. Az ilyen adattovábbítás esetén és az ebből származó következmények miatt cégünk nem tehető felelőssé. Az adattovábbításról mindig tájékoztatást adunk Önnek.

 

 1. Milyen felelősségek merülhetnek fel a megadott személyes adatokkal kapcsolatban?

 

Amikor megadja nekünk személyes adatait, Ön felelősséget vállal azért, hogy az adatok és a hozzájárulások Öntől származnak és a valóságnak megfelelnek.

 

Kérjük, hogy harmadik fél adatait csak abban az esetben adja meg nekünk, ha arra a harmadik fél kifejezetten felhatalmazta. Az ebből eredő esetleges követelésekért cégünk nem vállal felelősséget.

 

Amennyiben harmadik fél a személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolva tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat haladéktalanul töröljük, anélkül, hogy arról Önt külön értesítenénk. Harmadik fél személyes adatait csak abban az esetben adja meg, ha a jelen Tájékoztató elérhetőségéről a harmadik felet tájékoztatta.

 

 1. Adatvédelmi incidensek kezelése

 

Az esetlegesen előforduló adatvédelmi incidenseket a jogszabályoknak megfelelően a bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül és az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást is vezetünk. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett Játékosokat is tájékoztatjuk róla.

 

XII. Adatvédelmi tisztviselő (DPO)

 

A GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, ha:

 1. a) az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;
 2. b) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;
 3. c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

 

Tekintettel arra, hogy a Szervező egyik fent megjelölt kötelező kategóriába sem tartozik bele, illetve mivel egyéb nyomós ok sem indokolja, így a Szervezőnél adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor.  

 

XIII. Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

 

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja vagy többi körülménye változik, a jelen Tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően módosítjuk és közzétesszük a Weboldalon és a Játékost is értesítjük a változásról azzal, hogy az esetleges változtatások a közzétételt követő 5. munkanapot követően lépnek hatályba. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

 

XIV. Kihez fordulhat a személyes adataival kapcsolatos kérdésekben, vagy hogy jogait érvényesítse?

 

Kérdéseivel keressen minket az palyazat@plukkido.hu e-mail címen vagy levélben a 1155 Budapest, Rákos út 243. B/1. alatti címen.

 

A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a Szervezővel, mint adatkezelővel szemben jogosult gyakorolni. Amennyiben a Játékos jogaival élni kíván, úgy azt elsősorban a Szervező felé köteles jelezni

 

Jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu