ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYEDI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁHOZ

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

EGYEDI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁHOZ

Utolsó módosítás: 2024.02.08.
Előző verziók: 2021.07.14, 2021.10.18, 2022.04.05, 2023.02.24.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „Szerződés” vagy “ÁSZF”) célja, hogy szabályozza a

 

Cégnév: Plukkido Games Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1155 Budapest, Rákos út 243. B/1

Fióktelep címe: 8000 Székesfehérvár, Had utca 1-3. 204.

Cégjegyzékszám: 01-09-309415

Adószám: 26236722-2-42

Közösségi adószám: HU26236722

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Táncsics Judit ügyvezető önállóan

Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 10102103-48878900-01005000

IBAN számlaszám: HU59101021034887890001005000 (SWIFT: BUDAHUHBXXX)

E-mail: info@plukkido.hu

Telefonszám: +36 20 440 8590

(a továbbiakban, mint: “Plukkido”)

 

és az általa a jelen ÁSZF alapján nyújtott és alább részletesen ismertetett szolgáltatás igénybevevői (a továbbiakban: “Megrendelő”) között létrejövő jogviszonyra irányadó szabályokat.

 

1.                  BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

1.1.              A Plukkido jelen ÁSZF alapján a Megrendelő igényei szerint, a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározottak szerint létrejövő egyedi megrendelésekben foglalt, előre meg nem határozható szolgáltatást (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) nyújt a Megrendelők számára.

 

1.2.              Jelen ÁSZF célja, hogy egységes szerkezetben szabályozza a Plukkido és a vele megbízási, vállalkozási vagy bármilyen más, a Szolgáltatás teljesítésére irányuló szerződést kötő, illetve a jelen ÁSZF alapján egyedi megrendelést leadó harmadik személy, mint Megrendelő jogait és kötelezettségeit, illetve a Plukkido és a Megrendelő közötti jogviszonyra, valamint az egyedi megrendelésre vonatkozó szabályokat.

 

2.                  AZ EGYEDI MEGRENDELÉS LÉTRJÖTTE

 

2.1.              A Plukkido a Szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat a jelen ÁSZF alapján létrejövő külön eseti megállapodásokban (továbbiakban: ”Egyedi Megrendelés”) részletezettek szerint végzi a Megrendelő részére. Az Egyedi Megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a jelen ÁSZF-ben foglaltak az irányadók. Amennyiben a jelen ÁSZF és az Egyedi Megrendelés rendelkezései között eltérés lenne, úgy az Egyedi Megrendelés rendelkezései az irányadóak. A Felek által megkötött Egyedi Megrendelések a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik és kizárólag ezzel együtt értelmezhetőek. A jelen ÁSZF-ben írt rendelkezésektől való bármilyen eltérés az Egyedi Megrendelések teljesítésével összefüggésben kizárólag a Felek közös írásbeli megegyezésével történhet.

 

2.2.              A Plukkido a Megrendelővel való előzetes egyeztetés alapján részletes
ajánlatot ad az adott feladatok elvégzésére (
“Ajánlat”).
Az Ajánlat kiterjed valamennyi költségtényezőre, ideértve különösen a munka
díját és a megvalósítás során felmerülő költségeket és kiadásokat az egyes
feladatok teljesítésének határidejét.

 

2.3.              A Megrendelő a részletes Ajánlatról haladéktalanul, de legkésőbb az
abban megjelölt ajánlati érvényesség idején belül írásban köteles dönteni,
hogy azt elfogadja, vagy elutasítja. Amennyiben az Ajánlat a Megrendelő
által elfogadásra kerül, úgy a Felek között létrejön az ajánlatkérésben
szereplő tevékenységre vonatkozó konkrét Egyedi Megrendelés.

 

2.4.              Az Ajánlat elfogadása a Megrendelő részéről történhet kifejezett módon
az Ajánlat aláírásával és a Plukkido részére történő visszaküldésével vagy
ráutaló magatartással, az Ajánlatban szereplő díj vagy annak egy részének a
Plukkido részére történő megfizetésével.

 

2.5.              Az Egyedi Megrendelés elfogadásával létrejön a Felek között az adott feladatra vonatkozó eseti megállapodás. Minden esetben az Egyedi Megrendelés elválaszthatatlan részét képezi az adott feladatra elfogadott Ajánlat, valamint a feladatok részletes leírása.

 

2.6.              Az Egyedi Megrendelés aláírásával vagy a 2.4. pontban írt módon történő elfogadásával a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el, a Plukkido és Megrendelő közötti jogviszonyra a jelen ÁSZF-ben írtak az Egyedi Megrendelésben rögzített esetleges eltérésekkel megfelelően irányadóak.

 

3.                  A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

3.1.              A Felek jogait és kötelezettségeit a jelen ÁSZF általános jelleggel szabályozza. Amennyiben az ÁSZF és az Egyedi Megrendelés rendelkezései között eltérés lenne, úgy az Egyedi Megrendelés rendelkezései az irányadóak.

 

3.2.              Felek a jelen ÁSZF teljesítése során, valamint a jelen ÁSZF alapján esetlegesen létrejövő Egyedi Megrendelések megkötését megelőző tárgyalásaik, az Egyedi Megrendelések megkötése, teljesítése, illetőleg a teljesítést követő eljárásaik során kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének betartásával kötelesek eljárni. A Plukkido-nak az egyes Egyedi Megrendelésekkel kapcsolatos tárgyalások során tett jognyilatkozatai nem tekintendők jogi értelemben vett ajánlatnak, azokból a Plukkido-ra nézve nem keletkezik kötelezettség szerződéskötésre vagy Szolgáltatás teljesítésére.

 

3.3.              A Megrendelő jogai és kötelezettségei

 

3.3.1.      A Megrendelő a munka megkezdését megelőzően köteles tájékoztatni a Plukkido-t valamennyi körülményről, amely a jelen ÁSZF szerinti és az Egyedi Megrendelésben rögzített Szolgáltatások végzéséhez szükséges. A Megrendelő köteles a Plukkido teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat, vagy egyéb nyilatkozatokat haladéktalanul a Plukkido részére átadni, illetve megadni. Amennyiben a Megrendelő a Plukkido által igényelt adatok, információk vagy egyéb nyilatkozatok megadásával késedelembe esik, úgy ez a késedelem a Plukkido késedelmét kizárja.

