ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYEDI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA (FELÜLBÍRÁLVA)

Jelen Plukkido Által Nyújtott Egyedi Szolgáltatások Általános Szeződési Feltételei (továbbiakban “Szolgáltatás ÁSZF“) a Plukkido által vállalt, Megrendelőnek nyújtandó szolgáltatások közös feltételeit határozza meg. Jelen dokumentum önmagában semmilyen szolgáltatás nyújtására vagy díj fizetésére nem hoz létre kötelezettséget, arra kizárólag az jelen dokumentumra hivatkozó aláírt és visszaigazolt megrendelés vagy egyedi szerződés teremt jogalapot, amelyeket jelen Szolgáltatás ÁSZF-el együtt kell értelmezni.

 1. A Plukkido adatai

  Név: Plukkido Games Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: 1155 Budapest, Rákos út 243.
  Fióktelepe(i): 8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3, 204
  Képviselő neve: Táncsics Judit
  Cégjegyzékszám: 01-09-309415
  Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  Adószám: 26236722-2-42
  Közösségi adószám: HU26236722
  Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt.
  Pénzforgalmi jelzőszám: 10102103-48878900-01005000
  IBAN számlaszám: HU59101021034887890001005000
  Telefonszám: +36 20 440 8590
  E-mail: info@plukkido.hu

 2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

  1. Az egyedi szerződésekben vagy visszaigazolt megrendelésekben nem szabályozott kérdésekben jelen Szolgáltatás ÁSZF rendelkezései alkalmazandók.
  2. Az egyedi szerződések vagy megrendelések kötelező elemei:
   • az egyedi szerződés vagy megrendelés tárgya, tevékenység megnevezése,
   • a tevékenység részletes, pontos leírása,
   • a teljesítés ütemezése,
   • a teljesítés tárgyának átvétele, használatba vételének módja,
   • teljesítés díjazása, fizetési ütemezés.
  3. Plukkido a szolgáltatást a Megrendelő által kijelölt személyekkel, valamint a Megrendelő állományába tartozó személyekkel együttműködve nyújtja.
  4. Plukkido köteles biztosítani, hogy a teljesítés tárgyát a Megrendelő jogszerűen használhassa, továbbá szavatosságot vállal azért, hogy jelen Szolgáltatás ÁSZF alábbi pontjaiban megfogalmazott rendelkezéseknek megfelelő jogokat a Megrendelő a teljesítés tárgyának vonatkozásában megszerzi.
  5. Plukkido a megrendelés esetleges feladatainak kivitelezésére, szolgáltatás nyújtására alvállalkozókat, megbízottakat vehet igénybe, melyek tevékenységét Plukkido ellenőrzi és minden elvárhatót megtesz azért, hogy Plukkido teljesítését más vállalkozók, megbízottak késedelme ne hátráltassa.
  6. Plukkido a megrendelésekben meghatározott esetleges feladatokat köteles a saját vagy alvállalkozói telephelyén a saját vagy alvállalkozói eszközeivel elvégezni.
  7. Amennyiben a Megrendelő által Plukkido rendelkezésére bocsátott információ a szolgáltatás biztosításához elégtelen, a Megrendelő által kért módosítások, testreszabások szakmailag nem megalapozottak, vagy nem kivitelezhetőek Plukkido e tényekre köteles felhívni a Megrendelő figyelmét. A jelen pontban meghatározott értesítések elmaradásáért Plukkido felelős.
  8. Plukkido tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel fennálló jelen jogviszonya megszűnésekor, minden, a Megrendelő tulajdonát képező avagy esetlegesen a Megrendelőtől kapott, a teljesítéshez szükséges könyvet, leírást, tanulmányt és egyéb dokumentumot minden átvett formátumban (papíralapú vagy elektronikus) köteles visszaadni a Megrendelő által kijelölt személyeknek. Ezen személyek az itt meghatározottak átvételét aláírásukkal igazolják.
  9. A Megrendelő Plukkidonak a Szolgáltatás ÁSZF szerint átadandó vagy Plukkido által megfelelő időpontban, indokoltan, ésszerű tárgyban és terjedelemben kért, Plukkido teljesítéséhez szükséges információkat Plukkidonak átadja. Amennyiben ilyen információk nem állnak a Megrendelő rendelkezésére, azok biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszi.
  10. A Megrendelő késedelem nélkül tájékoztatja Plukkidot a tevékenységét érintő lényeges változásokról, illetve az átvétel, használatba vétel során felmerült problémákról, kifogásokról.
 3. SZOLGÁLTATÁS DÍJA, FIZETÉSI FELTÉTELEK, VISSZATÉRÍTÉS

