ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK WEBSHOPBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSHOZ (FELÜLBÍRÁVA)

(Utoljára frissítve: 2020 január 27.)

Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Plukkido Games Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1155 Budapest, Rákos út 243; adószám: 26236722-2-42; a továbbiakban: “Plukkido”) által üzemeltetett (https://www.plukkido.hu, https://plukkido.hu, https://www.plukkido.com és https://plukkido.com) weboldalakon (továbbiakban együttesen: “Weboldalak“) elérhető webshop (továbbiakban „Webshop”) regisztrált igénybevevője (a továbbiakban: “Felhasználó“) és nem regisztrált igénybevevője (a továbbiakban: “Látogató“) általi használatra vonatkozó általános szerződési feltételeket.

1.     A Plukkido adatai

Név: Plukkido Games Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1155 Budapest, Rákos út 243.
Fióktelepe(i): 8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3, 204
Képviselő neve: Táncsics Judit
Cégjegyzékszám: 01-09-309415
Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26236722-2-42
Közösségi adószám: HU26236722
Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102103-48878900-01005000
IBAN számlaszám: HU59101021034887890001005000
Telefonszám: +36 20 440 8590
E-mail: info@plukkido.hu
Tárhelyszolgáltató: Trend Plusz Média Kft. (székhelye: 8230 Balatonfüred, Arácsi út 9.; adószáma: 23449011-1-19)

2.     Alapvető rendelkezések

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. A Látogatóra az ÁSZF rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a Szolgáltatások keretében történő bármely aktivitására vonatkozóan a jelen ÁSZF rendelkezést tartalmaz.
 3. Az ÁSZF alapján létrejövő szerződés nyelve magyar és nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. A szerződésnek része minden a jelen ÁSZF-ben hivatkozott dokumentum is.
 4. Ha a Felhasználó, illetve Látogató a Webshop bármely elemének használatát megkezdi, azt úgy kell tekinteni, hogy ezzel egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 5. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 6. Amennyiben a Plukkido az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
 7. A Plukkido és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Plukkido a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Plukkido székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.
 8. A jelen ÁSZF hatályos szövege a Weboldalak láblécén keresztül elérhető ÁSZF linken kerül tárolásra és onnan mindig előhívható.
 9. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó és ezen jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.
 10. A Szolgáltatásokról további részletek a Weboldalakon találhatóak.
 11. A jelen ÁSZF 2020 január 27.-től hatályos és visszavonásig hatályban marad.

3.     Általános rendelkezések

 1. A Plukkido fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatások bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, abban hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Plukkido jogosult a Szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni vagy megtagadni, továbbá a Felhasználó regisztrációját, felhasználói fiókját (profilját) törölni vagy elérhetőségét felfüggeszteni, ha azt észleli, hogy a Felhasználó vagy a Látogató a Szolgáltatásokat nem a jelen ÁSZF-fel összhangban veszi igénybe, vagy a Plukkido valamely feltételezett visszaélést vizsgál ki.
 2. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatások jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatások üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatások rendeltetésszerű működtetését.
 3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Szolgáltatások használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Weboldalakon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármi nemű használatára, hasznosítására.
 4. A Felhasználók és a Látogatók személyes adatainak kezeléséről az adatvédelmi tájékoztató (https:/plukkido.hu/adatkezelesi-tajekoztato) és a “cookie” szabályzat (https://plukkido.hu/cookie-szabalyzat/) rendelkezik.
 5. A regisztrációval vagy annak megszűnésével, valamint a Szolgáltatás működésével kapcsolatos rendszerüzenetekről leiratkozni nem lehet.
 6. A Plukkido bármikor jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatások használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. Az ÁSZF esetleges módosításai nem visszamenőleges hatályúak és leghamarabb 15 (tizenöt) nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Azonban a szolgáltatások új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek. Ha a Felhasználó nem ért egyet a módosított ASZF-fel, abba kell hagynia a Szolgáltatások igénybevételét.