 

3.3.2.      A Megrendelő köteles a Plukkido-val együttműködni és minden esetben a rendelkezésre bocsátani a Plukkido által kért adatokat, információkat, valamint aktívan közreműködni az ÁSZF szerinti szolgáltatások teljesítése érdekében.

 

3.3.3.      Amennyiben az Egyedi Megrendelés szerinti Szolgáltatással kapcsolatosan értelmezhető, a Megrendelő köteles a Plukkido által az Ajánlatban meghatározott eszközök és egyéb infrastruktúra elemek saját költségén történő beszerzésére. A Megrendelő a Plukkido által jelzett eszközök beszerzésére az Ajánlat elfogadását követően a lehető legrövidebb időn belül köteles. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben az eszközöket nem tudja időben beszerezni és annak hiánya a Plukkido által elvégzendő tevékenységét akadályozza, úgy a Plukkido mindaddig nem eshet késedelembe, ameddig a Megrendelő az eszközök beszerzésével késedelemben van, továbbá a Plukkido teljesítési határideje a késedelem idejével meghosszabbodik.

3.3.4.      A Megrendelő köteles továbbá a jelen ÁSZF-ben, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatározott Díjat a Számlán szereplő határidőben a Plukkido részére megfizetni.

 

3.4.              A Plukkido jogai és kötelezettségei

 

3.4.1.      A Plukkido köteles az Egyedi Megrendelésben meghatározott Szolgáltatást a Megrendelő részére olyan módon nyújtani, hogy az alkalmas legyen a Megrendelő által az Egyedi Megrendelésben, vagy annak a jelen ÁSZF szerint megengedett módosításában meghatározott vagy a Szolgáltatás rendeltetése szerinti célra. Ha a jelen ÁSZF-ben vagy az Egyedi Megrendelésben meghatározott Szolgáltatás teljesítésével a Plukkido azért esik késedelembe, mert a Megrendelő nem szolgáltatja a Szolgáltatás végzéséhez szükséges információt vagy nem biztosítja a szükséges helyiségeket, eszközöket, rendszerhozzáférést, akkor az a Plukkido hibás teljesítését kizárja.

 

3.4.2.      A Plukkido a Szolgáltatások teljesítése során mindenkor a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni és a Szolgáltatásokat a legmagasabb szakmai színvonalon köteles nyújtani.

 

3.4.3.      A Plukkido a Szolgáltatás teljesítése során jelen ÁSZF rendelkezései, illetve a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, amely alól kivételt képeznek a jelen ÁSZF szerinti megbízási jellegű tevékenység elvégzése. A Plukkido részére kizárólag a Megrendelő Egyedi Megrendelésben megjelölt kapcsolattartója adhat utasítást. Amennyiben az utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, erre a Plukkido köteles őt írásban figyelmeztetni. Az ezen tájékoztatás elmaradásából fakadó minden kár megtérítése Plukkido-t terheli. Amennyiben a Plukkido tájékoztatása ellenére a Megrendelő utasítja a Plukkido-t a feladat elvégzésére, úgy a Megbízó köteles, a Plukkido részére esetlegesen kiszabott bármely büntetést megtéríteni, egyben mindent megtenni azért, hogy a Plukkido -t az esetleges hátrányos jogkövetkezmények alól mentesítse. A Plukkido ezen túlmenően, amennyiben a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, az Egyedi Megrendeléstől elállhat. A Plukkido köteles az utasítás teljesítését megtagadni, ha annak végrehajtása jogszabályba ütközik, vagy hatósági rendelkezés megsértéséhez vezethet, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

 

3.4.4.      A Plukkido a Szolgáltatás teljesítése során a Megrendelőtől kapott információkat és a Szolgáltatás teljesítése során készített dokumentációkat köteles bizalmasan kezelni. A Plukkido a Szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott információkat csak a Szolgáltatás teljesítésének céljából használhatja fel, csak a Szolgáltatás teljesítésében résztvevő személyeknek és szervezeteknek adhatja át, kizárólag az ÁSZF és az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez szükséges mértékben. A Plukkido a tudomására jutott információkat más célra nem használhatja fel.

 

3.4.5.      A Plukkido a vállalkozói típusú tevékenységét köteles úgy végezni, hogy a Megrendelőt megfelelően előkészített döntési helyzetbe hozza úgy, hogy a döntéshez a Megrendelőnek kellő információ és idő álljon rendelkezésére. A Plukkido a döntéseket igénylő esetekben – a Megrendelő kérésének megfelelően – vagy írásos előkészítő anyagot ad át, vagy szóbeli tájékoztatást nyújt, amelyben ismerteti a döntéssel kapcsolatos körülményeket, adott esetben az egyes döntési alternatívákat, azok előnyeit és hátrányait és lehetséges kihatásait.

 

3.4.6.      A Plukkido az ÁSZF hatálya alatt végzett tevékenységét elsősorban személyesen, alkalmazottai útján köteles elvégezni. A Plukkido a tevékenysége teljesítéséhez a Megrendelő hozzájárulása nélkül jogosult alvállalkozókat igénybe venni. A Plukkido az igénybe vett alvállalkozó(k)ért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

 

Amennyiben a Szolgáltatás nyújtásához több alvállalkozó igénybevétele szükséges, úgy az egyes alvállalkozók munkájának, a közöttük lévő kooperációnak megszervezése a Plukkido feladata, illetve az együttműködésük hatékonyságáért a Plukkido felelős.

 

A Megrendelő a Plukkido által esetlegesen igénybe vett alvállalkozókkal semmilyen jogi kapcsolatba nem kerül. Egyebekben a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy ezen alvállalkozók felé kizárólag a Plukkido-n keresztül tesz bármilyen jognyilatkozatot.

 

3.4.7.      A Plukkido az Egyedi Megrendelésekben meghatározott feladatokat köteles a saját vagy alvállalkozói telephelyén a saját vagy alvállalkozói eszközeivel elvégezni. Amennyiben azonban a Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges, úgy a Plukkido illetve az általa kijelölt munkavállalók, alvállalkozók jogosultak a Megrendelő által biztosított helyiségbe történő belépésre és megfelelő felügyelet mellett a Megrendelő eszközeinek használatára.

 

4.                  TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

 

4.1.              Plukkido a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szolgáltatásait az Egyedi Megrendelésekben meghatározott határidőben és ütemezés szerint biztosítja és ajánlja fel használatba vételre a Megrendelőnek.

