MOBIL ALKALMAZÁSOK ÁLTALÁNOS ÉS LICENCSZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (FELÜLBÍRÁLVA)

(Utoljára frissítve: 2020 január 27.)

Jelen Általános és Licencszerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák a Plukkido Games Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1155 Budapest, Rákos út 243; adószám: 26236722-2-42; a továbbiakban: “Plukkido”) által kibocsátott Zsebmanó és Útramanó mobilalkalmazások (továbbiakban: „Alkalmazások”) letöltőjére, illetve regisztrált és nem regisztrált igénybevevője (a továbbiakban: “Felhasználó“) általi használatra vonatkozó általános szerződési és licencfeltételeket.

1.     A Plukkido adatai

Név: Plukkido Games Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1155 Budapest, Rákos út 243.
Képviselő neve: Táncsics Judit
Cégjegyzékszám: 01-09-309415
Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26236722-2-42
Közösségi adószám: HU26236722
Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11715014-21443875-00000000
IBAN számlaszám: HU54 117150142144387500000000
Telefonszám: +36 20 440 8590
E-mail: info@plukkido.hu

2.     Alapvető rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. Az ÁSZF alapján létrejövő szerződés nyelve magyar és nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. A szerződés része minden a jelen ÁSZF-ben hivatkozott dokumentum is.
 3. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 4. Amennyiben a Plukkido az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
 5. A Plukkido és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Plukkido a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Plukkido székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.
 6. A jelen ÁSZF 2020. január 27.-étől hatályos és visszavonásig hatályban marad.

3.     Adatvédelem

 1. Az Applikációk egyes funkcióinak működéséhez és a hírlevél kiküldéséhez a Plukkido számára szükséges személyes adatok begyűjtésével, feldolgozásával és felhasználásával kapcsolatos, típusra, terjedelemre, helyre és célra vonatkozó információk, valamint a felhasználó információhoz jutáshoz való jogára, továbbá a módosításra, zárolásra és törlésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos információk Adatkezelési Tájékoztatóban (https://plukkido.hu/adatkezelesi-tajekoztato/) olvashatók.

4.      Az Alkalmazások

 1. Az Alkalmazások különböző szolgáltatók (például iTunes, vagyis az App Store, és a Google, vagyis a Google Play Áruház) teszik elérhetővé ingyenes letöltésként (továbbiakban: „Áruházak”). A Felhasználó úgy veheti igénybe az Alkalmazásokat, hogy letölti a megfelelő mobilalkalmazást a végkészülékére valamelyik Áruházból.
 2. Az Alkalmazásokra vonatkozó jelen ÁSZF és a benne foglalt licencszerződés a Felhasználó által a mobilalkalmazás végkészülékre történő letöltésével lép életbe és az Alkalmazásokban kerül megerősítésre. A későbbiekben a mindenkori ÁSZF és licencszerződés elérhető a letöltés után az Alkalmazások menüjéből.
 3. A Plukkido Útramanó a hosszú autós utazásokat teszi szórakoztatóvá 2-10 éves gyerekek számára képernyőmentes mobil alkalmazás formájában. Az alkalmazás a támogatott útvonalakon a mobileszköz helymeghatározási képességének felhasználásával kizárólag hangfelvételek formájában rövid történeteket mesél.
 4. A Felhasználónak hozzá kell járulnia a helymeghatározás használatához az Útramanó mobilalkalmazás igénybevételéhez.
 5. A Plukkido Zsebmanó a gyerekek unalmát publikus helyeken eloszlató mesealkalmazás a szülők segítésére szöveges tartalmak formájában, a játékos problémamegoldásért.
 6. A Plukkido Zsebmanó regisztrált Felhasználók automatikusan feliratkoznak a „Manóhírmondó Extra” hírlevélre, amely havonta egyszer küld a szolgáltatás részeként játékos és mesés hírlevelet a gyerekek számára. Erről a hírlevélről a Felhasználó a regisztráció törlése nélkül leiratkozni nem tud, az a szolgáltatás integráns részét képezi és Felhasználó a Zsebmanóban való regisztrációval ezt tudomásul veszi. A hírlevélfeliratkozás a regisztráció törlésével szűnik meg.
 7. Az Alkalmazások kizárólag lokálisan, a Felhasználó okostelefonjára telepített szoftverrel használható, és néhány funkciójának igénybevétele működő internetkapcsolatot igényel. Ide tartozik az internetböngésző, az internetkapcsolat, az operációs rendszer, illetve az Applikáció használatához esetleg szükséges kliensek. Az Applikációk, egyéb szoftverek és alkalmazásuk, valamint az internetkapcsolat költségét a felhasználó viseli. A felhasználónak olyan állapotban kell tartania a végkészülékét, hogy az alkalmas legyen a az Alkalmazások használatára. Ehhez az Plukkido nem biztosít semmiféle támogatást.

