ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYEDI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁHOZ (FELÜLBÍRÁLVA)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „Szerződés” vagy “ÁSZF”) célja, hogy
szabályozza a

Cégnév: Plukkido Games Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1155 Budapest, Rákos út 243. B/1
Fióktelep címe: 8000 Székesfehérvár, Had utca 1-3. 204.
Cégjegyzékszám: 01-09-309415
Adószám: 26236722-2-42
Közösségi adószám: HU26236722
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Képviseli: Táncsics Judit ügyvezető önállóan
Számlavezető pénzintézet: MKB Nyrt.
Bankszámlaszám: 10102103-48878900-01005000
IBAN számlaszám: HU59101021034887890001005000 (SWIFT: BUDAHUHBXXX)
E-mail: info@plukkido.hu
Telefonszám: +36 20 440 8590

(a továbbiakban, mint: “Plukkido”)

és az általa a jelen ÁSZF alapján nyújtott és alább részletesen ismertetett
szolgáltatás igénybevevői (a továbbiakban: “Megrendelő”)
között létrejövő jogviszonyra irányadó szabályokat.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A Plukkido jelen ÁSZF alapján a Megrendelő igényei szerint, a jelen
ÁSZF 2. pontjában meghatározottak szerint létrejövő egyedi megrendelésekben
foglalt, előre meg nem határozható szolgáltatást (a továbbiakban: „Szolgáltatás”)
nyújt a Megrendelők számára.

1.2. Jelen ÁSZF célja, hogy egységes szerkezetben szabályozza a Plukkido és
a vele megbízási, vállalkozási vagy bármilyen más, a Szolgáltatás
teljesítésére irányuló szerződést kötő, illetve a jelen ÁSZF alapján egyedi
megrendelést leadó harmadik személy, mint Megrendelő jogait és
kötelezettségeit, illetve a Plukkido és a Megrendelő közötti jogviszonyra,
valamint az egyedi megrendelésre vonatkozó szabályokat.

2. AZ EGYEDI MEGRENDELÉS LÉTRJÖTTE

2.1. A Plukkido a Szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat a jelen ÁSZF
alapján létrejövő külön eseti megállapodásokban (továbbiakban: “Egyedi Megrendelés”)
részletezettek szerint végzi a Megrendelő részére. Az Egyedi Megrendelésben
nem szabályozott kérdésekben a jelen ÁSZF-ben foglaltak az irányadók.
Amennyiben a jelen ÁSZF és az Egyedi Megrendelés rendelkezései között eltérés
lenne, úgy az Egyedi Megrendelés rendelkezései az irányadóak. A Felek által
megkötött Egyedi Megrendelések a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik
és kizárólag ezzel együtt értelmezhetőek. A jelen ÁSZF-ben írt rendelkezésektől
való bármilyen eltérés az Egyedi Megrendelések teljesítésével összefüggésben
kizárólag a Felek közös írásbeli megegyezésével történhet.

2.2. A Plukkido a Megrendelővel való előzetes egyeztetés alapján részletes
ajánlatot ad az adott feladatok elvégzésére (“Ajánlat”).
Az Ajánlat kiterjed valamennyi költségtényezőre, ideértve különösen a munka
díját és a megvalósítás során felmerülő költségeket és kiadásokat az egyes
feladatok teljesítésének határidejét.

2.3. A Megrendelő a részletes Ajánlatról haladéktalanul, de legkésőbb az
abban megjelölt ajánlati érvényesség idején belül írásban köteles dönteni,
hogy azt elfogadja, vagy elutasítja. Amennyiben az Ajánlat a Megrendelő
által elfogadásra kerül, úgy a Felek között létrejön az Ajánlatkérésben
szereplő tevékenységre vonatkozó konkrét Egyedi Megrendelés.

2.4. Az Ajánlat elfogadása a Megrendelő részéről történhet kifejezett módon
az Ajánlat aláírásával és a Plukkido részére történő visszaküldésével vagy
ráutaló magatartással, az Ajánlatban szereplő díj vagy annak egy részének a
Plukkido részére történő megfizetésével.

2.5. Az Egyedi Megrendelés elfogadásával létrejön a Felek között az adott
feladatra vonatkozó eseti megállapodás. Minden esetben az Egyedi
Megrendelés elválaszthatatlan részét képezi az adott feladatra elfogadott
Ajánlat, valamint a feladatok részletes leírása.

2.6. Az Egyedi Megrendelés aláírásával a Megrendelő jelen ÁSZF
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el, a Plukkido és
Megrendelő közötti jogviszonyra a jelen ÁSZF-ben írtak az Egyedi
Megrendelésben rögzített esetleges eltérésekkel megfelelően irányadóak.

3. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. A Felek jogait és kötelezettségeit a jelen ÁSZF általános jelleggel
szabályozza. Amennyiben az ÁSZF és az Egyedi Megrendelés rendelkezései
között eltérés lenne, úgy az Egyedi Megrendelés rendelkezései az
irányadóak.

3.2. Felek a jelen ÁSZF teljesítése során, valamint a jelen ÁSZF alapján
esetlegesen létrejövő Egyedi Megrendelések megkötését megelőző
tárgyalásaik, az Egyedi Megrendelések megkötése, teljesítése, illetőleg a
teljesítést követő eljárásaik során kölcsönösen együttműködve, a
jóhiszeműség és tisztesség követelményének betartásával kötelesek eljárni.
A Plukkido-nak az egyes Egyedi Megrendelésekkel kapcsolatos tárgyalások
során tett jognyilatkozatai nem tekintendők jogi értelemben vett
ajánlatnak, azokból a Plukkido-ra nézve nem keletkezik kötelezettség
szerződéskötésre vagy Szolgáltatás teljesítésére.

3.3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

3.3.1. A Megrendelő a munka megkezdését megelőzően köteles tájékoztatni a
Plukkido-t valamennyi körülményről, amely a jelen ÁSZF szerinti és az
Egyedi Megrendelésben rögzített Szolgáltatások végzéséhez szükséges. A
Megrendelő köteles a Plukkido teljesítéséhez szükséges adatokat,
információkat, vagy egyéb nyilatkozatokat haladéktalanul a Plukkido részére
átadni, illetve megadni. Amennyiben a Megrendelő a Plukkido által igényelt
adatok, információk vagy egyéb nyilatkozatok megadásával késedelembe esik,
úgy ez a késedelem a Plukkido késedelmét kizárja.

3.3.2. A Megrendelő köteles a Plukkido-val együttműködni és minden esetben
a rendelkezésre bocsátani a Plukkido által kért adatokat, információkat,
valamint aktívan közreműködni az ÁSZF szerinti szolgáltatások teljesítése
érdekében.

3.3.3. Amennyiben az Egyedi Megrendelés szerinti Szolgáltatással
kapcsolatosan értelmezhető, a Megrendelő köteles a Plukkido által az
Ajánlatban meghatározott eszközök és egyéb infrastruktúra elemek saját
költségén történő beszerzésére. A Megrendelő a Plukkido által jelzett
eszközök beszerzésére az Ajánlat elfogadását követően a lehető legrövidebb
időn belül köteles. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi,
hogy amennyiben az eszközöket nem tudja időben beszerezni és annak hiánya a
Plukkido által elvégzendő tevékenységét akadályozza, úgy a Plukkido
mindaddig nem eshet késedelembe, ameddig a Megrendelő az eszközök
beszerzésével késedelemben van, továbbá a Plukkido teljesítési határideje a
késedelem idejével meghosszabbodik.

3.3.4. A Megrendelő köteles továbbá a jelen ÁSZF-ben, illetve az Egyedi
Megrendelésben meghatározott Díjat a Számlán szereplő határidőben a
Plukkido részére megfizetni.

3.4. A Plukkido jogai és kötelezettségei

3.4.1. A Plukkido köteles az Egyedi Megrendelésben meghatározott
Szolgáltatást a Megrendelő részére olyan módon nyújtani, hogy az alkalmas
legyen a Megrendelő által az Egyedi Megrendelésben, vagy annak a jelen ÁSZF
szerint megengedett módosításában meghatározott vagy a Szolgáltatás
rendeltetése szerinti célra. Ha a jelen ÁSZF-ben vagy az Egyedi
Megrendelésben meghatározott Szolgáltatás teljesítésével a Plukkido azért
esik késedelembe, mert a Megrendelő nem szolgáltatja a Szolgáltatás
végzéséhez szükséges információt vagy nem biztosítja a szükséges
helyiségeket, eszközöket, rendszerhozzáférést, akkor az a Plukkido hibás
teljesítését kizárja.

3.4.2. A Plukkido a Szolgáltatások teljesítése során mindenkor a tőle
elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni és a Szolgáltatásokat a
legmagasabb szakmai színvonalon köteles nyújtani.

3.4.3. A Plukkido a Szolgáltatás teljesítése során jelen ÁSZF
rendelkezései, illetve a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni,
amely alól kivételt képeznek a jelen ÁSZF szerinti megbízási jellegű
tevékenység elvégzése. A Plukkido részére kizárólag a Megrendelő Egyedi
Megrendelésben megjelölt kapcsolattartója adhat utasítást. Amennyiben az
utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, erre a Plukkido köteles őt
írásban figyelmeztetni. Az ezen tájékoztatás elmaradásából fakadó minden
kár megtérítése Plukkido-t terheli. Amennyiben a Plukkido tájékoztatása
ellenére a Megrendelő utasítja a Plukkido-t a feladat elvégzésére, úgy a
Megbízó köteles, a Plukkido részére esetlegesen kiszabott bármely büntetést
megtéríteni, egyben mindent megtenni azért, hogy a Plukkido -t az esetleges
hátrányos jogkövetkezmények alól mentesítse. A Plukkido ezen túlmenően,
amennyiben a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, az
Egyedi Megrendeléstől elállhat. A Plukkido köteles az utasítás teljesítését
megtagadni, ha annak végrehajtása jogszabályba ütközik, vagy hatósági
rendelkezés megsértéséhez vezethet, vagy veszélyeztetné mások személyét
vagy vagyonát.

3.4.4. A Plukkido a Szolgáltatás teljesítése során a Megrendelőtől kapott
információkat és a Szolgáltatás teljesítése során készített dokumentációkat
köteles bizalmasan kezelni. A Plukkido a Szolgáltatás teljesítése során
tudomására jutott információkat csak a Szolgáltatás teljesítésének céljából
használhatja fel, csak a Szolgáltatás teljesítésében résztvevő személyeknek
és szervezeteknek adhatja át, kizárólag az ÁSZF és az Egyedi Megrendelés
teljesítéséhez szükséges mértékben. A Plukkido a tudomására jutott
információkat más célra nem használhatja fel.

3.4.5. A Plukkido a vállalkozói típusú tevékenységét köteles úgy végezni,
hogy a Megrendelőt megfelelően előkészített döntési helyzetbe hozza úgy,
hogy a döntéshez a Megrendelőnek kellő információ és idő álljon
rendelkezésére. A Plukkido a döntéseket igénylő esetekben – a Megrendelő
kérésének megfelelően – vagy írásos előkészítő anyagot ad át, vagy szóbeli
tájékoztatást nyújt, amelyben ismerteti a döntéssel kapcsolatos
körülményeket, adott esetben az egyes döntési alternatívákat, azok előnyeit
és hátrányait és lehetséges kihatásait.

3.4.6. A Plukkido az ÁSZF hatálya alatt végzett tevékenységét elsősorban
személyesen, alkalmazottai útján köteles elvégezni. A Plukkido a
tevékenysége teljesítéséhez a Megrendelő hozzájárulása nélkül jogosult
alvállalkozókat igénybe venni. A Plukkido az igénybe vett
alvállalkozó(k)ért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

Amennyiben a Szolgáltatás nyújtásához több alvállalkozó igénybevétele
szükséges, úgy az egyes alvállalkozók munkájának, a közöttük lévő
kooperációnak megszervezése a Plukkido feladata, illetve az együttműködésük
hatékonyságáért a Plukkido felelős.

A Megrendelő a Plukkido által esetlegesen igénybe vett alvállalkozókkal
semmilyen jogi kapcsolatba nem kerül. Egyebekben a Megrendelő
kötelezettséget vállal arra, hogy ezen alvállalkozók felé kizárólag a
Plukkido-n keresztül tesz bármilyen jognyilatkozatot.

3.4.7. A Plukkido az Egyedi Megrendelésekben meghatározott feladatokat
köteles a saját vagy alvállalkozói telephelyén a saját vagy alvállalkozói
eszközeivel elvégezni. Amennyiben azonban a Szolgáltatás nyújtásához
elengedhetetlenül szükséges, úgy a Plukkido illetve az általa kijelölt
munkavállalók, alvállalkozók jogosultak a Megrendelő által biztosított
helyiségbe történő belépésre és megfelelő felügyelet mellett a Megrendelő
eszközeinek használatára.

4. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

4.1. Plukkido a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szolgáltatásait az Egyedi
Megrendelésekben meghatározott határidőben és ütemezés szerint biztosítja
és ajánlja fel használatba vételre a Megrendelőnek.

4.2. A Plukkido feladatait képező munkálatok, szolgáltatások határidejét az
Egyedi Megrendelés tartalmazza.

4.3. Amennyiben a teljesítés az Egyedi Megrendelésben meghatározott
időpontot követő 30 napig nem történik meg vagy fejeződik be, úgy a
Megrendelő jogosult a vonatkozó Egyedi Megrendelést azonnali hatállyal
felmondani.

4.4. Amennyiben a Plukkido előre látja, hogy a megállapodott határidőn
belül nem képes teljesíteni, e tényről köteles haladéktalanul értesíteni a
Megrendelőt és póthatáridőt tűzni, amely időpontig a vállalt Szolgáltatást
teljesíteni tudja. Amennyiben a Plukkido által megjelölt póthatáridő a
Megrendelő által nem elfogadható, úgy a Megrendelő jogosult a vonatkozó
Egyedi Megrendelést azonnali hatállyal felmondani.

4.5. Amennyiben az adott Szolgáltatás vonatkozásában értelmezhető a
Plukkido az Egyedi Megrendelésben meghatározott feladatok elvégzését
követően a létrehozott terméket átadás-átvételi eljárás keretében köteles
átadni a Megrendelő részére, amelynek során a Felek elvégzik az adott
üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés
szerződésszerűségének megállapításához szükségesek.

4.6. A Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárás két szakaszból
áll, a Plukkido általi átadási eljárásból (továbbiakban, mint: „Átadási
Eljárás”
) és a Megrendelő általi átvételi eljárásból (továbbiakban,
mint: „Átvételi Eljárás”).

4.7. Az Átadási Eljárás során a Plukkido köteles az üzletágban szokásos
vizsgálatokat lefolytatni és az átadni kívánt terméket részletesen, egy
demó működési környezetben bemutatni a Megrendelő részére. A Megrendelő
ezen eljárás körében jogosult kifogásait haladéktalanul bejelenteni a
Vállalkozó részére, aki a megjelölt hibákat köteles 15 munkanapon belül
kijavítani és az Átadási Eljárást megismételni.

4.8. Amennyiben az Átadási Eljárás során a Megrendelő átveszi a terméket, a
hozzá kapcsolódó dokumentációval együtt, akkor köteles 3 munkanapon belül
az Átvételi Eljárást lefolytatni. Az Átvételi Eljárás során a Megrendelő saját
érdekkörében további teszteknek veti alá az átadni kívánt terméket.
Amennyiben a tesztelés során hibát talál, vagy úgy ítéli meg, hogy az
átadni kívánt termék nem felel meg az eredeti rendeltetésnek, akkor köteles
ezt jelezni a Vállalkozó részére, aki 15 munkanapon belül köteles azt
kijavítani, amelyet követően a Megrendelő ismételten lefolytatja az
Átvételi Eljárást.

4.9. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kijavítás miatt felmerülő
többletmunkáért további díjazásra nem jogosult.

4.10. A Felek rögzítik, hogy sikeres átadás-átvételi eljárásnak az minősül,
amennyiben az Átadási Eljárás és az Átvételi Eljárás sikeresen lezárult,
valamint amennyiben a Plukkido a Megrendelő részére átadja a termékhez
szükséges teljeskörű dokumentációt vagy amennyiben dokumentáció a termékhez
jellegénél fogva nem készült, úgy a nyers, illetve forrásfájlokat, a
végleges környezetbe történő feltelepítést megvalósítja. Amennyiben a
Megrendelő az átadott terméket felhasználja és azzal szemben 30 napon belül
nem emel kifogást, úgy a Plukkido teljesítését elfogadja és ezt követően
kifogással nem élhet.

4.11. A Felek rögzítik, hogy amennyiben az Egyedi Megrendelés alapján
elvégzendő feladatokat a Plukkido több részletben, meghatározott felosztás
és ütemterv szerint köteles a Megrendelő részére átadni, úgy az egyes
átadott részek vonatkozásában – amennyiben azok önálló működésre képesek –
az Átadás és Átvételi Eljárást részenként folytatják le. Amennyiben az
egyes átadott részek önálló működésre nem képesek, úgy az Átadás és
Átvételi Eljárásra az utolsó rész elkészülését követően kerül sor.

4.12. A Felek rögzítik, hogy a Plukkido nem felelős a késedelemért és annak
semmilyen jogkövetkezményéért, ha a Megrendelő a termék átvételét alapos
indok nélkül megtagadja.

5. DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A Megrendelő a Plukkido által elvégzett egyes Szolgáltatásokért az
adott Szolgáltatásra vonatkozó Ajánlatban meghatározott díj (a
továbbiakban: “Díj”) fizetésére köteles, amely vagy fix
összeg, vagy a ténylegesen elvégzett munka alapján (time and material)
kerül megállapításra. A Díj minden esetben úgy kerül az Egyedi
Megrendelésben meghatározásra, hogy az tartalmazza a Plukkido-nak az adott
Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi díját és költségét.

5.2. A ténylegesen elvégzett munkaidő ráfordítás esetén a Plukkido köteles
az elvégzett munkáról kimutatást vezetni, amely a Díj későbbi
megállapításának alapjául szolgál. A tényleges időráfordítás esetén a
Plukkido az Egyedi Megrendelésben meghatározott óradíj alapulvételével
köteles elszámolni a Megrendelő felé. A Plukkido által készítendő
munkaidő-elszámolás esetén mindaddig nem jogosult kiállítani a számláját,
amíg a Megrendelő a kimutatást el nem fogadja. Amennyiben azonban a
Megrendelő a kimutatás részére történő elküldését követő 5 napon belül sem
reagál, úgy a benne foglaltak elfogadottnak tekintendőek.