 

4.2.              A Plukkido feladatait képező munkálatok, szolgáltatások határidejét az Egyedi Megrendelés tartalmazza.

 

4.3.              Amennyiben a teljesítés az Egyedi Megrendelésben meghatározott időpontot követő 30 napig nem történik meg vagy fejeződik be, úgy a Megrendelő jogosult a vonatkozó Egyedi Megrendelést azonnali hatállyal felmondani.

 

4.4.              Amennyiben a Plukkido előre látja, hogy a megállapodott határidőn belül nem képes teljesíteni, e tényről köteles haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt és póthatáridőt tűzni, amely időpontig a vállalt Szolgáltatást teljesíteni tudja. Amennyiben a Plukkido által megjelölt póthatáridő a Megrendelő által nem elfogadható, úgy a Megrendelő jogosult a vonatkozó Egyedi Megrendelést azonnali hatállyal felmondani.

 

4.5.              Amennyiben az adott Szolgáltatás vonatkozásában értelmezhető a Plukkido az Egyedi Megrendelésben meghatározott feladatok elvégzését követően a létrehozott terméket átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni a Megrendelő részére, amelynek során a Felek elvégzik az adott üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek.

 

4.6.              A Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárás két szakaszból áll, a Plukkido általi átadási eljárásból (továbbiakban, mint: „Átadási Eljárás”) és a Megrendelő általi átvételi eljárásból (továbbiakban, mint: „Átvételi Eljárás”).

 

4.7.              Az Átadási Eljárás során a Plukkido köteles az üzletágban szokásos vizsgálatokat lefolytatni és az átadni kívánt terméket részletesen, egy demó működési környezetben bemutatni a Megrendelő részére. A Megrendelő ezen eljárás körében jogosult kifogásait haladéktalanul bejelenteni a Vállalkozó részére, aki a megjelölt hibákat köteles 15 munkanapon belül kijavítani és az Átadási Eljárást megismételni.

 

4.8.              Amennyiben az Átadási Eljárás során a Megrendelő átveszi a terméket, a hozzá kapcsolódó dokumentációval együtt, akkor köteles 3 munkanapon belül az Átvételi Eljárást lefolytatni. Az Átvételi Eljárás során a Megrendelő saját érdekkörében további teszteknek veti alá az átadni kívánt terméket. Amennyiben a tesztelés során hibát talál, vagy úgy ítéli meg, hogy az átadni kívánt termék nem felel meg az eredeti rendeltetésnek, akkor köteles ezt jelezni a Vállalkozó részére, aki 15 munkanapon belül köteles azt kijavítani, amelyet követően a Megrendelő ismételten lefolytatja az Átvételi Eljárást.

 

4.9.              Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kijavítás miatt felmerülő többletmunkáért további díjazásra nem jogosult.

 

4.10.          A Felek rögzítik, hogy sikeres átadás-átvételi eljárásnak az minősül, amennyiben az Átadási Eljárás és az Átvételi Eljárás sikeresen lezárult, valamint amennyiben a Plukkido a Megrendelő részére átadja a termékhez szükséges teljeskörű dokumentációt, a végleges környezetbe történő feltelepítést megvalósítja és a Megrendelő átadja a Plukkido részére az adott tevékenység elvégzésére vonatkozó és jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező teljesítési igazolást.

 

4.11.          A Felek rögzítik, hogy amennyiben az Egyedi Megrendelés alapján elvégzendő feladatokat a Plukkido több részletben, meghatározott felosztás és ütemterv szerint köteles a Megrendelő részére átadni, úgy az egyes átadott részek vonatkozásában – amennyiben azok önálló működésre képesek – az Átadás és Átvételi Eljárást részenként folytatják le. Amennyiben az egyes átadott részek önálló működésre nem képesek, úgy az Átadás és Átvételi Eljárásra az utolsó rész elkészülését követően kerül sor.

 

4.12.          A Felek rögzítik, hogy a Plukkido nem felelős a késedelemért és annak semmilyen jogkövetkezményéért, ha a Megrendelő a termék átvételét alapos indok nélkül megtagadja. 

 

5.                  DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

5.1.              A Megrendelő a Plukkido által elvégzett egyes Szolgáltatásokért az adott Szolgáltatásra vonatkozó Egyedi Megrendelésben meghatározott díj (a továbbiakban: “Díj”) fizetésére köteles, amely vagy fix összeg, vagy a ténylegesen elvégzett munka alapján (time and material) kerül megállapításra. A Díj minden esetben úgy kerül az Egyedi Megrendelésben meghatározásra, hogy az tartalmazza a Plukkido-nak az adott Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi díját és költségét.

 

5.2.              A ténylegesen elvégzett munkaidő ráfordítás esetén a Plukkido köteles az elvégzett munkáról kimutatást vezetni, amely a Díj későbbi megállapításának alapjául szolgál. A tényleges időráfordítás esetén a Plukkido az Egyedi Megrendelésben meghatározott óradíj alapulvételével köteles elszámolni a Megrendelő felé. A Plukkido által készítendő munkaidő-elszámolás esetén mindaddig nem jogosult kiállítani a számláját, amíg a Megrendelő a kimutatást el nem fogadja. Amennyiben azonban a Megrendelő a kimutatás részére történő elküldését követő 5 napon belül sem reagál, úgy a benne foglaltak elfogadottnak tekintendőek.

 

5.3.              Amennyiben a Plukkido az Ajánlatát úgy adta, hogy abban munkaidő ráfordítás (time & material) szerepel, úgy az csak becslésnek tekintendő, a ténylegesen számlázott óradíj mennyisége ettől eltérhet, tekintettel arra, hogy az Ajánlat megküldésekor a Plukkido a rendelkezésére álló információk és korábbi tapasztalatai alapján becsüli meg az elvégzendő munka mennyiségét. Amennyiben a Plukkido előre látja, hogy a Megrendelő igényeinek megfelelő munka mennyisége meghaladja a tervezett munkaóra mennyiséget, köteles a Megrendelőt tájékoztatni az idő túllépésének okáról, valamint a felmerülő plusz munkaóra igényről. Ezt követően a Megrendelő vagy elfogadja a vonatkozó díjnövekedéssel a munkaóra mennyiségének növekedését, vagy pedig a Felek közösen meghatározzák azon feladatokat, amelyek az előre becsült munkaidő mennyiségbe elvégezhetőek, amely így a megrendelt munka műszaki tartalmának csökkenését eredményezheti. Ezen túlmenően ilyen esetben a Megrendelő kérheti, hogy az adott részfeladatot a Plukkido ne végezze el, ez esetben azonban köteles a Plukkido felmerült költségeit megtéríteni. A time & material munkavégzés esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti többletmunka és pótmunka fogalmak alkalmazása nem értelmezhető, ezért azokat a Felek kizárják.

