ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS LICENC FELTÉTELEK PLUKKIDO MOBILALKALMAZÁSOKHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS LICENC FELTÉTELEK PLUKKIDO MOBILALKALMAZÁSOKHOZ
Utolsó módosítás: 2024.02.23.
Előző verziók: 2020.01.07., 2021.10.08.,2024.02.08.

A jelen Általános Szerződési és Licenc Feltételek (a továbbiakban: „Szerződés” vagy “ÁSZF”) célja, hogy szabályozza a
Cégnév: Plukkido Games Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1155 Budapest, Rákos út 243. B/1
Fióktelep címe: 8000 Székesfehérvár, Had utca 1-3. 204.
Cégjegyzékszám: 01-09-309415
Adószám: 26236722-2-42
Közösségi adószám: HU26236722
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Képviseli: Táncsics Judit ügyvezető önállóan
E-mail:info@plukkido.hu
Telefonszám: +36 20 440 8590
(a továbbiakban, mint: “Szolgáltató”)
és az általa a jelen ÁSZF alapján nyújtott és alább részletesen ismertetett szolgáltatás igénybevevői (a továbbiakban: “Felhasználó”) között létrejövő jogviszonyra irányadó szabályokat. Az előbbiekre tekintettel kérjük figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
A Szolgáltató a fejlesztője és üzemeltetője az iOS és Android operációs rendszerekre, az AppStoreban, Huawei AppGalleryben illetve a Google Play Áruházban (a továbbiakban együttesen: „Áruházak”) elérhető, Plukkido elnevezésű mobilalkalmazásoknak (a továbbiakban együttesen: „Alkalmazás”). A Felhasználó az Alkalmazást az Áruházakból a mobileszközére történő letöltéssel veheti igénybe.
Jelen ÁSZF a Szolgáltató és a Felhasználó között, az Alkalmazás vonatkozásában fennálló jogviszonyt szabályozza.
A Szolgáltató az ÁSZF-et a https://plukkido.hu/ domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) teszi közzé. Az Alkalmazás letöltését követően az ÁSZF elérhető az Alkalmazás menüjéből is.
A Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseit az Alkalmazás mobileszközre való letöltésével és használatával fogadja el.
AZ ALKALMAZÁS MŰKÖDÉSE, HASZNÁLATA
Általános szabályok
Az Alkalmazás bármely, a jelen Szerződésben ki nem zárt Felhasználó számára ingyenesen, regisztráció nélkül is elérhető.
A regisztrációval létrehozott felhasználói fiók (profil) a Felhasználó bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére szolgál. A Felhasználó vállalja, hogy az adataiban bekövetkező változást a felhasználói fiókjában (profiljában) rögzíti.
A felhasználói fiókba történő belépésre a Felhasználó által választott, az alkalmazás által felkínált azonosítási szolgáltatások bármelyikét választhatja.
A Felhasználót terheli továbbá a teljes felelősség a felhasználói fiókjával (profiljával) összefüggésben végzett minden tevékenységért. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót minden esetben haladéktalanul értesíteni, amennyiben a fiókjába történt illetéktelen behatolást észlel.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen ÁSZF-be ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói fiókot (profilt).
A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy a felhasználói fiókjában (profiljában) feltüntetésre kerülő, az általa megadott vagy tárolt adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.
A Felhasználó a regisztrációját a felhasználói fiókján belül a „Törlés” gombra kattintással bármikor megszüntetheti. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy önmagában az Alkalmazás törlése a felhasználói fiókot nem szünteti meg. Ezen kívül a regisztráció megszűnik a regisztráció Szolgáltató általi törlésével, illetve az Alkalmazás Szolgáltató általi elérhetetlenné tételével.
Az Alkalmazás kizárólag lokálisan, a Felhasználó mobileszközére telepített szoftverrel használható, és néhány funkciójának igénybevétele működő internetkapcsolatot igényel. Ide tartozik az internetböngésző, az internetkapcsolat, az operációs rendszer, illetve az Alkalmazás használatához esetleg szükséges kliensek. Az Alkalmazás, egyéb szoftverek és alkalmazásuk, valamint az internetkapcsolat költségét a Felhasználó viseli. A Felhasználónak olyan állapotban kell tartania a végkészülékét, hogy az alkalmas legyen az Alkalmazás használatára. Ehhez a Szolgáltató nem biztosít semmiféle támogatást, sem eszközt.
A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az Alkalmazás használata során tartózkodik minden olyan használattól, amely ellentmond vagy megsérti a Felhasználó és az Áruházak között fennálló felhasználási, licenc-feltételeket vagy egyéb szerződéseket.
Az Áruházak nem kötelesek karbantartást és támogatást biztosítani az Alkalmazáshoz.
Az Áruházakon keresztül letöltött Alkalmazás esetében a következő korlátozások érvényesek:
Az Alkalmazás letöltése nem engedélyezett, amennyiben a Felhasználó lakhelye olyan ország, amellyel szemben az USA kormányzata embargót vezetett be, vagy amelyet az USA kormányzata a terrorizmust támogató országként tart nyilván. Az Alkalmazás Áruházakból történő letöltésekor a Felhasználó kijelenti és szavatolja a következőket:
a lakhelye nem olyan ország, amellyel szemben az USA kormányzata embargót vezetett be, vagy amelyet az USA kormányzata a terrorizmust támogató országként tart nyilván, és
nem szerepel azon a listán, amelyen az USA kormányzata a „kitiltott vagy korlátozott személyeket” (prohibited or restricted parties) tartja nyilván.
Az Áruházak, amelyeken keresztül a Felhasználó letölti az Alkalmazást, harmadik fél kedvezményezettnek minősülnek a Felhasználó és a Szolgáltató között fennálló szerződésben, és harmadik fél kedvezményezettként jogosultak a Felhasználóval szemben a szerződést érvényre juttatni.
Plukkido alkalmazás használata
A Plukkido mobilalkalmazás a hosszú autós utazásokat illetve sétákat teszi szórakoztatóvá, valamint rendszeres időközönként otthoni meséket, küldetéseket tesz elérhetővé 2-10 éves gyerekek számára képernyőmentes mobil alkalmazás formájában. Az alkalmazás autós funkciója a támogatott útvonalakon a mobileszköz helymeghatározási képességének felhasználásával hangfelvételek formájában rövid történeteket mesél.
Ahhoz, hogy az Alkalmazás funkció a Felhasználó számára teljes mértékben elérhető és alkalmas legyen a rendeltetése szerinti célra, a Felhasználónak hozzá kell járulnia a helymeghatározás használatához.
DÍJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK
Az Alkalmazás a fentebb írtakkal összhangban ingyenesen tölthető le és használható. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Alkalmazás letöltését vagy használatát bármikor fizetési kötelezettséghez kösse. Amennyiben a Szolgáltató így döntene, arról minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, hogy eldönthesse, folytatja-e az Alkalmazás használatát vagy sem. Az előbbiektől függetlenül az Alkalmazás használatához szükséges internetkapcsolat és a Szolgáltatás használatából eredő esetleges kapcsolódó díjak (pl. mobil adatforgalom költségei) megfizetése kizárólag a Felhasználó felelőssége.
A fentiektől függetlenül azonban a Szolgáltató az Alkalmazással kapcsolatosan fizetős tartalmakat tehet elérhetővé, alkalmazáson belüli vásárlás (in-app purchase) formájában. Amennyiben a Szolgáltató ezt lehetővé teszi, úgy arra az Áruházak alkalmazáson belüli vásárlással kapcsolatos feltételei irányadóak. Az alkalmazáson belüli vásárlással kapcsolatosan a Felhasználó az AppStore vonatkozásában a https://support.apple.com/hu-hu/HT202023, míg a Google Play Áruház vonatkozásában a https://support.google.com/googleplay/answer/1061913?hl=hu linken talál további információt.
A Felhasználó az Alkalmazás használatával elfogadja, hogy az Alkalmazás bármely funkciójának használata saját felelősségre történik. 18 éves kor alatt annak törvényes képviselője felelőssége biztosítani a biztonságos használatot és vállalja a felelősséget a fiatalkorú által okozott, vagy a használat közben elszenvedett mindennemű személyi sérülésért. Szolgáltató felé az Alkalmazás használata során bekövetkezett bárminenű károkért, személyi sérülésekért semmilyen felelősség nem terheli, kárigény nem nyújtható be.
LICENC, SZERZŐI JOGOK ÉS SZELLEMI TULAJDONJOG
Az ÁSZF elfogadásával a Szolgáltató és a Felhasználó között licencszerződés jön létre az Alkalmazás ingyenes használatára vonatkozóan. A Felhasználó nem támaszthat igényt sem licencszerződésre, sem a szolgáltatások használatára.