5.3. Amennyiben a Plukkido az Ajánlatát úgy adta, hogy abban munkaidő
ráfordítás (time & material) szerepel, úgy az csak becslésnek
tekintendő, a ténylegesen számlázott óradíj mennyisége ettől eltérhet,
tekintettel arra, hogy az Ajánlat megküldésekor a Plukkido a rendelkezésére
álló információk és korábbi tapasztalatai alapján becsüli meg az elvégzendő
munka mennyiségét. Amennyiben a Plukkido előre látja, hogy a Megrendelő
igényeinek megfelelő munka mennyisége meghaladja a tervezett munkaóra
mennyiséget, köteles a Megrendelőt tájékoztatni az idő túllépésének okáról,
valamint a felmerülő plusz munkaóra igényről. Ezt követően a Megrendelő
vagy elfogadja a vonatkozó díjnövekedéssel a munkaóra mennyiségének
növekedését, vagy pedig a Felek közösen meghatározzák azon feladatokat,
amelyek az előre becsült munkaidő mennyiségbe elvégezhetőek, amely így a
megrendelt munka műszaki tartalmának csökkenését eredményezheti. Ezen
túlmenően ilyen esetben a Megrendelő kérheti, hogy az adott részfeladatot a
Plukkido ne végezze el, ez esetben azonban köteles a Plukkido felmerült
költségeit megtéríteni. A time & material munkavégzés esetében a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti többletmunka és
pótmunka fogalmak alkalmazása nem értelmezhető, ezért azokat a Felek
kizárják.

5.4. A becsült munkaidő túllépésének oka lehet a munkavégzés közben
felmerülő új igények, valamint a specifikáció pontosításakor feltárt
pótmunka, amelyet a Plukkido úgyszintén a Megrendelővel előzetesen
egyeztetett feltételek szerint jogosult továbbterhelni. A pótmunka
elvégzése minden esetben új megrendelésnek minősül, amelyre a jelen ÁSZF 2.
pontjában foglaltak az irányadóak.

5.5. A Plukkido a Díjról minden esetben az Egyedi Megrendelésben rögzített
módon és – amennyiben a Szolgáltatás jellege indokolja – a teljesítés
Megrendelő általi igazolását követően, akár részfeladatonként, vagy
teljesített mérföldkövenként számlát (a továbbiakban: “Számla”)
állít ki, melyet e-mail, vagy posta útján
megküld a Megrendelő Egyedi Megrendelésben megjelölt kapcsolattartási
e-mail címére. Amennyiben a Plukkido elektronikus számlát kíván a
Megrendelő részére küldeni, úgy a Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (3)
bekezdés b) pontjával összhangban hozzájárul az elektronikus számla
alkalmazásához.

5.6. A Megrendelő a Számla ellenértékét 15 napos fizetési határidővel
a Számlán szereplő bankszámlára történő
átutalás útján köteles a Plukkido részére megfizetni. Amennyiben a fizetési
határidő utolsó napja hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, úgy a
Megrendelő köteles a Díjat a határidő lejártát megelőző utolsó munkanapig
megfizetni.

Amennyiben a fentiektől eltérően a Plukkido a Díjjal kapcsolatosan
díjbekérőt állít ki, úgy azt a Megrendelő az abban szereplő határidőben
köteles megfizetni, melynek rendezését követően a Plukkido előleg számlát
állít ki, melyet megküld a Megrendelő részére, azonban az a Megrendelő
részéről pénzügyi teljesítést nem igényel. Ezesetben a Plukkido a
teljesítés Megrendelő általi igazolását követően a Számlát („Végszámlát”)
az előlegszámla értékével csökkentett Díjról állítja ki.

5.7. Amennyiben a Megrendelő valamely Díj megfizetésével jelentős, azaz 5
munkanapot meghaladó késedelembe esik, úgy a Plukkido választása szerint
jogosult a jelen ÁSZF-et azonnali hatállyal megszüntetni vagy – amennyiben
az adott Szolgáltatás vonatkozásában lehetséges – a Szolgáltatás nyújtását
a Díj megfizetéséig a jelen ÁSZF-ben írtaknak megfelelően korlátozni vagy
felfüggeszteni. A jelen ÁSZF Plukkido általi megszüntetése nem érinti a
Plukkido-nak a Díj iránti igényét, annak megfizetésére a Megrendelő az ÁSZF
megszűnését követően is köteles.

5.8. Amennyiben a Megrendelő a Díj fizetésével késedelembe esik, úgy a
Plukkido késedelmi kamatra jogosult. A késedelmi kamat mértéke a
késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki
alapkamat – ha a pénztartozást idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott
pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek
hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal növelt értéke. A
Megrendelő késedelme a Plukkido késedelmét kizárja.

5.9. Amennyiben a Megrendelő a Plukkido által kiállított Számla
ellenértékét nem egyenlíti ki, abban az esetben a Megrendelő köteles
késedelemmel érintett Számlánként a Magyar Nemzeti Bank fizetési határidőt
követő napján érvényes devizaközépárfolyama alapján meghatározott 40
eurónak megfelelő forintösszeget behajtási költségátalányként megfizetni.
Ezen behajtási költségátalány megfizetése a Megrendelő késedelmének egyéb
jogkövetkezményeit nem érinti, és a Megrendelő a Plukkido-nak a behajtási
költségátalányt meghaladó kárát is köteles megtéríteni.

6. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

6.1. A Plukkido szavatosságot vállal azért, hogy tevékenysége során
felhasznált, vagy tevékenysége eredményeképpen létrejött szellemi alkotás,
szerzői jog által védett mű, egyéni, eredeti alkotás, amely jogtiszta és az
ezekhez fűződő, Megrendelő által jelen Szerződés szerint megszerzésre
kerülő jogok vonatkozásában harmadik személynek semmilyen joga nincsen,
amely a Megrendelő jogszerzését meghiúsítaná vagy korlátozná. Amennyiben
harmadik személy a szellemi alkotással vagy szerzői jog által védett művel
kapcsolatosan a Megrendelővel szemben bármilyen igénnyel lépne fel, úgy a
Plukkido kötelezettséget vállal, hogy a szellemi alkotással, illetve a
szerzői jog által védett művel kapcsolatos jogokat a Megrendelőre
átruházható módon megszerzi vagy azt olyan mértékben átdolgozza, hogy az a
harmadik személy jogait ne sértse.

6.2. A Plukkido szavatosságot vállal azért, hogy a harmadik személynek
nincs olyan joga, amely a létrehozott szellemi alkotás jogszerű, illetve
jelen Szerződés szerinti használatát, illetve a Megrendelő ezekhez fűződő
jelen vállalkozói szerződés szerinti jogait kizárná vagy korlátozná.

6.3. A Plukkido az általa előállított szellemi alkotásokra, fejlesztésekre
az átadástól számított harminc (30) nap időtartamra szavatosságot és
jótállást vállal.