 

5.4.              A becsült munkaidő túllépésének oka lehet a munkavégzés közben felmerülő új igények, valamint a specifikáció pontosításakor feltárt pótmunka, amelyet a Plukkido úgyszintén a Megrendelővel előzetesen egyeztetett feltételek szerint jogosult továbbterhelni. A pótmunka elvégzése minden esetben új megrendelésnek minősül, amelyre a jelen ÁSZF 2. pontjában foglaltak az irányadóak.

 

5.5.              A Plukkido a Díjról minden esetben az Egyedi Megrendelésben rögzített módon és – amennyiben a Szolgáltatás jellege indokolja – a teljesítés Megrendelő általi igazolását követően, akár részfeladatonként, vagy teljesített mérföldkövenként számlát (a továbbiakban: “Számla”) állít ki, melyet e-mail, vagy posta útján megküld a Megrendelő Egyedi Megrendelésben megjelölt kapcsolattartási e-mail címére. Amennyiben a Plukkido elektronikus számlát kíván a Megrendelő részére küldeni, úgy a Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával  az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (3) bekezdés b) pontjával összhangban hozzájárul az elektronikus számla alkalmazásához.

 

5.6.              A Megrendelő a Számla ellenértékét 15 napos fizetési határidővel a Számlán szereplő bankszámlára történő átutalás útján köteles a Plukkido részére megfizetni. Amennyiben a fizetési határidő utolsó napja hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, úgy a Megrendelő köteles a Díjat a határidő lejártát megelőző utolsó munkanapig megfizetni.

 

Amennyiben a fentiektől eltérően a Plukkido a Díjjal kapcsolatosan díjbekérőt állít ki, úgy azt a Megrendelő az abban szereplő határidőben köteles megfizetni, melynek rendezését követően a Plukkido előleg számlát állít ki, melyet megküld a Megrendelő részére, azonban az a Megrendelő részéről pénzügyi teljesítést nem igényel. Ezesetben a Plukkido a teljesítés Megrendelő általi igazolását követően a Számlát („Végszámlát”) az előlegszámla értékével csökkentett Díjról állítja ki.

 

5.7.              Amennyiben a Megrendelő valamely Díj megfizetésével jelentős, azaz 5 munkanapot meghaladó késedelembe esik, úgy a Plukkido választása szerint jogosult a jelen ÁSZF-et azonnali hatállyal megszüntetni vagy – amennyiben az adott Szolgáltatás vonatkozásában lehetséges – a Szolgáltatás nyújtását a Díj megfizetéséig a jelen ÁSZF-ben írtaknak megfelelően korlátozni vagy felfüggeszteni. A jelen ÁSZF Plukkido általi megszüntetése nem érinti a Plukkido-nak a Díj iránti igényét, annak megfizetésére a Megrendelő az ÁSZF megszűnését követően is köteles.

 

5.8.              Amennyiben a Megrendelő a Díj fizetésével késedelembe esik, úgy a Plukkido késedelmi kamatra jogosult. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – ha a pénztartozást idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal növelt értéke. A Megrendelő késedelme a Plukkido késedelmét kizárja.

 

5.9.              Amennyiben a Megrendelő a Plukkido által kiállított Számla ellenértékét nem egyenlíti ki, abban az esetben a Megrendelő köteles késedelemmel érintett Számlánként a Magyar Nemzeti Bank fizetési határidőt követő napján érvényes devizaközépárfolyama alapján meghatározott 40 eurónak megfelelő forintösszeget behajtási költségátalányként megfizetni. Ezen behajtási költségátalány megfizetése a Megrendelő késedelmének egyéb jogkövetkezményeit nem érinti, és a Megrendelő a Plukkido-nak a behajtási költségátalányt meghaladó kárát is köteles megtéríteni.

 

6.                  SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 

6.1.              A Plukkido szavatosságot vállal azért, hogy tevékenysége során felhasznált, vagy tevékenysége eredményeképpen létrejött szellemi alkotás, szerzői jog által védett mű, egyéni, eredeti alkotás, amely jogtiszta és az ezekhez fűződő, Megrendelő által jelen Szerződés szerint megszerzésre kerülő jogok vonatkozásában harmadik személynek semmilyen joga nincsen, amely a Megrendelő jogszerzését meghiúsítaná vagy korlátozná. Amennyiben harmadik személy a szellemi alkotással vagy szerzői jog által védett művel kapcsolatosan a Megrendelővel szemben bármilyen igénnyel lépne fel, úgy a Plukkido kötelezettséget vállal, hogy a szellemi alkotással, illetve a szerzői jog által védett művel kapcsolatos jogokat a Megrendelőre átruházható módon megszerzi vagy azt olyan mértékben átdolgozza, hogy az a harmadik személy jogait ne sértse.

 

6.2.              A Plukkido szavatosságot vállal azért, hogy a harmadik személynek nincs olyan joga, amely a létrehozott szellemi alkotás jogszerű, illetve jelen Szerződés szerinti használatát, illetve a Megrendelő ezekhez fűződő jelen vállalkozói szerződés szerinti jogait kizárná vagy korlátozná.

 

6.3.              A Plukkido az általa előállított szellemi alkotásokra, fejlesztésekre az átadástól számított harminc (30) nap időtartamra szavatosságot és jótállást vállal.

 

6.4.              A Plukkido szavatolja továbbá, hogy a teljesítése minden vonatkozásban eleget tesz a vonatkozó jogszabályokban foglalt kritériumoknak, illetve a vonatkozó megrendelésben meghatározott specifikációnak.