Jelen, az ÁSZF-be foglalt licencszerződés létrejöttével a Felhasználó nem kizárólagos, az egész világ területére kiterjedő, át nem ruházható, időben korlátozott, jelen Szerződés megszűnéséig tartó felhasználási jogot szerez az Alkalmazás saját célokra történő jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelő használatára bármely, a Felhasználó tulajdonában vagy használatában lévő Android, vagy iOS operációs rendszerrel működő eszközön. Ennek keretében Felhasználó jogosulttá válik az Alkalmazás letöltésére, telepítésére és saját célra történő használatára.
A Felhasználó a részére jelen Szerződés alapján biztosított licenc alapján nem jogosult az Alkalmazás, illetve az ahhoz tartozó dokumentációt harmadik személynek sem ingyenesen, sem ellenérték fejében átadni, nem teheti hozzáférhetővé, használatát nem engedélyezheti, nem többszörözheti vagy terjesztheti, nem hozhatja forgalomba, nem adhatja alhasználatba, nem dolgozhatja át, nem változtathatja meg, nem módosíthatja és a nyilvánosság számára semmilyen módon sem teheti hozzáférhetővé. A Felhasználó nem jogosult továbbá az Alkalmazást megbontani, szétszedni, visszafejteni, elemeiből felépíteni, elemezni vagy más hasonló módon vizsgálat alá venni. A Felhasználó nem fejtheti vissza az Alkalmazás programkódját és nem kutathat forráskód, objektumkód vagy alapstruktúrák, algoritmusok után. A Felhasználónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az előző tiltott műveletek harmadik személyek általi végrehajtását megakadályozza.
A jelen Szerződés alapján a Felhasználó által esetlegesen fizetendő bármilyen díjazás a használati jog ellenértékét magában foglalja, illetve annak ellentételezéseként is szolgál.
A jelen Szerződés alapján a Szolgáltató által a Felhasználó használatába adott Alkalmazás, mint szoftver (a továbbiakban: „Szoftver”), azok forrás- és tárgykódjai, illetve dokumentációjuk, továbbá az Alkalmazás és az azon keresztül elérhető szolgáltatás részét képező adatbázisok, illetve azok dokumentációi, valamint az Alkalmazás grafikai, képi, fotó, szöveges, videó- és hangalapú részei a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) hatálya alá tartozó szerzői műnek (a továbbiakban együttesen, mint: „Művek”) minősülnek, amelyek a Szolgáltató munkatársainak, alvállalkozóinak és partnereinek szellemi termékei és így szerzői jogvédelem alatt állnak.
A Művekkel kapcsolatos személyhez fűződő jogokat az Szjt. 9. § (2) bekezdése alapján a Művek szerzőit, míg a szerzőkkel kötött megállapodás alapján az Szjt. 9. § (3) bekezdése szerinti vagyoni jogok gyakorlása a Szolgáltatót illeti.
Az Szjt. 9. § (6) bekezdése, valamint 16. § (1) bekezdése alapján a szerzői műhöz, azaz a Művekhez kapcsolódó vagyoni jogok gyakorlása szerződés útján másnak engedhető. Jelen Szerződés alapján a Szolgáltató a Művekhez fűződő vagyoni jogait gyakorolva a Felhasználó részére a jelen Szerződés 4.2. pontja szerinti terjedelemben – figyelembe véve a 4.3. pont szerinti korlátozásokat – használati jogot enged.
A jelen fejezetben foglaltak megszegése – különösen a 4.3. pontban foglalt magatartások tanúsítása – súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, a Felhasználót az Alkalmazás használatából kizárni, továbbá a Felhasználó köteles a Szolgáltatót első felszólításra egy összegben kártalanítani, mely kártalanítás mértéke 50.000.000 Ft azaz ötvenmillió forint.
A jelen Szerződésben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, az Alkalmazás használata, illetve a jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak az Alkalmazásban szereplő bármely kereskedelmi névnek (különösen a Plukkido és ÚtraManó) vagy védjegynek bárminemű használatára, hasznosítására.
Bármilyen jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti többek között a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését a Ptk. általános szabályai szerint. A szerzői jogi jogsértés esetén a Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek költségét szintén a jogsértő Felhasználóra hárítja.