  1. Plukkidot a szolgáltatás ellenértékeként a visszaigazolt megrendelőjében vagy az aláírt egyedi szerződésben rögzített díj vagy díjtételek illetik meg. A rögzített díjon felül Plukkido más jogcímen díjazásra, költségtérítésre, ill. más anyagi ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt.
  2. A szolgáltatás díja magában foglalja Plukkido minden költségét, továbbá Plukkido jelen Szolgáltatás ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatás és esetleges feladatainak teljes ellenértékét, az esetlegesen létrehozott szellemi alkotások felhasználási díját, továbbá a Megrendelő jelen Szolgáltatás ÁSZF alábbi pontjai alatti rendelkezések szerinti jogszerzésének minden ellenértékét.
  3. Plukkido a teljesítés megkezdése előtt az aláírt megrendelő alapján 3 munkanapon belül számlát állít ki a Megrendelő nevére.
  4. A Megrendelő a szolgáltatás díját a számla kibocsátásától számított 15 napos fizetési határidő betartásával, átutalással köteles teljesíteni Plukkido jelen Szolgáltatás ÁSZF-ben megadott bankszámlájára.
  5. Amennyiben az elállási időszak alatt a Megrendelő felmondja a létrejött szerződést, úgy Plukkido három (3) munkanapon belül stornó számlát állít ki és visszatéríti az Megrendelő által kifizetett összeget a forrás bankszámlaszámra.
 4. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

  1. Plukkido a jelen Szolgáltatás ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásait a megrendelésekben meghatározott határidőben és ütemezés szerint biztosítja és ajánlja fel használatba vételre a Megrendelőnek.
  2. Plukkido feladatait képező munkálatok, szolgáltatások határidejét az aláírt egyedi szerződés, megrendelés tartalmazza.
  3. Amennyiben a teljesítés az egyedi szerződésben, megrendelésben meghatározott időpontig nem történik meg vagy fejeződik be, úgy a Megrendelő elállhat a szerződéstől.
  4. Abban az esetben, ha Plukkido megfelelő időben teljesíti a feladatát, de a teljesítés hibás, köteles a hibát 10 naptári napon belül kijavítani.
  5. A felek a szerződés teljesítése során kötelesek jóhiszeműen együttműködni, illetve egymást értesíteni minden olyan körülményről, amely szerződés teljesítését, a határidők betartását érinti.
  6. Amennyiben Plukkido előre látja, hogy a megállapodott határidőn belül nem képes teljesíteni, e tényről köteles haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt, amely esetben a Megrendelő a szerződéstől elállhat.
 5. SZERZŐI JOGOK, FELHASZNÁLÁSI JOGOK