4.     A Szolgáltatások legfontosabb jellemzői és elemei

 1. A Webshopban megjelenített termékek és szolgáltatások kizárólag online vásárolhatóak meg. A feltüntetett árak forintban értendők és tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót (27%). A táblajáték termékek ára nem tartalmazza a kiszállítás költséget. A szállítási költség, minden esetben a vásárlás során Ön által választott szállítási mód függvényében kerül felszámításra. A szállítási költség tartalmazza a csomagolás díját.
 2. A Plukkido a Webshopban részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
 3. Amennyiben a Webshopban megvásárolható termékekre akciós ár kerül bevezetésre, Plukkido teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

5.     Regisztráció

 1. A Weboldalak tartalmának minden része bármely Felhasználó számára ingyenesen, regisztráció nélkül is elérhetőek, beleértve a Webshopban megrendelés leadását is.
 2. A regisztráció a regisztrációs űrlap valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével kezdődik. Az adatok valóságtartalmáért a Felhasználó felelős. Ha a Felhasználó hiányosan adja meg az adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg azokat, vagy olyan e-mail címet ad meg, amellyel regisztráció már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs űrlap nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik ellenőrzési hibába. A regisztráció a regisztrációs adatok megadásával és elmentésével jön létre.
 3. A regisztráció szükséges előfeltétele annak megerősítése, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF tartalmát ismeri és elfogadja.
 4. A regisztrációval létrehozott felhasználói fiók (profil) a Felhasználó bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére szolgál. A Felhasználó vállalja, hogy az adataiban bekövetkező változást a felhasználói fiókjában (profiljában) rögzíti. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok (profil) titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. A Felhasználót terheli továbbá a teljes felelősség a felhasználói fiókjával (profiljával) összefüggésben végzett minden tevékenységért. A Felhasználó köteles a Plukkidot haladéktalanul tájékoztatni fiókja (profilja) bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekményről.
 5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Plukkido kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen ÁSZF-be ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói fiókot (profilt).
 6. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy a felhasználói fiókjában (profiljában) feltüntetésre kerülő, az általa megadott vagy tárolt adatok, információk, fotók a Plukkido vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.
 7. A Felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti. Ezen kívül a regisztráció megszűnik a regisztráció Plukkido általi törlésével, illetve a Szolgáltatások bármelyikének megszűnésével.

6.     A Webshop vásárlás menete

 1. A Megrendelés oldalon található „Kosárba rakom” gombra való kattintással, majd a Kosár menüpontban a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintást követően egy űrlapot tölt ki. A megrendelni kívánt mennyiség, szállítási mód, fizetési mód választása, és a kért adatok kitöltését, valamint az Adatvédelmi nyilatkozat és ezen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelem gomb megnyomásával leadhatja rendelését, amely így fizetési kötelezettséget von maga után.
 2. Amennyiben az elektronikus pénztárcával vagy bankkártyával való fizetést választotta, úgy a megrendelés leadását követően átirányítjuk a Barion felületére, ahol az elektronikus pénztárcával vagy bankkártyával való fizetést követően visszairányításra kerül a Plukkido webshopjába.
 3. Amennyiben az elektronikus vagy bankkártyás fizetés sikertelen volt, a rendelés folyamata itt megszakad, visszaigazoló emailt a Plukkido nem küld. A továbbiakban a vásárló felelőssége, hogy kapcsolatba lépjen a Plukkidoval az ÁSZF 1. pontjában megjelölt kapcsolattartási módokon és címeken a megrendelés ellenértékének megtérítésével kapcsolatban.
 4. Ezt követően egy visszaigazoló e-mailt küldünk (kivéve, ha az elektronikus vagy bankkártyás fizetés sikertelen volt) az Ön által megadott e-mail címre, mely tartalmazza a megrendelése azonosítóját és a fizetési feltételeket, állapotot.
 5. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Plukkidohoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az email címet kezelő szolgáltató a sikeres kézbesítést visszaigazolta. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.
 6. Az adatbeviteli hibák javítására a Megrendelem gomb megnyomását megelőzően a javítani kívánt adatra való kattintással van lehetősége. A hibás adatokból valamint a megrendelés folyamata közben felmerülő technikai problémákból adódó károkért felelősséget a Plukkido nem vállal.
 7. A táblajátékok szállítási módjai a következők lehetnek:
  – Postai szállítás (Magyar Posta vagy Csomagpiac Kft.-n keresztül),
  – Személyes átvétel (a visszaigazoló emailben megjelölt átvételi ponto(ko)n).
 8. A termék(ek), illetve szolgáltatás(ok) vételárának kiegyenlítése az alábbi módon történhet:
  – Csak táblajátékok esetében készpénzes utánvéttel történő postázással, illetve készpénzes utánvét személyes átvételnél a kijelölt átvételi pontokon,
  – Banki átutalással, a Plukkido bankszámlájára történő teljesítéssel a jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott bankszámlaszámra,
  – Elektronikus úton, illetve bankkártyával a Barionon keresztül (Az e-pénztárcával történő fizetésre vonatkozó tájékoztató itt érhető el: http://www.barion.com/hu).
 9. A rendelés módosítására, lemondására indokolt esetben a teljesítést megelőzően emailben van lehetősége a jelen ÁSZF 1. pontjában megadott kapcsolattartási email címen.