ADATVÉDELEM
A jelen Szerződéshez kapcsolódó személyes adatok kezelésének jogalapja, a jelen Szerződés megkötése és annak teljesítése, illetve a felek jogos érdeke, a kapcsolattartás, az együttműködés megvalósítása érdekében, valamint jogszabályi kötelezettség teljesítése. A felek a magukkal kapcsolatosan a másik félhez meghatározott, így különösen jelen Szerződés teljesítése és kapcsolattartás céljából továbbított személyes adatok tekintetében egymás vonatkozásában adatfeldolgozónak minősülnek és adatfeldolgozói tevékenységük ellátása során más adatfeldolgozót a hatályos adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően nem vesznek igénybe. A felek a másik féllel kapcsolatosan tudomásukra jutott személyes és egyéb adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation, a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény („Infotv.”), valamint egyéb adat – és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően jogosultak feldolgozni, és sem a jelen Szerződés időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a jelen Szerződésben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik fél engedélye nélkül saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használják fel, harmadik személyek számára nem teszik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élnek vissza.
A felek tevékenységi körükben kötelesek gondoskodni az adatok biztonságáról, kötelesek továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Felek vállalják, hogy a másik fél által átadott személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
A Szolgáltató köteles különös figyelmet fordítani arra, hogy az Alkalmazás Felhasználó általi használata során az általa megismert személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáféréstől, törléstől, megsemmisüléstől, sérüléstől stb.
Regisztrációkor a gyűjtött személyes adatok köre függhet attól, hogy a Felhasználó mely külső szolgáltató segítségével kíván regisztrálni, függhet ezen szolgáltatók adatkezelési irányvonalától, illetve a Felhasználó az adott szolgáltatáson belüli saját adatvédelmi beállításaitól. A Felhasználó az alábbi külső szolgáltatásokkal regisztrálhat, illetve az alábbi adatokat kezeljük az adott esetekben:
– Google: e-mail cím, authentikációs token,
– Facebook: e-mail cím, publikus profil, egyedi felhasználói azonosító,
– Apple: Apple azonosítóhoz tartozó e-mail cím vagy a privát e-mail cím,
Annak érdekében, hogy fejlesszük szolgáltatásunk, különböző harmadik féltől származó marketing- és analitikai szolgáltatásokat használunk, mint a Google és a Facebook. Ezen szolgáltatások kutatási célból adatokat gyűjthetnek az Alkalmazás használatáról (alkalmazás letöltése, regisztráció, látogatás).
A Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatos további, részletes információ a Szolgáltató vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatában találhatóak, amely a következő címen érhető el: https://plukkido.hu/adatkezelesi-tajekoztato
FELELŐSSÉG ÉS ANNAK KORLÁTOZÁSA
A Szolgáltató nem felelős az Alkalmazás, illetve az azon keresztül igénybe vehető szolgáltatás elérhetetlenségéért amennyiben azt:
szerverhiba;
a Felhasználó hardware-einek meghibásodása;
az internetkapcsolat meghibásodása / elérhetetlensége;
bármely más, a Szolgáltatónak nem felróható technikai hiba; vagy
vis maior okozza.
A Szolgáltató megfelelő és észszerű technikai és biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Alkalmazás biztonságának megőrzése érdekében, hogy az vírusoktól, trójai programoktól vagy hasonló veszélyek ellen védett legyen és hibamentesen működjön. Bármennyire fejlett technológiát alkalmaz azonban, egyetlen biztonsági rendszer sem áthatolhatatlan. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy rendszerét a legújabb technikai eszközökkel (mind fizikai, mind szoftveres eszközökkel) védje, azonban műszaki szempontból nem garantálhatja, hogy rosszindulatú harmadik fél nem fürkészi ki a Felhasználó által az Alkalmazásban megadott információkat, miközben azt továbbítja a Szolgáltató részére.
Az Alkalmazás, illetve az azon keresztül igénybe vehető szolgáltatás működése korlátozásoknak és más problémáknak lehet kitéve az internet, a Felhasználó belső hálózata vagy más belső hálózatok és elektronikus kommunikációs megoldások használatának következményeként, ideértve a Felhasználó által használt hibás, nem csatlakoztatott vagy hatótávolságon kívüli, kikapcsolt vagy nem működő eszközöket. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az ilyen problémákból eredő késedelemért, hibákért, károkért vagy veszteségekért.
Mivel a Szolgáltató az Alkalmazást a jelen formájában nyújtja, az Alkalmazás – ideértve az üzemeltetésük során használt szoftvert, illetve az Alkalmazás keretében elérhető minden tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, rendelkezésre állásáért, az adott célra való alkalmasságáért, az igényeinek kielégítésére való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, és a Szolgáltató a jogszabályok által megengedett mértékben minden további szavatosságot is kizár.