5.     Az ingyenes licencszerződés

 1. Az ÁSZF elfogadásával a Plukkido és a Felhasználó között licencszerződés jön létre az Alkalmazás ingyenes használatára vonatkozóan. A felhasználó nem támaszthat igényt sem licencszerződésre, sem a szolgáltatások használatára. A Plukkido további információit, különösen elérhetőségi adatait (telefon, e-mail), cégbejegyzési számát és a képviseletre jogosult személyek nevét ezen ÁSZF 1. pontja tartalmazza.
 2. Jelen licencszerződés létrejöttével a Felhasználó nem kizárólagos, az egész világ területére kiterjedő, át nem ruházható, időben korlátozott, jelen szerződés megszűnéséig tartó felhasználási jogot szerez az Alkalmazások saját célokra történő jelen szerződésben foglaltaknak megfelelő használatára bármely, a Felhasználó tulajdonában vagy használatában lévő Android vagy IOS operációs rendszerrel működő eszközön. Ennek keretében Felhasználó jogosulttá válik az Alkalmazások letöltésére, telepítésére, és saját célra történő használatára.

6.     Szerzői jogi rendelkezések

 1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (2.c) bekezdése alapján az Alkalmazások mint számítógépes szoftverek, azok forrás- és tárgykódjai, illetve dokumentációjuk; az Szjt. § (2.p) és (8) bekezdései alapján az Alkalmazások és szolgáltatás részét képező adatbázisok, illetve azok dokumentációi; az Szjt. 1. § (1), (2.a), (2.i) és (8) bekezdései alapján az Alkalmazások grafikai, képi, fotó, szöveges, video és hang alapú részei mint művészeti alkotások; szerzői jogi műveknek minősülnek, amelyek a Plukkido munkatársainak, alvállalkozóinak és partnereinek szellemi termékei és szerzői jogvédelem alatt állnak.
 2. A Plukkido fenntartja minden szerzői (személyhez fűződő-, vagyoni és egyéb) jogát a munkatársai és alvállalkozói által előállított szolgáltatásának, valamint Alkalmazásainak valamennyi elemére, különös tekintettel azok kialakítására, elnevezésére, a bennük található grafikai, képi és fotó elemekre, tartalmakra, hang és video felvételekre, a szoftverekre, forrás- és tárgykódokra, adatbázisokra, dokumentációkra. Ettől eltérni csak a Plukkido kifejezett írásos engedélyével lehet.
 3. A Plukkido partnerei által a Plukkido részére licencelt szoftverek, forrás- és tárgykódok, adatbázisok, illetve ezek dokumentációi, továbbá grafikai, képi, fotó, video és hang alapú tartalmak a rájuk vonatkozó szerződéses feltételekkel kerültek felhasználásra, amelyek Felhasználóra mint Alkalmazás végfelhasználóra vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos részeit valamint rendelkezéseit ezen licencszerződés magában foglalja.
 4. A jelen dokumentumban kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, az Alkalmazások használata, illetve a jelen dokumentum egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak az Alkalmazásokban szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármi nemű használatára, hasznosítására.
 5. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Plukkido követelheti többek között a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését a Ptk. általános szabályai szerint. A szerzői jogi jogsértés esetén Plukkido közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő Felhasználóra hárítja.