 

7.     A Webshop megrendelések feldolgozása és teljesítés

 1. Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 3 munkanap. Ha a Plukkido és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Plukkido Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Plukkidohoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. A teljesítést a Plukkido emailben visszaigazolja.
 2. A táblajátékok esetében, ha postai úton való kiszállítást kért a vásárló, a futár a teljesítést visszaigazoló emailt követően, 3 munkanapon belül eljuttatja a terméket a rendelésnél megadott szállítási címre. Nem munkanapokon a kiszállítás nem lehetséges. A futár a meghiúsult kiszállítást követően egyszer ismételten megkísérli a kézbesítést a következő munkanapon. A szállítási cím és a megadott elérhetőségek pontatlansága, illetve a vásárló a futár által emailben és SMS-ben megjelölt időszakban való többszöri elérhetetlensége miatt meghiúsult kiszállításért a Plukkido felelősséget nem vállal.
 3. A táblajátékok esetében, ha a „személyes átvétel”-t választotta a vásárló, akkor a teljesítést visszaigazoló emailt követően a megrendelés leadásakor kiválasztott átvételi ponton a csomag átvehető.
 4. Banki átutalás és elektronikus fizetés (bankkártya vagy elektronikus pénztárca) esetében a megrendelés feldolgozása csak abban az esetben kezdődik meg, ha a bank a pénzügyi teljesítést visszaigazolta. A szerződés teljesítésre vonatkozó határideje a sikeres fizetés időpontjától számítódik.
 5. Ha a Plukkido a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Plukkidot nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

8.     Elállás joga

 1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.
 2. Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt a jelen ÁSZF 1. pontjában található kapcsolattartási email címre küldött emaillel teheti meg a fogyasztó a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletében megtalálható nyilatkozatminta alapján. Ezt követően táblajátékok esetében 14 naptári napja van a visszaárút eljuttatni a Plukkido jelen ÁSZF 1. pontjában megadott telephelyére. A visszaáru szállítási díját minden esetben a vásárló állja. A Plukkidonak csak hibátlan és sérülésmentesen visszajuttatott termék árát áll módjában megtéríteni. A táblajátékok esetében a visszaérkezést követő 14 naptári napon belül, míg egyéb termék vásárlása esetén az elállási jog gyakorlásától számított 14 napon belül a Plukkido visszatéríti vásárlónak a termék ellenértékét.