 

7.                  TITOKTARTÁS

 

7.1.              A jelen ÁSZF ténye, valamint az ÁSZF illetve az Egyedi Megrendelés teljesítése során megismert, a másik Fél működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult gazdasági, pénzügyi, piaci vagy biztonsági érdekét sértené vagy veszélyeztetné, a Felek üzleti titkát képezi. Erre tekintettel üzleti titok különösen, de nem kizárólagosan: a) know-how, b) program forráskód, c) a Felek alkalmazottainak, alvállalkozóinak, partnereinek, beszállítóinak adatai, d) a Felek pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információk.

 

7.2.              A Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen ÁSZF-ben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. A Felek a titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat tisztességtelenül nem használhatják fel, illetéktelen személy részére nem tehetik hozzáférhetővé, nem adhatják át, nem közölhetik, valamint nyilvánosságra nem hozhatják.

 

7.3.              A Felek a jelen ÁSZF-ben foglaltakat időbeli korlátozás nélkül kötelesek titokban tartani, azokat a másik Fél előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek semmilyen formában nem hozzák tudomására.

 

7.4.              A titoktartási kötelezettség a jelen ÁSZF bármely okból történő megszűnését követően is időkorlátozás nélkül áll fenn, és teljes mértékben érvényben marad.

 

7.5.              A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét. A Felek kötelesek minden olyan esetről haladéktalanul tájékoztatni egymást, amikor bíróság vagy hatáskörében eljáró egyéb hatóság jogszerű megkeresése alapján a fentiekben megjelölt bármely információt kényszerül átadni a bíróság vagy hatóság részére.

 

7.6.              A titoktartás nem korlátozza a Feleknek azt a jogát, hogy a Felek közötti szerződéses kapcsolatról és az abban foglaltakról hivatásos jogi tanácsadójukat és könyvelőjüket tájékoztassák azzal, hogy a titoktartási kötelezettség ezekre a személyekre is kiterjed. A Felek a hivatásos jogi tanácsadójuk és könyvelőjük adatkezeléséért és titoktartásáért, mint sajátjukért felelnek.

 

7.7.              A Felek a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 4. § rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tekintik, továbbá, tisztában vannak a az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (“Titok tv.”) 1. § (1)-ben jelölt üzleti titok fogalmával, valamint ismertek előttük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Titok Tv. üzleti titokra, annak megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó rendelkezései. A Felek továbbá, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és a Titok tv. üzleti titok megsértésére vonatkozó szabályait ismerik.

 

7.8.              A jelen pontban foglalt titoktartási szabályok megsértésért – az egyéb jogi következményeken túl – a Felek egymással szemben kártérítési felelősséggel tartoznak.

 

7.9.              A Plukkido az alkalmazottaival, és alvállalkozóival a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalmú vagy annál szigorúbb titoktartási megállapodást köt.

 

7.10.          Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármely Fél a Felek közötti szerződéses kapcsolat fennállásának tényét – annak tartalmi ismertetése nélkül – referenciaként más szerződéses jogviszony létesítése érdekében a másik Fél előzetes írásbeli tájékoztatása alapján harmadik személlyel közli. A Plukkido jogosult a Megrendelő részére végzett Szolgáltatások tartalmi elemeit referenciaként megjeleníteni, amennyiben ehhez a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulását adja.

 

8.                  ADATVÉDELEM

 

8.1.              A jelen ÁSZF-hez kapcsolódó személyes adatok kezelésének jogalapja, a jelen ÁSZF megkötése és annak teljesítése, illetve a Felek jogos érdeke a kapcsolattartás az együttműködés megvalósítása érdekében, valamint – például számlázás esetén – jogszabályi kötelezettség teljesítése. A Felek a magukkal kapcsolatosan a másik Félhez meghatározott (így különösen jelen ÁSZF illetve az Egyedi Megrendelés teljesítése és kapcsolattartás) célból továbbított személyes adatok tekintetében egymás vonatkozásában adatfeldolgozónak minősülnek és adatfeldolgozói tevékenységük ellátása során más adatfeldolgozóként kizárólag hivatalos jogi tanácsadójukat, esetleg könyvelőjüket jogosultak igénybe venni, ezen túlmenően a hatályos adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően további adatfeldolgozót nem vehetnek igénybe. A Felek kötelesek, a másik féllel kapcsolatosan tudomásukra jutott személyes és egyéb adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation) szóló, Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény („Infotv.”), valamint egyéb adat – és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően feldolgozni, és sem a jelen ÁSZF illetve az Egyedi Megrendelés időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a jelen ÁSZF-ben illetve az Egyedi Megrendelésben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik fél írásbeli engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használhatják fel, harmadik személyek számára nem tehetik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élhetnek vissza.

 

8.2.              A Plukkido adatkezelésével kapcsolatos további információk a Plukkido vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatában találhatóak, amely a következő címen érhető el: https://plukkido.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

8.3.              A Felek tevékenységi körükben kötelesek gondoskodni az adatok biztonságáról, kötelesek továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Felek kötelesek a másik fél által átadott személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

8.4.              A jelen ÁSZF vagy az alapján létrejövő Egyedi Megrendelések bármely okból történő megszűnése esetén a Szolgáltatás igénybevételével összefüggésben a Megrendelő, mint adatkezelő által a Plukkido mint adatfeldolgozó tudomására hozott vagy számára hozzáférhetővé tett személyes adatokkal kapcsolatban a Plukkido a következők szerint jár el. Az ÁSZF illetve az Egyedi Megrendelés bármely okból történő megszűnésének napját követő 10 munkanapon belül a Megrendelő választása szerint köteles írásban tájékoztatni a Plukkido-t, hogy a részére továbbított adatokat összesítse, rendszerezze és azokat külön adathordozón adja át a Megrendelő részére és az átadással egyidejűleg véglegesen és visszavonhatatlanul törölje, az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül.  Amennyiben az ÁSZF vagy az Egyedi Megrendelés megszűnését követő 10 munkanapon belül a Megrendelő nem tesz nyilatkozatot, akkor azt a Felek úgy tekintik, hogy a Megrendelő az adatok törlését kéri, ennek megfelelően a 10 munkanapos határidő lejártát követő 30 napon belül a Plukkido a részére továbbított adatokat véglegesen és visszavonhatatlanul törli.