7.     Regisztráció

 1. Az Alkalmazások bármely, a jelen ÁSZF-ben és licencszerződésben ki nem zárt Felhasználó számára ingyenesen, regisztráció nélkül is elérhetőek.
 2. A regisztráció a regisztrációs űrlap valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével kezdődik. Az adatok valóságtartalmáért a Felhasználó felelős. Ha a Felhasználó hiányosan adja meg az adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg azokat, vagy olyan e-mail címet ad meg, amellyel regisztráció már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs űrlap nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik ellenőrzési hibába. A regisztráció a regisztrációs adatok megadásával és elmentésével jön létre.
 3. A regisztráció szükséges előfeltétele annak megerősítése, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF tartalmát ismeri és elfogadja.
 4. A regisztrációval létrehozott felhasználói fiók (profil) a Felhasználó bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére szolgál. A Felhasználó vállalja, hogy az adataiban bekövetkező változást a felhasználói fiókjában (profiljában) rögzíti. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok (profil) titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. A Felhasználót terheli továbbá a teljes felelősség a felhasználói fiókjával (profiljával) összefüggésben végzett minden tevékenységért. A Felhasználó köteles a Plukkidot haladéktalanul tájékoztatni fiókja (profilja) bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekményről.
 5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Plukkido kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen ÁSZF-be ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói fiókot (profilt).
 6. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy a felhasználói fiókjában (profiljában) feltüntetésre kerülő, az általa megadott vagy tárolt adatok, információk, fotók a Plukkido vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.
 7. A Felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti a jelen ÁSZF 1. pontjában megadott kapcsolattartási email címre küldött nyilatkozattal, amely tartalmazza a felhasználói nevét és a törlési szándékot. Ezen kívül a regisztráció megszűnik a regisztráció Plukkido általi törlésével, illetve az Alkalmazások bármelyikének megszűnésével.

8.     Felelősség korlátozása és szavatosság

 1. Mivel a Plukkido az Alkalmazásokat jelen formájukban nyújtja, az Alkalmazások – ideértve a üzemeltetésük során használt szoftvert, illetve az Alkalmazások keretében elérhető minden tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, rendelkezésre állásáért, az adott célra való alkalmasságáért, az igényeinek kielégítésére való alkalmasságáért a Plukkido semmilyen felelősséget nem vállal, és a Plukkido a jogszabályok által megengedett mértékben minden további szavatosságot is kizár. A Plukkido nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
 2. A regisztrációkor, illetve hírlevél feliratkozáskor történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Plukkido felelősséget nem vállal.
 3. A Plukkido nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok (profilok) a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy felhasználói fiókjának (profiljának) illetéktelen használatával a Plukkidonak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
 4. Amennyiben a felhasználó hibát, hiányosságot észlel, azonnal jelentenie kell. A bizonyítékok megőrzésére a felhasználónak szöveges formában dokumentálnia kell a hibákat, és értesítést kell küldenie róluk a Plukkidonak (levélben vagy e-mailben).
 5. A Felhasználó – a lehetséges mértékig – köteles együttműködni az Alkalmazások hibáinak elhárításában.
 6. A Plukkido kifejezetten kijelenti, hogy nincs köze egy olyan weboldal tartalmához sem, melyekre az Alkalmazások közvetlen vagy közvetett utalásokat (úgynevezett „hivatkozásokat”) tartalmaznak. A Plukkido semmilyen felelősséget sem vállal ezekkel a tartalmakkal és oldalakkal kapcsolatban. Ezen oldalak tartalmáért kizárólag a megfelelő oldalak szolgáltatói viselnek személyes felelősséget.
 7. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely az Alkalmazások és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások jelen dokumentumban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy az Alkalmazások és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti az Alkalmazások és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások rendeltetésszerű működtetését.
 8. Tilos olyan szoftver használata, mely „adatbányászatot” tesz lehetővé, vagy bármely más módon Alkalmazásban elérhetővé tett tartalmakat vagy információkat gyűjt.