6.4. A Plukkido szavatolja továbbá, hogy a teljesítése minden vonatkozásban
eleget tesz a vonatkozó jogszabályokban foglalt kritériumoknak, illetve a
vonatkozó megrendelésben meghatározott specifikációnak.

7. TITOKTARTÁS

7.1. A jelen ÁSZF ténye, valamint az ÁSZF illetve az Egyedi Megrendelés
teljesítése során megismert, a másik Fél működéséhez, tevékenységéhez
kapcsolódó minden olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból
készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése,
hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult
gazdasági, pénzügyi, piaci vagy biztonsági érdekét sértené vagy
veszélyeztetné, a Felek üzleti titkát képezi. Erre tekintettel üzleti titok
különösen, de nem kizárólagosan: a) know-how, b) program forráskód, c) a
Felek alkalmazottainak, alvállalkozóinak, partnereinek, beszállítóinak
adatai, d) a Felek pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel
kapcsolatos információk.

7.2. A Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a
jelen ÁSZF-ben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. A Felek a
titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat
tisztességtelenül nem használhatják fel, illetéktelen személy részére nem
tehetik hozzáférhetővé, nem adhatják át, nem közölhetik, valamint
nyilvánosságra nem hozhatják.

7.3. A Felek a jelen ÁSZF-ben foglaltakat időbeli korlátozás nélkül
kötelesek titokban tartani, azokat a másik Fél előzetes írásbeli engedélye
nélkül harmadik személynek semmilyen formában nem hozzák tudomására.

7.4. A titoktartási kötelezettség a jelen ÁSZF bármely okból történő
megszűnését követően is időkorlátozás nélkül áll fenn, és teljes mértékben
érvényben marad.

7.5. A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik Fél
jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza
nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét. A Felek kötelesek minden olyan
esetről haladéktalanul tájékoztatni egymást, amikor bíróság vagy
hatáskörében eljáró egyéb hatóság jogszerű megkeresése alapján a fentiekben
megjelölt bármely információt kényszerül átadni a bíróság vagy hatóság
részére.

7.6. A titoktartás nem korlátozza a Feleknek azt a jogát, hogy a Felek
közötti szerződéses kapcsolatról és az abban foglaltakról hivatásos jogi
tanácsadójukat és könyvelőjüket tájékoztassák azzal, hogy a titoktartási
kötelezettség ezekre a személyekre is kiterjed. A Felek a hivatásos jogi
tanácsadójuk és könyvelőjük adatkezeléséért és titoktartásáért, mint
sajátjukért felelnek.

7.7. A Felek a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 4. § rendelkezéseit magukra nézve
kötelezőnek tekintik, továbbá, tisztában vannak a az üzleti titok
védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (“Titok tv.”) 1. §
(1)-ben jelölt üzleti titok fogalmával, valamint ismertek előttük az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény és a Titok Tv. üzleti titokra, annak megszegése esetén
alkalmazandó szankciókra vonatkozó rendelkezései. A Felek továbbá, a
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és a Titok tv. üzleti
titok megsértésére vonatkozó szabályait ismerik.

7.8. A jelen pontban foglalt titoktartási szabályok megsértésért – az egyéb
jogi következményeken túl – a Felek egymással szemben kártérítési
felelősséggel tartoznak.

7.9. A Plukkido az alkalmazottaival, és alvállalkozóival a jelen ÁSZF-ben
foglalt tartalmú vagy annál szigorúbb titoktartási megállapodást köt.

7.10. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármely
Fél a Felek közötti szerződéses kapcsolat fennállásának tényét – annak
tartalmi ismertetése nélkül – referenciaként más szerződéses jogviszony
létesítése érdekében a másik Fél előzetes írásbeli tájékoztatása alapján
harmadik személlyel közli. A Plukkido jogosult a Megrendelő részére végzett
Szolgáltatások tartalmi elemeit referenciaként megjeleníteni, amennyiben
ehhez a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulását adja.

8. ADATVÉDELEM

8.1. A jelen ÁSZF-hez kapcsolódó személyes adatok kezelésének jogalapja, a
jelen ÁSZF megkötése és annak teljesítése, illetve a Felek jogos érdeke a
kapcsolattartás az együttműködés megvalósítása érdekében,
valamint – például számlázás esetén – jogszabályi kötelezettség
teljesítése. A Felek a magukkal kapcsolatosan a másik Félhez meghatározott
(így különösen jelen ÁSZF illetve az Egyedi Megrendelés teljesítése és
kapcsolattartás) célból továbbított személyes adatok tekintetében egymás
vonatkozásában adatfeldolgozónak minősülnek és adatfeldolgozói
tevékenységük ellátása során más adatfeldolgozóként kizárólag hivatalos
jogi tanácsadójukat, esetleg könyvelőjüket jogosultak igénybe venni, ezen
túlmenően a hatályos adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően
további adatfeldolgozót nem vehetnek igénybe. A Felek kötelesek, a másik
féllel kapcsolatosan tudomásukra jutott személyes és egyéb adatokat a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet,
General Data Protection Regulation) szóló, Európai Parlament és Tanács
2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény ( „Infotv.”), valamint egyéb adat – és titokvédelmi
szabályok előírásainak megfelelően feldolgozni, és sem a jelen ÁSZF illetve
az Egyedi Megrendelés időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak
megszűnését követően a jelen ÁSZF-ben illetve az Egyedi Megrendelésben
foglalt jogviszonytól eltérően, a másik fél írásbeli engedélye nélkül,
saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használhatják fel, harmadik
személyek számára nem tehetik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem
élhetnek vissza.

8.2. A Plukkido adatkezelésével kapcsolatos további információk a Plukkido
vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatában találhatóak, amely a következő címen
érhető el: https://plukkido.hu/adatkezelesi-tajekoztato

8.3. A Felek tevékenységi körükben kötelesek gondoskodni az adatok
biztonságáról, kötelesek továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a
GDPR és az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek. A Felek kötelesek a másik fél által
átadott személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni, különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés ellen.