 

9.                  SZELLEMI TULAJDON ÉS HASZNÁLAT

 

9.1.              A jelen ÁSZF alkalmazása során szellemi alkotások a szerzői művek és egyéb szellemi alkotások, továbbá a találmányok, használati minták és formatervezési minták, munkamódszerek fejlesztése, tréninggel és előadással kapcsolatos anyagok, számítógépes programok, eljárások, szabadalmak, védjegyek, minden szerzői joggal védett alkotás és know-how, továbbá minden olyan alkotás, amely szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok hatálya alá esik (a továbbiakban: „Szellemi Alkotás”).

 

9.2.              A Plukkido szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga a Szolgáltatás során esetlegesen létrehozandó Szellemi Alkotásokon, amely korlátozná, vagy akadályozná a Megrendelő törvényes és szerződéses jogainak gyakorlását. Amennyiben bármely harmadik személy a Szolgáltatás tárgyának vagy részeinek felhasználása miatt a Megrendelővel szemben, a Szellemi Alkotással kapcsolatos jogra hivatkozva vagyoni vagy egyéb igényt jelentene be, úgy a Plukkido a Megrendelő helyett köteles maradéktalanul, azonnal helytállni, illetőleg a Megrendelőt kártalanítani.

 

9.3.              A Megrendelő – eltérő megállapodás hiányában – jogosult a Szolgáltatás nyújtása során a Plukkido által készített és részére átadott dokumentációt, valamint annak részeit saját tevékenységi körében korlátlanul felhasználni. A Megrendelő rendelkezési joga azonban nem terjed ki a Plukkido saját fejlesztésében, többszöri felhasználás céljával már korábban elkészült és a Szolgáltatás teljesítéséhez felhasznált dokumentumaira. A Felek ezeket a dokumentumokat közös megegyezéssel, írásban határozzák meg. Az átadott dokumentumokat a Megrendelő köteles bizalmasan kezelni. 

 

9.4.              A Plukkido a jelen ÁSZF hatálya alatt, az egyes Egyedi Megrendelések alapján létrejött és kifejezetten a Megrendelő érdekében készített, a Megrendelő külön, a Plukkido-tól független felhasználásra szánt Szellemi Alkotásokra vonatkozó valamennyi jogot – a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben – a Megrendelőre ruház át és vállalja, hogy a Szellemi Alkotások kapcsán jogi védelemért a maga vagy más nevében vagy javára nem folyamodik, kivéve ha a felek az Egyedi Megrendelésben ettől eltérően állapodnak meg. A Plukkido vállalja továbbá, hogy külön ellenérték nélkül megtesz minden olyan jognyilatkozatot és aláír minden olyan szükséges iratot, amely ahhoz szükséges, hogy Megrendelő a Szellemi Alkotások kapcsán saját nevében, a Szellemi Alkotások kizárólagos jogosultjaként jogi védelmet – így például szabadalmi oltalmat vagy szerzői jogi védelmet – szerezzen és/vagy azt érvényre juttassa. Amennyiben a kérdéses Szellemi Alkotás típusára vagy jellegére tekintettel, a Szellemi Alkotásra vonatkozó jogok átruházását az alkalmazandó jog nem teszi lehetővé, a Plukkido ezennel visszavonhatatlan, kizárólagos, időben korlátlan és az egész világra kiterjedő, felhasználási módban, illetve a felhasználás mértékében sem korlátozott, allicenszbe adható és átruházható felhasználási jogot, illetve hasznosítási jogot (licensz) ad az adott Szellemi Alkotás vonatkozásában, amely felhasználási jog, illetve hasznosítási jog magában foglalja a kérdéses Szellemi Alkotást vagy azzal összefüggő bármely termék vagy technológia allicenszbe adásának, felhasználásának, előállításának, előállíttatásának, kifejlesztésének és fejlesztetésének, értékesítésének, megvételre felajánlásának, importálásának, terjesztésének, módosításának, megjelenítésének, reprodukálásának vagy egyéb módon történő hasznosításának jogát, amely felhasználási jogot, illetve hasznosítási jogot a Megrendelő ezennel elfogad.

 

9.5.              A fenti 9.4. pontban írtaktól eltérően amennyiben a Plukkido által az Egyedi Megrendelés teljesítése során létrehozott Szellemi Alkotás a Plukkido által már korábban létrehozott Szellemi Alkotásba kerül beépítésre vagy azzal összekapcsolásra bármely módon, úgy a Megrendelő a 9.4. pontban rögzített jogokat nem szerzi meg automatikusan, a Megrendelő a felhasználási jogokat csak külön, az Egyedi Megrendelésben rögzített megállapodás esetén szerzi meg. A feleknek az Egyedi Megrendelésbe foglalt vagy utólag megkötött külön megállapodása ebben az esetben meghatározza a felhasználási jog időbeli és területi terjedelmét és a felhasználás módját.

 

9.6.              Az ÁSZF, illetve az egyes Egyedi Megrendelések alapján a Plukkido-t megillető Díj – ettől eltérő megállapodás hiányában, illetve a 9.5. pontban meghatározott kivétellel – tartalmazza az általa esetlegesen létrehozott Szellemi Alkotások teljes ellenértékét, valamint a használatukért a Plukkido-t megillető díjat, és ezért a vállalkozási jogviszony alatt és azt követően kifejezetten lemond a Megrendelő által fizetendő minden további díjazásról a Szellemi Alkotások használatának vonatkozásában. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szellemi Alkotások, illetve az azokhoz kapcsolódó, a fenti 9.4. pontban részletezett jogok teljes és végleges átruházásának feltétele a Díj Megrendelő általi megfizetése, a Díj teljes megfizetéséig a Szellemi Alkotások a Plukkido tulajdonában maradnak. A 9.5. pontban írt esetben a felhasználási jogokért a Megrendelő által fizetendő ellenérték mértékét a felek az Egyedi Megrendelésben vagy az utólag a felhasználási jogok tárgyában megkötött külön megállapodása tartalmazza. 

 

9.7.              A Megrendelő jóváhagyja a Plukkido számára, hogy a Plukkido térítésmentesen megjelenítse a Megrendelő társaság logóját és elnevezését az általa üzemeltetett honlapon, valamint marketing anyagaiban referenciaként a Megrendelőt feltüntesse.

 

10.               FELELŐSSÉG ÉS ANNAK KORLÁTOZÁSA

 

10.1.          A Megrendelő felelős minden olyan kárért, amely az általa adott szakszerűtlen és nem teljeskörű információkból ered.

 

10.2.          A Plukkido felelőssége a hatályos jogszabályok szerint számítandó, amelynek maximális mértéke az Egyedi Megrendelés alapján fizetendő Díj összege.