  1. A jelen szerződés alapján, illetve jelen szerződésből eredő vagy jelen szerződés hatálya alá tartozó kötelezettsége keretében Plukkido által vagy Plukkido közreműködésével, illetve részvételével a Megrendelő részére tervezett, kifejlesztett, létrehozott, illetve elkészített szellemi alkotás tekintetében a Megrendelőt korlátlan felhasználási jog illeti meg, az egyedi szerződésekben és megrendelésekben meghatározott díj megfizetése ellenében.
  2. A szellemi alkotást Plukkido kizárólag a Megrendelőnek jogosult és köteles átadni, mely egyidejűleg a szellemi alkotás nyilvánosságra hozatalára vonatkozó határozatnak minősül Plukkido részéről.
  3. Plukkido a szellemi alkotást maga nem jogosult nyilvánosságra hozni, illetve erre vonatkozó engedélyt Plukkido harmadik személynek nem adhat.
  4. Ennek alapján a Megrendelőt időbeli és területi korlátozás nélkül (külföldi felhasználás esetére is), valamint a felhasználási módra és a felhasználás mértékére vonatkozó korlátozás nélkül megilleti a felhasználás joga.
  5. A Megrendelő jogosult a jogszabály által elismert összes felhasználási módot korlátozás nélkül gyakorolni.
  6. A szellemi alkotások védelméhez fűződő vagyoni, illetve felhasználási jogokat a Megrendelő – az Szjt. vonatkozó rendelkezései szerint, Plukkido általi korlátozás nélkül – jogosult harmadik személy(ek)re átruházni, illetve a Megrendelő korlátozás nélkül jogosult azokkal rendelkezni.
  7. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás díja a felhasználási díjat, illetve a Megrendelő jelen cím szerinti jogszerzésének minden ellenértékét magában foglalja, a felhasználási jogok engedélyezése, a szellemi alkotással kapcsolatos jogok másra átruházása ellenében Plukkidot a szolgáltatás díján felül külön díjazás nem illeti meg, illetve Plukkido az Szjt. vagy külön jogszabály szerinti további díjazásra sem jogosult.
  8. A szellemi alkotás a Megrendelő üzleti titkát képezi.
  9. Megrendelő az elállási időszakot követően, amennyiben nem élt az elállási jogával, hozzájárulását adja, és ezáltal Plukkido jogosulttá válik a Megrendelő cégnevét és logóját referenciaként felhasználni weboldalain, illetve marketing kampányai során.
 6. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

  1. Plukkido szavatosságot vállal azért, hogy tevékenysége során felhasznált, vagy tevékenysége eredményeképpen létrejött szellemi alkotás, szerzői jog által védett mű, egyéni, eredeti alkotás, amely jogtiszta és az ezekhez fűződő, Megrendelő által jelen szerződés szerint megszerzésre kerülő jogok vonatkozásában harmadik személynek semmilyen joga nincsen, amely a Megrendelő jogszerzését meghiúsítaná vagy korlátozná.
  2. Plukkido szavatosságot vállal azért, hogy a harmadik személynek nincs olyan joga, amely a létrehozott szellemi alkotás jogszerű, illetve jelen vállalkozói szerződés szerinti használatát, illetve a Megrendelő ezekhez fűződő jelen vállalkozói szerződés szerinti jogait kizárná vagy korlátozná.
  3. Plukkido az általa előállított szellemi alkotásokra, fejlesztésekre az átadástól számított harminc (30) nap időtartamra szavatosságot és jótállást vállal.
  4. Plukkido szavatolja továbbá, hogy a teljesítése minden vonatkozásban eleget tesz a vonatkozó jogszabályokban foglalt kritériumoknak, illetve a vonatkozó megrendelésben meghatározott specifikációnak.
 7. TITOKTARTÁS, KORLÁTOZÁSOK

  1. Plukkido a jelen Szolgáltatás ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásainak és esetleges feladatainak teljesítése kapcsán tudomására jutott, a Megrendelővel kapcsolatos, azokat illető/érintő minden adatot, dokumentumot (a továbbiakban: Bizalmas Információ) köteles megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban vagy írásos formában került birtokába.
  2. Plukkido a Bizalmas Információt nem jogosult nyilvánosságra hozni, nem teheti illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé és egyéb, a Megrendelő és/vagy ügyfele érdekeivel ellentétes módon sem használhatja föl.
  3. Plukkido tudomásul veszi, hogy a Bizalmas Információ védelmében a hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számára.
 8. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