8.4. A jelen ÁSZF vagy az alapján létrejövő Egyedi Megrendelések bármely
okból történő megszűnése esetén a Szolgáltatás igénybevételével
összefüggésben a Megrendelő, mint adatkezelő által a Plukkido mint
adatfeldolgozó tudomására hozott vagy számára hozzáférhetővé tett személyes
adatokkal kapcsolatban a Plukkido a következők szerint jár el. Az ÁSZF
illetve az Egyedi Megrendelés bármely okból történő megszűnésének napját
követő 10 munkanapon belül a Megrendelő választása szerint köteles írásban
tájékoztatni a Plukkido-t, hogy a részére továbbított adatokat összesítse,
rendszerezze és azokat külön adathordozón adja át a Megrendelő részére és
az átadással egyidejűleg véglegesen és visszavonhatatlanul törölje, az
értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül. Amennyiben az ÁSZF vagy
az Egyedi Megrendelés megszűnését követő 10 munkanapon belül a Megrendelő
nem tesz nyilatkozatot, akkor azt a Felek úgy tekintik, hogy a Megrendelő
az adatok törlését kéri, ennek megfelelően a 10 munkanapos határidő
lejártát követő 30 napon belül a Plukkido a részére továbbított adatokat
véglegesen és visszavonhatatlanul törli.

9. SZELLEMI TULAJDON ÉS HASZNÁLAT

9.1. A jelen ÁSZF alkalmazása során szellemi alkotások a szerzői művek és
egyéb szellemi alkotások, továbbá a találmányok, használati minták és
formatervezési minták, munkamódszerek fejlesztése, tréninggel és eladással
kapcsolatos anyagok, számítógépes programok, eljárások, szabadalmak,
védjegyek, minden szerzői joggal védett alkotás és know-how, továbbá minden
olyan alkotás, amely szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok hatálya
alá esik (a továbbiakban: „Szellemi Alkotás”).

9.2. A Plukkido szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga a
Szolgáltatás során esetlegesen létrehozandó Szellemi Alkotásokon, amely
korlátozná, vagy akadályozná a Megrendelő törvényes és szerződéses jogainak
gyakorlását. Amennyiben bármely harmadik személy a Szolgáltatás tárgyának
vagy részeinek felhasználása miatt a Megrendelővel szemben, a Szellemi
Alkotással kapcsolatos jogra hivatkozva vagyoni vagy egyéb igényt jelentene
be, úgy a Plukkido a Megrendelő helyett köteles maradéktalanul, azonnal
helytállni, illetőleg a Megrendelőt kártalanítani.

9.3. A Megrendelő jogosult a Szolgáltatás nyújtása során a Plukkido által
készített és részére átadott dokumentációt, valamint annak részeit saját
tevékenységi körében korlátlanul felhasználni. A Megrendelő rendelkezési
joga azonban nem terjed ki a Plukkido saját fejlesztésében, többszöri
felhasználás céljával már korábban elkészült és a Szolgáltatás
teljesítéséhez felhasznált dokumentumaira. A Felek ezeket a dokumentumokat
közös megegyezéssel, írásban határozzák meg. Az átadott dokumentumokat a
Megrendelő köteles bizalmasan kezelni.

9.4. A Plukkido a jelen ÁSZF hatálya alatt, az egyes Egyedi Megrendelések
alapján létrejött Szellemi Alkotásokra vonatkozó valamennyi jogot – a
vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben – a
Megrendelőre ruház át és vállalja, hogy a Szellemi Alkotások kapcsán jogi
védelemért a maga vagy más nevében vagy javára nem folyamodik. A Plukkido
vállalja továbbá, hogy külön ellenérték nélkül megtesz minden olyan
jognyilatkozatot és aláír minden olyan szükséges iratot, amely ahhoz
szükséges, hogy Megrendelő a Szellemi Alkotások kapcsán saját nevében, a
Szellemi Alkotások kizárólagos jogosultjaként jogi védelmet – így például
szabadalmi oltalmat vagy szerzői jogi védelmet – szerezzen és/vagy azt
érvényre juttassa. Amennyiben a kérdéses Szellemi Alkotás típusára vagy
jellegére tekintettel, a Szellemi Alkotásra vonatkozó jogok átruházását az
alkalmazandó jog nem teszi lehetővé, a Plukkido ezennel visszavonhatatlan,
kizárólagos, időben korlátlan és az egész világra kiterjedő, felhasználási
módban, illetve a felhasználás mértékében sem korlátozott, allicenszbe
adható és átruházható felhasználási jogot, illetve hasznosítási jogot
(licensz) ad az adott Szellemi Alkotás vonatkozásában, amely felhasználási
jog, illetve hasznosítási jog magában foglalja a kérdéses Szellemi Alkotást
vagy azzal összefüggő bármely termék vagy technológia allicenszbe adásának,
felhasználásának, előállításának, előállíttatásának, kifejlesztésének és
fejlesztetésének, értékesítésének, megvételre felajánlásának,
importálásának, terjesztésének, módosításának, megjelenítésének,
reprodukálásának vagy egyéb módon történő hasznosításának jogát, amely
felhasználási jogot, illetve hasznosítási jogot a Megrendelő ezennel
elfogad.

9.5. Az ÁSZF, illetve az egyes Egyedi Megrendelések alapján a Plukkido-t
megillető Díj tartalmazza az általa esetlegesen létrehozott Szellemi
Alkotások teljes ellenértékét, valamint a használatukért a Plukkido-t
megillető díjat, és ezért a vállalkozási jogviszony alatt és azt követően
kifejezetten lemond a Megrendelő által fizetendő minden további díjazásról
a Szellemi Alkotások használatának vonatkozásában. A Megrendelő jelen ÁSZF
elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szellemi Alkotások, illetve az
azokhoz kapcsolódó, a fenti 9.4. pontban részletezett jogok teljes és
végleges átruházásának feltétele a Díj Megrendelő általi megfizetése, a Díj
teljes megfizetéséig a Szellemi Alkotások a Plukkido tulajdonában maradnak.

9.6. A Megrendelő jóváhagyja a Plukkido számára, hogy a Plukkido
térítésmentesen megjelenítse a Megrendelő társaság logóját és elnevezését
az általa üzemeltetett honlapon, valamint marketing anyagaiban
referenciaként feltüntetni.

10. FELELŐSSÉG ÉS ANNAK KORLÁTOZÁSA

10.1. A Megrendelő felelős minden olyan kárért, amely az általa adott
szakszerűtlen és nem teljeskörű információkból ered.

10.2. A Plukkido felelőssége a hatályos jogszabályok szerint számítandó,
amelynek maximális mértéke az Egyedi Megrendelés alapján fizetendő Díj
összege.