A jelen Szerződés értelmében vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, mindkét fél ellenőrzési körén kívül álló, a jelen Szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő, vagy késleltető esemény, amelyet a felek a Szerződés kötésekor, vagy azt megelőzően nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a felek magatartására vagy mulasztására. Vis maiornak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetek:
természeti katasztrófák (pl. árvíz, földrengés, vihar);
tűzvész, robbanás, tömeges megbetegedés (járvány);
kormányzati intézkedés;
háború, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy fennáll-e hadiállapot vagy sem);
forradalom, felkelés, zavargások, polgárháború, vagy terrorcselekmények;
általános országos sztrájk;
járványügyi intézkedések, így különösen járványügyi intézkedésként elrendelt kijárási korlátozás, tilalom, valamint az ezzel összefüggésben bármely fél által elrendelt otthoni munkavégzés, illetve bármely olyan a Felek által hozott intézkedés, amely összefüggésben áll a járványügyi szakemberek által a személyes kapcsolatok csökkentésére irányuló javaslataival (személyes jelenlétet igénylő feladatteljesítés felfüggesztése).
A regisztrációkor, illetve hírlevél feliratkozáskor vagy bármely más esetben történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
Amennyiben a Felhasználó az Alkalmazás valamely hibáját, hiányosságát észleli, azonnal jelentenie kell. A bizonyítékok megőrzésére a Felhasználónak szöveges formában dokumentálnia kell a hibákat, és értesítést kell küldenie róluk a Szolgáltató (levélben vagy e-mailben) részére. A Felhasználó – a lehetséges mértékig – köteles együttműködni az Alkalmazás hibáinak elhárításában.
A Szolgáltató kijelenti, hogy nincs köze egy olyan weboldal tartalmához sem, melyekre az Alkalmazás közvetlen vagy közvetett utalásokat (úgynevezett „hivatkozásokat”) tartalmaz. A Szolgáltató semmilyen felelősséget sem vállal ezekkel a tartalmakkal és oldalakkal kapcsolatban. Ezen oldalak tartalmáért kizárólag a megfelelő oldalak szolgáltatói viselnek személyes felelősséget.
Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely az Alkalmazás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások jelen dokumentumban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy az Alkalmazás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti az Alkalmazás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások rendeltetésszerű működtetését. Az ilyen magatartásokért a Felhasználó felelősséggel tartozik.
Tilos olyan szoftver használata, mely „adatbányászatot” tesz lehetővé, vagy bármely más módon Alkalmazásban elérhetővé tett tartalmakat vagy információkat gyűjt. Az ilyen magatartásokért a Felhasználó felelősséggel tartozik.
Abban az esetben, ha az Alkalmazás, és / vagy a Felhasználó, valamint a Szolgáltató között fennálló licencszerződés harmadik fél jogait sérti, kizárólag a Szolgáltató felel a szerzői jogi megkeresések tisztázásért, illetve a jogviták rendezéséért, és nem az Áruház, amelyen keresztül a Felhasználó letöltötte az Alkalmazást.
A Felhasználó felelőssége az Alkalmazás letöltésével és használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért az Alkalmazás törlését, illetve regisztrációja megszűnését követően is fennáll.
PANASZKEZELÉS
Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz (illetékes járási hivatal). A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu weboldalon.
Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.
A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület adatai:
Megnevezés: Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: +36 1 488 2131
Email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
A további békéltető testületek listája a https://bekeltetes.hu/udvozlo weboldalon a „Testületek” menüpont alatt található.
A Felhasználó ezen túlmenően, amennyiben úgy érzi, hogy fogyasztói jogai sérültek, úgy az Európai Unió Bizottsága által létrehozott weboldalt is használhatják, ahol a fogyasztók regisztrálhatnak, és amelyen keresztül egy űrlap kitöltésével kezdeményezhetik az online vásárlásokkal kapcsolatos vitáik rendezését, elkerülve a peres eljárásokat.
Amennyiben panaszt kíván tenni az Alkalmazással kapcsolatban, és nem akar peres eljárást kezdeményezni, úgy használhatja az online vitarendezési platformot.
A portálon Ön és akivel szemben panasza van (jelen esetben a Szolgáltató), kiválaszthatja azt a vitarendezési testületet, amelyet a panaszának kezelésével kíván megbízni.
Az online vitarendezési platform a következő címen érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
A Felhasználó jogosult továbbá a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény rendelkezései szerint.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
A Szolgáltató az Alkalmazással kapcsolatosan felmerülő kérdések, hibabejelentések megválaszolására és technikai segítségnyújtás céljából a Felhasználók számára ügyfélszolgálatot működtet, mely a Felhasználók számára az alábbi elérhetőségeken, illetve időszakokban érhető el.