  1. A szerződés a Megrendelő által a megrendelés vagy egyedi szerződés cégszerű aláírásával lép hatályba és az abban meghatározott teljesítési dátumig érvényes. A szerződés megszűnésekor felek kötelesek egymással elszámolni.
  2. A Megrendelő jogosult a jelen Szolgáltatás ÁSZF-et és az ahhoz kapcsolódó megrendelést azonnali hatállyal indoklás nélkül felmondani vagy attól elállni az elállási időszak alatt bármikor. Az elállási időszak a teljesítés megkezdésétől a teljesítést követő 30. napig vagy a Megrendelő által a teljesítés tárgya felhasználásának pillanatáig tart, amelyik hamarabb bekövetkezik.
  3. Plukkido jogosult a jelen Szolgáltatás ÁSZF-et és/vagy ahhoz kapcsolódó megrendelést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni, ha:
   • a másik fél szerződésszegését vagy következményeit nem szünteti meg az arra vonatkozó írásbeli felszólítás keltétől számított öt (5) munkanapon belül,
   • a másik fél fizetésképtelenné válik, ellene végrehajtás indul, csődöt jelent, elrendelik felszámolását, megszüntetését.
 9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  1. A jelen Szolgáltatás ÁSZF és egyedi szerződés, aláírt megrendelés hatálya alá tartozó minden jognyilatkozatot, továbbá az együttműködés során tett intézkedéseket a felek kötelesek írásba foglalni. A felek egymásnak küldött értesítéseiket, az átvételt egyértelműen bizonyítható módon kötelesek megküldeni egymásnak. A felek az értesítéseiket továbbíthatják egymásnak levélben, faxon, illetve e-mailen.
  2. A másik Félhez írásban eljuttatott dokumentummal a felek kérhetik a szolgáltatásra vonatkozó változtatás végrehajtását, amely módosítás akkor lép érvénybe ha a címzett Fél írásban visszaigazolja azt.
  3. Plukkido késedelem nélkül értesíti a Megrendelőt bármely változtatási javaslat valószínű kihatásáról megrendelés tárgyát képező feladatok teljesítési határidejére, az ellenszolgáltatásra vagy a szerződés bármely egyéb rendelkezésére.
  4. A Felek kijelentik és szavatolnak azért, hogy a jelen szerződés megkötésére, Felek képviseletére minden korlátozástól mentesen jogosultak és az semmilyen személyükben rejlő vagy egyéb akadályba nem ütközik.
  5. Az egyedi szerződés vagy megrendelés aláírásával a Felek között folytatott levelezések, tárgyalások és korábbi megállapodások hatályukat vesztik, és helyükbe a jelen Szolgáltatás ÁSZF, illetve annak rendelkezései lépnek.
  6. A jelen vállalkozói szerződésben feltüntetett bármelyik adat, – így különösen a szerződő felek székhelyének, a képviselő, illetve kapcsolattartó személyeknek – megváltozása esetén a felek kötelesek arról egymást írásban tértivevényes-ajánlott postai küldeményként vagy emailben haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül értesíteni. E bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő jogkövetkezmények a mulasztó felet terhelik.
  7. Jelen Szolgáltatás ÁSZF módosítását Plukkido a már kibocsájtott vagy aláírt egyedi szerződésekre, ajánlatokra vonatkozóan Megrendelő cégszerű aláírásával ellátott elfogadó nyilatkozatának beszerzése után kezdeményezheti. Ennek hiányában a Szolgáltatás ÁSZF módosítása csak a még ki nem bocsájtott egyedi szerződésekre, ajánlatokra vonatkoznak.
  8. Jelen Szolgáltatás ÁSZF változása esetén Plukkido köteles elérhetővé tenni jelen dokumentum előző verzióit is.
  9. A jelen szerződés valamely rendelkezésének hatálytalansága, vagy végrehajthatatlansága a szerződés egészének hatályát nem érinti, mert a Megrendelő és Plukkido kötelesek lesznek egymással kölcsönös érdekeiket tekintetbe vevő, a hatálytalanná vagy végrehajthatatlanná vált rendelkezéshez legközelebb álló, új kikötésben megállapodni.
  10. Jelen szerződésben nem szabályozott feltételekre a Magyarország jogszabályai, különös tekintettel a 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak azzal, hogy amennyiben e szerződés az értelmezésre vonatkozó eltérő rendelkezést nem tartalmaz, úgy a szerződésben alkalmazott kifejezéseket az Szjt., illetve a Ptk. rendelkezései szerint kell értelmezni.
  11. A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákat a felek békés úton kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a per tárgyától, illetve annak értékétől függően alávetik magukat a Székesfehérvár Környéki Törvényszék, Székfesfehérvári Járásbíróság vagy a pertárgy értéke szerinti bíróság illetékességének.

Utoljára frissítve: 2021 július 15