10.3. Egyik Fél sem tartozik a másik Félnek felelősséggel, amennyiben a
hibás Fél szerződésszegését vis maior okozta.

10.4. A jelen ÁSZF értelmében vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli,
mindkét fél ellenőrzési körén kívül álló, a jelen ÁSZF létrejötte után
bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő, vagy késleltető esemény,
amelyet a felek a Szerződés kötésekor, vagy azt megelőzően nem láthattak
előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a szerződő
Felek magatartására vagy mulasztására. Vis maiornak minősülnek különösen,
de nem kizárólagosan az alábbi esetek:

 • természeti katasztrófák (pl. árvíz, földrengés, vihar);
 • tűzvész, robbanás, tömeges megbetegedés (járvány);
 • kormányzati intézkedés;
 • háború, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy fennáll-e
  hadiállapot vagy sem);
 • forradalom, felkelés, zavargások, polgárháború, vagy terrorcselekmények;
 • általános országos sztrájk;
 • járványügyi intézkedések, így különösen járványügyi intézkedésként
  elrendelt kijárási korlátozás, tilalom, valamint az ezzel összefüggésben
  bármely fél által elrendelt otthoni munkavégzés, illetve bármely olyan a
  Felek által hozott intézkedés, amely összefüggésben áll a járványügyi
  szakemberek által a személyes kapcsolatok csökkentésére irányuló
  javaslataival (személyes jelenlétet igénylő feladatteljesítés
  felfüggesztése).

10.5. Nem jelent szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségek
szerződésszerű teljesítését vis maior esemény akadályozza vagy korlátozza.

10.6. Amennyiben vis maior esete következik be, akkor az erről tudomást
szerző Félnek haladéktalanul írásban kell értesítenie a másik Felet. A 10
munkanapot meghaladó vis maior helyzet esetén a Felek kötelesek a lehető
legrövidebb időn belül egymással az ÁSZF, illetve az Egyedi Megrendelés
teljesítésének folytatásáról egyeztetni és a feladatok befejezésének
időpontjában, valamint az egyéb, valamely Fél által lényegesnek minősített
kérdésben megállapodni. A vis maior esetről tudomást szerző Fél a fenti
tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért helytállni tartozik a másik Fél
felé.

10.7. Amennyiben a Felek az egyeztetés megkezdésétől számított 15
munkanapon belül sem tudnak megállapodni, úgy a határidő lejártát követően
bármely Fél jogosult az Egyedi Megrendeléstől elállni.

10.8. Az Egyedi Megrendelés megszűnik, amennyiben annak teljesítése a vis
maior következtében lehetetlenné vált.

10.9. Vis maior esetén az ÁSZF-ben meghatározott teljesítési határidők
meghosszabbodnak azzal az időtartammal, amíg a felek a vis maiornak
minősülő esemény miatt nem tudnak teljesíteni. Amennyiben a késedelem 10
munkanapot meghaladja, úgy a Felek kötelesek új teljesítési határidőben
megállapodni.

10.10. Vis maior esemény befejeződését követően a késedelembe esett Fél a
további késedelem megelőzése érdekében köteles a lehető leghamarabb
folytatni a teljesítést.

10.11. A Plukkido az általa biztosított 30 napos pénzfizetési
garanciavállalás időtartamának leteltét követően a jelen ÁSZF-re
alkalmazandó jog által biztosított legszélesebb körben kizárja a
felelősségét mindennemű garanciális igényekkel, a Szolgáltatások adott
célra való megfelelőségével, pontosságával, nem kielégítő minőségével,
harmadik személyek jogainak sérelmével kapcsolatosan.

11. >MUNKAVÁLLALÓK VÉDELME

11.1. A Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyzet toborzása, illetve
képzése olyan mértékű befektetést jelent a Plukkido-nak, amelynek
elvesztése hátrányosan érintheti a Plukkido jelenlegi és jövőbeli üzleti
tevékenységét és pénzügyi helyzetét.

11.2. A fentiekre tekintettel a jelen ÁSZF tartama alatt, illetve annak
megszűnését követő tizenkét (12) hónapig a Megrendelő nem jogosult
közvetlenül vagy közvetve, munkavállalói, megbízottjai, alvállalkozói,
mindezek közeli hozzátartozói, illetve tulajdonosai útján:

· toborozni, alkalmazni, toborzásra vagy alkalmazásra megbízást adni vagy
azt megkísérelni, munkaviszony létesítéséről tárgyalni vagy bármely más
módon felhasználni a tevékenységét olyan személynek, aki az ÁSZF hatálya
alatt a Plukkido alkalmazottja megbízottja, tanácsadója, alvállalkozója
volt; vagy

· a jelen ÁSZF hatálya alatt bárkit, aki a Plukkido megbízottja illetve
tanácsadója volt rábírni arra, hogy a Plukkido-val vagy ahhoz kapcsolódó
vállalkozással fennálló jogviszonyát megszüntesse vagy ilyen személyt más
munkáltatónak bemutatni

11.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti 9.2. pont megsértése
esetén köteles a Plukkido-t egy összegben kártalanítani, mely kártalanítás
mértéke 5.000.000 Ft + Áfa / alkalmazott.

12.
KAPCSOLATTARTÁS

12.1. Amennyiben jelen Szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik a
Felek közötti hivatalos és elsődleges írásbeli kapcsolattartás az e-mail
kommunikáció. Jelen Szerződés tekintetében a faxon történő esetleges
kommunikáció nem tekintendő írásbeli kommunikációnak.

12.2. A Plukkido által kapcsolattartásra kijelölt személy neve, illetve
elérhetősége az alábbi:

Név: Táncsics Judit

E-mail: info@plukkido.hu

12.3. A Megrendelő kapcsolattartási adatai az Egyedi Megrendelésben
kerülnek rögzítésre.

12.4. Bármely jelen Szerződés vagy az Egyedi Megrendelés alapján megtett
értesítés

 • személyes kézbesítés esetén az átadással;
 • e-mail esetén az elküldést követő egy nap elteltével;
 • ajánlott tértivevényes postai feladás esetén a postára adást követő három
  nap elteltével

tekinthető kézbesítettnek

Ha valamely értesítést munkanapokon közép-európai idő szerint 9:00 és 17:00
közötti időn túl kézbesítik, akkor az értesítés a következő munkanapon
minősül kézbesítettnek.

12.5. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a
kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés
elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik.

13. AZ ÁSZF TARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE

13.1. Jelen ÁSZF közzétételének napján lép hatályba és határozatlan időre
jön létre. Az egyes Szolgáltatásokkal kapcsolatosan létrejövő Egyedi
Megrendelések időtartamát az Egyedi Megrendelések tartalmazzák.