 

10.3.          Egyik Fél sem tartozik a másik Félnek felelősséggel, amennyiben a hibás Fél szerződésszegését vis maior okozta.

 

10.4.          A jelen ÁSZF értelmében vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, mindkét fél ellenőrzési körén kívül álló, a jelen ÁSZF létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő, vagy késleltető esemény, amelyet a felek a Szerződés kötésekor, vagy azt megelőzően nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a szerződő Felek magatartására vagy mulasztására. Vis maiornak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetek:

 

      természeti katasztrófák (pl. árvíz, földrengés, vihar);

      tűzvész, robbanás, tömeges megbetegedés (járvány);

      kormányzati intézkedés;

      háború, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy fennáll-e hadiállapot vagy sem);

      forradalom, felkelés, zavargások, polgárháború, vagy terrorcselekmények;

      általános országos sztrájk;

      járványügyi intézkedések, így különösen járványügyi intézkedésként elrendelt kijárási korlátozás, tilalom, valamint az ezzel összefüggésben bármely fél által elrendelt otthoni munkavégzés, illetve bármely olyan a Felek által hozott intézkedés, amely összefüggésben áll a járványügyi szakemberek által a személyes kapcsolatok csökkentésére irányuló javaslataival (személyes jelenlétet igénylő feladatteljesítés felfüggesztése).

 

Nem jelent szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségek szerződésszerű teljesítését vis maior esemény akadályozza vagy korlátozza.

 

Amennyiben vis maior esete következik be, akkor az erről tudomást szerző Félnek haladéktalanul írásban kell értesítenie a másik Felet. A 10 munkanapot meghaladó vis maior helyzet esetén a Felek kötelesek a lehető legrövidebb időn belül egymással az ÁSZF, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítésének folytatásáról egyeztetni és a feladatok befejezésének időpontjában, valamint az egyéb, valamely Fél által lényegesnek minősített kérdésben megállapodni. A vis maior esetről tudomást szerző Fél a fenti tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért helytállni tartozik a másik Fél felé.

 

Amennyiben a Felek az egyeztetés megkezdésétől számított 15 munkanapon belül sem tudnak megállapodni, úgy a határidő lejártát követően bármely Fél jogosult az Egyedi Megrendeléstől elállni.

 

Az Egyedi Megrendelés megszűnik, amennyiben annak teljesítése a vis maior következtében lehetetlenné vált.

 

Vis maior esetén az ÁSZF-ben meghatározott teljesítési határidők meghosszabbodnak azzal az időtartammal, amíg a felek a vis maiornak minősülő esemény miatt nem tudnak teljesíteni. Amennyiben a késedelem 10 munkanapot meghaladja, úgy a Felek kötelesek új teljesítési határidőben megállapodni.

 

Vis maior esemény befejeződését követően a késedelembe esett Fél a további késedelem megelőzése érdekében köteles a lehető leghamarabb folytatni a teljesítést.

 

10.5.          A Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy az általános elévülési szabályoktól eltérően a Plukkido-val szembeni (kár)igények a(z) (kár)esemény bekövetkezését követő egy (1) év elteltével elévülnek, ezt követően a Plukkido-val szembeni jogérvényesítés lehetősége kizárt.

 

10.6.          A Plukkido a jelen ÁSZF-re alkalmazandó jog által biztosított legszélesebb körben kizárja a felelősségét mindennemű garanciális igényekkel, a Szolgáltatások adott célra való megfelelőségével, pontosságával, nem kielégítő minőségével, harmadik személyek jogainak sérelmével kapcsolatosan.

 

11.               MUNKAVÁLLALÓK VÉDELME

 

11.1.          A Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyzet toborzása, illetve képzése olyan mértékű befektetést jelent a Plukkido-nak, amelynek elvesztése hátrányosan érintheti a Plukkido jelenlegi és jövőbeli üzleti tevékenységét és pénzügyi helyzetét.

 

11.2.          A fentiekre tekintettel a jelen ÁSZF tartama alatt, illetve annak megszűnését követő tizenkét (12) hónapig a Megrendelő nem jogosult közvetlenül vagy közvetve, munkavállalói, megbízottjai, alvállalkozói, mindezek közeli hozzátartozói, illetve tulajdonosai útján:

 

      toborozni, alkalmazni, toborzásra vagy alkalmazásra megbízást adni vagy azt megkísérelni, munkaviszony létesítéséről tárgyalni vagy bármely más módon felhasználni a tevékenységét olyan személynek, aki az ÁSZF hatálya alatt a Plukkido alkalmazottja megbízottja, tanácsadója, alvállalkozója volt; vagy

      a jelen ÁSZF hatálya alatt bárkit, aki a Plukkido megbízottja illetve tanácsadója volt rábírni arra, hogy a Plukkido-val vagy ahhoz kapcsolódó vállalkozással fennálló jogviszonyát megszüntesse vagy ilyen személyt más munkáltatónak bemutatni

 

11.3.          A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti 11.2. pont megsértése esetén köteles a Plukkido-t egy összegben kártalanítani, mely kártalanítás mértéke 5.000.000 Ft + Áfa / alkalmazott.

 

12.               KAPCSOLATTARTÁS

 

12.1.          Amennyiben jelen Szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik a Felek közötti hivatalos és elsődleges írásbeli kapcsolattartás az e-mail kommunikáció. Jelen Szerződés tekintetében a faxon történő esetleges kommunikáció nem tekintendő írásbeli kommunikációnak.

 

12.2.          A Plukkido által kapcsolattartásra kijelölt személy neve, illetve elérhetősége az alábbi:

 

Név: Táncsics Judit

E-mail: info@plukkido.hu

12.3.          A Megrendelő kapcsolattartási adatai az Egyedi Megrendelésben kerülnek rögzítésre.

 

12.4.          Bármely jelen Szerződés vagy az Egyedi Megrendelés alapján megtett értesítés

     személyes kézbesítés esetén az átadással;

     e-mail esetén az elküldést követő egy nap elteltével;

     ajánlott tértivevényes postai feladás esetén a postára adást követő három nap elteltével

     tekinthető kézbesítettnek

 

Ha valamely értesítést munkanapokon közép-európai idő szerint 9:00 és 17:00 közötti időn túl kézbesítik, akkor az értesítés a következő munkanapon minősül kézbesítettnek.