Ügyfélszolgálatunk elérhetőségi ideje: hétfő – péntek 10:00-17:00
Ügyfélszolgálati e-mail cím: info@plukkido.hu
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 20 440 8590
Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy munkaszüneti napokon (január 1., március 15., nagypéntek, húsvét hétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.) az ügyfélszolgálat nem elérhető.
AZ ÁSZF ALKALMAZÁSÁNAK MEGSZŰNÉSE
A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés – kivéve a jelen ÁSZF-ben leírt eseteket – megszűnik az Alkalmazás Felhasználó által kezelt mobilkészülékről való törlésével. Az Alkalmazás törlése nem vonja magával az esetlegesen létrehozott felhasználói fiók (profil) törlését. Az csak és kizárólag a regisztráció törlésével érhető el.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Alkalmazásokat megszüntesse, amely esetben a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés automatikusan megszűnik.
A Szolgáltató jogosult a Felhasználó Alkalmazáshoz és azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzáférését korlátozni, használatát felfüggeszteni vagy megtagadni, illetve jelen ÁSZF alapján létrejött licencszerződést felbontani, továbbá a Felhasználó regisztrációját, felhasználói fiókját (profilját) törölni vagy elérhetőségét felfüggeszteni indoklás nélkül.
Ha a jelen ÁSZF-be foglalt licencszerződés felbontásra került, a Felhasználó kötelessége az Alkalmazást haladéktalanul törölni eszközeiről és a továbbiakban tartózkodni az Alkalmazás letöltésétől és igénybevételétől.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
Az a tény, ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, vagy vélhetően érvénytelenné fog válni a jövőben, nem érinti annak, mint egésznek az érvényességét. Az érvényben maradó részeket a részleges érvénytelenségre való tekintet nélkül kell értelmezni és végrehajtani. Ilyen esetben a felek kötelesek jóhiszeműen tárgyalásba bocsátkozni annak érdekében, hogy mindkét fél gazdasági koncepciójához legközelebb álló megoldással helyettesítsék a rendelkezést. Ugyanezen módon kell eljárni abban az esetben is, ha a jelen ÁSZF nem szabályoz valamely kérdést.
A jelen ÁSZF és annak melléklete vagy mellékletei képezik a feleknek a szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodását és egyetértését, és érvénytelenít minden korábbi, a felek közötti képviseletet, egyeztetést és megállapodást a szerződés tárgyának vonatkozásában.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Alkalmazás fejlesztése, javítása vagy a vonatkozó jogszabályokhoz történő alkalmazkodás, illetve más célból a jelen ÁSZF-et kiegészítse vagy módosítsa. Amennyiben a kiegészítés vagy módosítás a Felhasználó számára hátrányos, a Felhasználó jogosult az ÁSZF felmondására. A felmondás arra a napra szól, amelyen a módosítások hatályba lépnek. Amennyiben a Felhasználó az Alkalmazást ezt követően is használja, úgy a Szolgáltató azt a módosítás, illetve kiegészítés elfogadásaként értelmezi. A módosítások soha nem visszamenőleges hatályúak.
Amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti valamely jogát nem, vagy csak részben gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a jogról lemondott. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben nem alkalmaz olyan feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve olyan feltételt sem, amely eltér a Felhasználó és a Szolgáltató között esetlegesen korábban alkalmazott feltételtől. Az előzőekre tekintettel a Felhasználó külön tájékoztatására nem kerül sor.
Az Alkalmazás letöltésével és használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés megkötésére elektronikus úton kerül sor, a Szolgáltató azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból az Alkalmazás letöltése és használata ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.
Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és a szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar.
Szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik.
Szolgáltató jogosult továbbá, hogy a jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatásának nyújtását saját belátása szerint bármikor felfüggessze vagy megszüntesse. A Szolgáltató semmilyen, a felfüggesztésből vagy megszüntetésből eredő következményért nem tartozik felelősséggel a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a jelen Szerződés szerinti szolgáltatást nyújtsa.
Felek a jelen ÁSZF-ből eredő vitáik esetén igyekeznek a felmerült problémákat elsődlegesen tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben észszerű időn belül a jelen ÁSZF-ből eredő vita megoldására nem születik megállapodás, úgy felek megállapodnak, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, kikötik Magyarország bíróságainak joghatóságát és – pertárgy értékétől függően – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Eker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
Jelen ÁSZF a közlés napján lép hatályba, és határozatlan időre szól.