13.2. Jelen ÁSZF és az Egyedi Megrendelés megszüntethető:

 • bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével
 • a Felek közös megegyezésével;
 • elállással;
 • bármelyik Fél írásbeli rendes felmondásával;
 • bármelyik Fél írásbeli azonnali hatályú felmondásával;

13.3. A jelen Szerződés és valamennyi hatályban lévő Egyedi Megrendelés
minden további jognyilatkozat nélkül automatikusan megszűnik bármelyik Fél
jogutód nélküli megszűnésével.

13.4. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jelen Szerződéstől, valamint az
egyes Egyedi Megrendelésektől a Szerződés szerinti Szolgáltatás, illetve az
Egyedi Megrendelésben foglalt feladat megkezdése előtt bármikor elállhat,
azonban köteles a Plukkido-nak az elállás közléséig felmerült költségeit
megtéríteni.

13.5. A Felek megállapodnak, hogy bármely Fél jogosult a jelen Szerződést
indokolás nélkül, a másik Félhez intézett egyoldalú, írásban megtett
nyilatkozatával, 30 napos felmondási idővel felmondani. A felmondási idő
alatt azonban a Felek kötelesek a szerződéses kötelezettségeiket
teljesíteni, továbbá a Vállalkozó köteles az esetlegesen folyamatban lévő
Egyedi Megrendelések szerint teljesítendő szolgáltatásait teljesíteni abban
az esetben is, amennyiben annak befejezési ideje a 30 napos felmondási idő
lejártát követő napra esik.

13.6. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a sérelmet szenvedett Fél
jogosult a jelen Szerződést indokolás mellett, a másik Félhez intézett
egyoldalú, írásban megtett nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani,
amennyiben a másik Fél a jelen Szerződésből eredő lényeges kötelezettségét
súlyosan megszegi.

13.7. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés bármely okból történő
megszűnése esetén kötelesek egymással teljeskörűen elszámolni. A Felek
rögzítik, hogy elszámolás alatt nem csak pénzügyi elszámolást értenek,
hanem az elszámolás körébe tartozik minden egymásnak átadott adat,
információs, eszköz, infrastruktúra, belépési kód, jelszó, illetve egyéb
hozzáférés stb. Az átvevő Fél az előbbieket a Szerződés megszűnését
követően haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül köteles az átadó
Félnek visszaszolgáltatni.

13.8. A jelen ÁSZF 7., 8., 9. és 11. pontjának rendelkezései az ÁSZF
bármely okból történő megszűnését követően is határozatlan időtartamra
hatályban maradnak.

 

14. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

14.1. Az a tény, ha a jelen ÁSZF vagy az Egyedi Megrendelés bármely
rendelkezése érvénytelennek minősül, vagy vélhetően érvénytelenné fog válni
a jövőben, nem érinti azoknak, mint egésznek az érvényességét. Az érvényben
maradó részeket a részleges érvénytelenségre való tekintet nélkül kell
értelmezni és végrehajtani. Ilyen esetben a felek kötelesek jóhiszeműen
tárgyalásba bocsátkozni annak érdekében, hogy mindkét Fél gazdasági
koncepciójához legközelebb álló megoldással helyettesítsék a rendelkezést.
Ugyanezen módon kell eljárni abban az esetben is, ha a Szerződés, vagy a
jelen ÁSZF vagy az Egyedi Megrendelés nem szabályoz valamely kérdést.

14.2. A jelen ÁSZF és annak melléklete vagy mellékletei képezik a Feleknek
a szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodását és egyetértését, és
érvénytelenít minden korábbi, a Felek közötti, egyeztetést és megállapodást
a szerződés tárgyának vonatkozásában.

14.3. A jelen ÁSZF semmiképp nem értelmezhető úgy, hogy az a Felek között
közös vállalkozást, partnerséget vagy kölcsönös ügynökségi kapcsolatot hoz
létre. A Megrendelő nem köt semmilyen szóbeli vagy írásbeli megállapodást a
Plukkido nevében, vagy más módon nem kötelezi a Plukkido-t annak előzetes
írásbeli jóváhagyása nélkül.

14.4. A Megrendelő a Plukkido előzetes írásbeli engedélye nélkül nem
jogosult a jelen ÁSZF és az Egyedi Megrendelés szerinti jogait vagy
kötelezettségeit másra engedményezni vagy bármely más módon átruházni.

14.5. A Felek szavatolnak azért, hogy a jelen ÁSZF és az Egyedi
Megrendelések megkötésére jogosultsággal és kellő felhatalmazással
rendelkeznek és képes a jelen ÁSZF illetve az Egyedi Megrendelés szerinti
jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére.

14.6. Amennyiben a Plukkido a jelen ÁSZF szerinti valamely jogát nem, vagy
csak részben gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a jogról lemondott.

14.7. A Plukkido a jelen ÁSZF-ben nem alkalmaz olyan feltételt, amely
lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól,
illetve olyan feltételt sem, amely eltér a Megrendelő és a Plukkido között
esetlegesen korábban alkalmazott feltételtől. Az előzőekre tekintettel a
Megrendelő külön tájékoztatására nem kerül sor.

14.8. A jelen ÁSZF-ben illetve, az Egyedi Megrendelésben nem szabályozott
kérdésekben a magyar jog, így különösen de nem kizárólagosan a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a szerzői jogról szóló
1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A
vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés
nélkül is irányadók.

14.9. Jelen ÁSZF változása esetén Plukkido köteles elérhetővé tenni jelen
dokumentum előző verzióit is.

14.10. A jelen ÁSZF módosításának a már kibocsátott ajánlatokra, illetve
megkötött Egyedi Megrendelésekre történő alkalmazása kizárólag a Megrendelő
cégszerű aláírásával ellátott hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése után
lehetséges. Ennek hiányában az ÁSZF módosítása csak a módosítást követően
kibocsátott ajánlatokra és létrejövő Egyedi Megrendelésekre vonatkoznak.

14.11. Felek a jelen ÁSZF-ből és az Egyedi Megrendelésből eredő vitáik
esetén igyekeznek a felmerült problémákat elsődlegesen tárgyalásos úton
megoldani. Amennyiben ésszerű időn belül a jelen Keretszerződésből és az
Egyedi Megrendelésből eredő vita megoldására nem születik megállapodás, úgy
Felek megállapodnak, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből,
vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével,
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik kikötik
Magyarország bíróságainak joghatóságát és pertárgyértéktől függően a
Székesfehérvári Járásbíróság illetve a Székesfehérvári Törvényszék
illetékességének.