9.     Felelősség

 1. Mivel a Plukkido a Szolgáltatásokat jelen formájukban nyújtja, a Szolgáltatások – ideértve a üzemeltetésük során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatások keretében elérhető minden tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, rendelkezésre állásáért, az adott célra való alkalmasságáért, az igényeinek kielégítésére való alkalmasságáért a Plukkido semmilyen felelősséget nem vállal, és a Plukkido a jogszabályok által megengedett mértékben minden további szavatosságot is kizár. A Plukkido nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
 2. A regisztrációkor, illetve hírlevél feliratkozáskor történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Plukkido felelősséget nem vállal.
 3. A Plukkido nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok (profilok) a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy felhasználói fiókjának (profiljának) illetéktelen használatával a Plukkidonak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
 4. A Weboldalak harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaznak. Ha Plukkido tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket akár előzetes értesítés nélkül is eltávolítja a Weboldalairól. Ezen felül Plukkido az általa használt linkek, illetve az ezek által lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi. A feltételekkel együtt Ön elfogadja, hogy a Plukkido nem vonható felelősségre sem közvetlenül, sem közvetve olyan károkért és veszteségekért, amelyek ilyen weboldalak vagy szolgáltatások tartalmának, vagy szolgáltatásainak használatából erednek.
 5. A Szolgáltatások használatáért – ideértve, de nem kizárólag a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.
 6. A Felhasználó köteles a Plukkidonak, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Plukkidot vagy más harmadik személyt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Ha a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Plukkidoval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles közvetlenül helytállni, valamint minden a Plukkido által megkövetelt intézkedést megtenni és a Plukkidonak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Plukkidot a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 7. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatások használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll.
 8. A Plukkido nem vállal felelősséget az elmaradt haszonért, kiesett bevételért, az elveszett adatokért, a pénzügyi veszteségért, illetve nem nyújt közvetett, rendkívüli, következményi, vagyoni, nem vagyoni vagy büntető jellegű kártérítést.

10.  Garancia, jótállás, szavatosság

 1. Táblajátékainkra 12 hónap garanciát vállalunk. Lásd még: a 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai. Meghibásodás esetén a jelen ÁSZF 1. pontjában megtalálható email címen tájékoztatják a teendőkről.
 2. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatóért kérjük keresse fel a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. számú mellékletét.
 3. A Szolgáltatásokat Ön saját felelősségére veszi igénybe jelen formájában, bármiféle közvetlen vagy közvetett, jogszabályban rögzített vagy speciális garancia nélkül, nem kizárólagosan beleértve az eladhatóságért és a használhatóságért vállalt garanciát is. A Plukkido és annak leányvállalatai, valamint licenciaadói nem garantálják, hogy a Szolgáltatások a) szünetmentesen rendelkezésre állnak és bármikor elérhetőek egy adott helyen b) hibái kijavításra kerülnek.
 4. A Plukkidonak a jelen ÁSZF alapján támasztott bármilyen, így vélelmezett szavatosságokat is magába foglaló követeléssel szembeni teljes kötelezettségvállalása arra az összegre korlátozódik, amelyet a Felhasználó a Plukkido részére a szolgáltatások használatáért ténylegesen megfizetett.

11. Panaszkezelés

 1. A termékekkel kapcsolatos panaszaival a jelen ÁSZF 1. pontjában található kapcsolattartási email címen veheti fel a Plukkidoval a kapcsolatot.
 2. Ezen túl az Európai Bizottság által biztosított Online Vitarendezési Platformot is igénybe veheti a http://ec.europa.eu/odr hivatkozáson.

12. Jelen ÁSZF alkalmazásának megszűnése

 1. A jelen ÁSZF alkalmazása a Felhasználó vonatkozásában megszűnik a Felhasználó regisztrációjának törlésével – kivéve a jelen ÁSZF-ben leírt eseteket –, amely esetben a felhasználói fiókban (profilban) mentett információk is törlésre kerülnek. A regisztráció törlésének módjai: a. A Felhasználó bármikor kérheti a Plukkidotól e-mailben regisztrációja törlését. b. Ha a Felhasználó megszegi a jelen ÁSZF feltételeit, a Plukkido a jelen ÁSZF-ben leírtak szerint törölheti a Felhasználó regisztrációját.
 2. A Plukkido fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely esetben a jelen ÁSZF automatikusan megszűnik.

 

Kelt: Budapest, 2020. január 27.