9.     Általános rendelkezések

 1. A Plukkido bármikor jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában az Alkalmazás következő indulásakor tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatások használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. Az ÁSZF esetleges módosításai nem visszamenőleges hatályúak és leghamarabb 15 (tizenöt) nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Azonban a szolgáltatások új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek. Ha a Felhasználó nem ért egyet a módosított ASZF-fel, abba kell hagynia az Alkalmazások igénybevételét.
 2. A Plukkido fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás és Alkalmazások bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, abban hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.
 3. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az Alkalmazások használata során tartózkodik minden olyan használattól, amely ellentmond vagy megsérti a Felhasználó és az Áruházak között fennálló felhasználási, licenc-feltételeket vagy egyéb szerződéseket.
 4. Az érintett Áruházak nem kötelesek karbantartást és támogatást biztosítani az Alkalmazásokhoz.
 5. Abban az esetben, ha az Alkalmazás, és/vagy a Felhasználó, valamint az Plukkido között fennálló licencszerződés harmadik fél jogait sérti, kizárólag az Plukkido felel a szerzői jogi megkeresések tisztázásért, illetve a jogviták rendezéséért, és nem az Áruház, amelyen keresztül a felhasználó letöltötte az Alkalmazást.
 6. Az Áruházakon keresztül letöltött mobilalkalmazások esetében a következő korlátozások érvényesek:
  1. A mobilalkalmazások letöltése nem engedélyezett, amennyiben a felhasználó lakhelye olyan ország, amellyel szemben az USA kormányzata embargót vezetett be, vagy amelyet az USA kormányzata a terrorizmust támogató országként tart nyilván. A mobilalkalmazások Áruházból történő letöltésekor a Felhasználó kijelenti és szavatolja a következőket:
   1. a lakhelye nem olyan ország, amellyel szemben az USA kormányzata embargót vezetett be, vagy amelyet az USA kormányzata a terrorizmust támogató országként tart nyilván, és
   2. nem szerepel azon a listán, amelyen az USA kormányzata a „kitiltott vagy korlátozott személyeket” (prohibited or restricted parties) tartja nyilván.
  2. Az Áruházak, amelyeken keresztül a felhasználó letölti a mobilalkalmazásokat, harmadik fél kedvezményezettnek minősülnek a felhasználó és az Plukkido között fennálló szerződésben, és harmadik fél kedvezményezettként jogosultak a felhasználóval szemben a szerződést érvényre juttatni.

1.     Panaszkezelés

 1. A termékekkel kapcsolatos panaszaival a jelen ÁSZF 1. pontjában található email címen veheti fel a kapcsolatot a Plukkidoval.
 2. Az Európai Bizottság megnyitotta új, online vitarendezési platformját (ODR), ahol alternatív megoldást kínál a vásárlók és az online kereskedők közötti viták rendezésére. Ez az oldal elérhető a http://ec.europa.eu/odr hivatkozáson.

2.     Jelen ÁSZF alkalmazásának megszűnése

 1. A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés megszűnik az Alkalmazások Felhasználó által kezelt végkészülékekről való törlésével – kivéve a jelen ÁSZF-ben leírt eseteket –. Az Alkalmazások törlése nem vonja magával az esetlegesen létrehozott felhasználói fiók (profil) törlését. Az csak és kizárólag a regisztráció törlésével érhető el.
 2. A Plukkido fenntartja a jogot, hogy az Alkalmazásokat megszüntesse, amely esetben a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés automatikusan megszűnik.
 3. A Plukkido jogosult a Felhasználó Alkalmazásokhoz és azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzáférését korlátozni, használatát felfüggeszteni vagy megtagadni, illetve jelen ÁSZF alapján létrejött licencszerződést felbontani, továbbá a Felhasználó regisztrációját, felhasználói fiókját (profilját) törölni vagy elérhetőségét felfüggeszteni indoklás nélkül.
 4. Ha a licencszerződés felbontásra került, a Felhasználó kötelessége az Alkalmazásokat haladéktalanul törölni eszközeiről és a továbbiakban tartózkodni az Alkalmazások letöltésétől és igénybevételétől.
 5. A Felhasználó felelőssége az Alkalmazások letöltésével és használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll.

 

 

Kelt: Budapest, 2020 január 27.