 

12.5.          A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik.

 

13.               AZ ÁSZF TARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE

 

13.1.          Jelen ÁSZF közzétételének napján lép hatályba és határozatlan időre jön létre. Az egyes Szolgáltatásokkal kapcsolatosan létrejövő Egyedi Megrendelések időtartamát az Egyedi Megrendelések tartalmazzák.

 

13.2.          Jelen ÁSZF és az Egyedi Megrendelés megszüntethető:

     bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével

     a Felek közös megegyezésével;

     elállással;

     bármelyik Fél írásbeli rendes felmondásával;

     bármelyik Fél írásbeli azonnali hatályú felmondásával;

 

13.3.          A jelen Szerződés és valamennyi hatályban lévő Egyedi Megrendelés minden további jognyilatkozat nélkül automatikusan megszűnik bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével.

 

13.4.          Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jelen Szerződéstől, valamint az egyes Egyedi Megrendelésektől a Szerződés szerinti Szolgáltatás, illetve az Egyedi Megrendelésben foglalt feladat megkezdése előtt bármikor elállhat, azonban köteles a Plukkido-nak az elállás közléséig felmerült költségeit megtéríteni.

 

13.5.          A Felek megállapodnak, hogy bármely Fél jogosult a jelen Szerződést indokolás nélkül, a másik Félhez intézett egyoldalú, írásban megtett nyilatkozatával, 30 napos felmondási idővel felmondani. A felmondási idő alatt azonban a Felek kötelesek a szerződéses kötelezettségeiket teljesíteni, továbbá a Vállalkozó köteles az esetlegesen folyamatban lévő Egyedi Megrendelések szerint teljesítendő szolgáltatásait teljesíteni abban az esetben is, amennyiben annak befejezési ideje a 30 napos felmondási idő lejártát követő napra esik.

 

13.6.          A Felek megállapodnak továbbá, hogy a sérelmet szenvedett Fél jogosult a jelen Szerződést indokolás mellett, a másik Félhez intézett egyoldalú, írásban megtett nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződésből eredő lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi.

 

13.7.          A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén kötelesek egymással teljeskörűen elszámolni. A Felek rögzítik, hogy elszámolás alatt nem csak pénzügyi elszámolást értenek, hanem az elszámolás körébe tartozik minden egymásnak átadott adat, információs, eszköz, infrastruktúra, belépési kód, jelszó, illetve egyéb hozzáférés stb. Az átvevő Fél az előbbieket a Szerződés megszűnését követően haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül köteles az átadó Félnek visszaszolgáltatni.

 

13.8.          A jelen ÁSZF 7., 8., 9. és 11. pontjának rendelkezései az ÁSZF bármely okból történő megszűnését követően is határozatlan időtartamra hatályban maradnak.

 

14.               VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

14.1.          Az a tény, ha a jelen ÁSZF vagy az Egyedi Megrendelés bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, vagy vélhetően érvénytelenné fog válni a jövőben, nem érinti azoknak, mint egésznek az érvényességét. Az érvényben maradó részeket a részleges érvénytelenségre való tekintet nélkül kell értelmezni és végrehajtani. Ilyen esetben a felek kötelesek jóhiszeműen tárgyalásba bocsátkozni annak érdekében, hogy mindkét Fél gazdasági koncepciójához legközelebb álló megoldással helyettesítsék a rendelkezést. Ugyanezen módon kell eljárni abban az esetben is, ha a Szerződés, vagy a jelen ÁSZF vagy az Egyedi Megrendelés nem szabályoz valamely kérdést.

 

14.2.          A jelen ÁSZF és annak melléklete vagy mellékletei képezik a Feleknek a szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodását és egyetértését, és érvénytelenít minden korábbi, a Felek közötti, egyeztetést és megállapodást a szerződés tárgyának vonatkozásában.

 

14.3.          A jelen ÁSZF semmiképp nem értelmezhető úgy, hogy az a Felek között közös vállalkozást, partnerséget vagy kölcsönös ügynökségi kapcsolatot hoz létre. A Megrendelő nem köt semmilyen szóbeli vagy írásbeli megállapodást a Plukkido nevében, vagy más módon nem kötelezi a Plukkido-t annak előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

 

14.4.          A Megrendelő a Plukkido előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult a jelen ÁSZF és az Egyedi Megrendelés szerinti jogait vagy kötelezettségeit másra engedményezni vagy bármely más módon átruházni.

 

14.5.          A Felek szavatolnak azért, hogy a jelen ÁSZF és az Egyedi Megrendelések megkötésére jogosultsággal és kellő felhatalmazással rendelkeznek és képes a jelen ÁSZF illetve az Egyedi Megrendelés szerinti jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére.

 

14.6.          Amennyiben a Plukkido a jelen ÁSZF szerinti valamely jogát nem, vagy csak részben gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a jogról lemondott.

 

14.7.          A Plukkido a jelen ÁSZF-ben nem alkalmaz olyan feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve olyan feltételt sem, amely eltér a Megrendelő és a Plukkido között esetlegesen korábban alkalmazott feltételtől. Az előzőekre tekintettel a Megrendelő külön tájékoztatására nem kerül sor.

 

14.8.          A jelen ÁSZF-ben illetve, az Egyedi Megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

14.9.          Jelen ÁSZF változása esetén Plukkido köteles elérhetővé tenni jelen dokumentum előző verzióit is.

 

14.10.       A jelen ÁSZF módosításának a már kibocsátott ajánlatokra, illetve megkötött Egyedi Megrendelésekre történő alkalmazása kizárólag a Megrendelő cégszerű aláírásával ellátott hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése után lehetséges. Ennek hiányában az ÁSZF módosítása csak a módosítást követően kibocsátott ajánlatokra és létrejövő Egyedi Megrendelésekre vonatkoznak.

 

14.11.       Felek a jelen ÁSZF-ből és az Egyedi Megrendelésből eredő vitáik esetén igyekeznek a felmerült problémákat elsődlegesen tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben ésszerű időn belül a jelen Keretszerződésből és az Egyedi Megrendelésből eredő vita megoldására nem születik megállapodás, úgy Felek megállapodnak, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik kikötik Magyarország bíróságainak joghatóságát és pertárgyértéktől függően a Székesfehérvári Járásbíróság illetve a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.