Egy nap, egy mese nyereményjáték – Játékszabályzat

A PLUKKIDO KFT. ÁLTAL SZERVEZETT EGY NAP, EGY MESE KIHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a Plukkido Games Kft. (székhely: 1155 Budapest, Rákos út 243. B/1.) a továbbiakban: „Szervező”.

2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1 A Szervező tevékenysége otthon és utazás közben, a gyermeket nevelő szülők és gyermekek által játszható készségfejlesztő és nevelést segítő táblajátékok, valamint kültéri gyereknevelést segítő eszközök és mobilalkalmazások fejlesztése, illetve a játékos gyermeknevelés módszerének népszerűsítése („Tevékenység”).
2.2. A Szervező a fenti Tevékenység népszerűsítése érdekében nyereményjátékot („Nyereményjáték”) szervez, mellyel kapcsolatosan az alábbi szabályokat (a továbbiakban: „Szabályzat”) állapítja meg.

3. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE JOGOSULTAK KÖRE

3.1. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, elsősorban Szülő, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, illetve akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: „Játékos”).
3.2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező és kapcsolt vállalkozásainak munkavállalói, vezető tisztségviselői, tagjai, valamint a felsorolt személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti hozzátartozói.
3.3. Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.
3.4. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a játékban való részvétellel a jelen játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismerik és magukra nézve kötelezőként elfogadják.

4. A KIHÍVÁSBAN, ILLETVE A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, EGYÉB A NYEREMÉNYJÁTÉKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

4.1. A Nyereményjátékban való részvételhez a Szervező által fejlesztett és üzemeltetett ingyenes ÚtraManó meseszövő alkalmazás (a továbbiakban: „Alkalmazás”) szükséges, mely letölthető az App Store, a Google Play, illetve a Huawei Áruházból.
4.2. A Szervező az Alkalmazásban folyamatosan frissülő, autózás és sétálós kalandok alkalmával hallgatható meséket, manóüzeneteket, valamint otthoni küldetéseket (a továbbiakban: „Tartalom”) helyez el a családok számára, melyeket a gyerekek a szülők, gondviselők közreműködésével hallgathatnak meg.
4.3. A Nyereményjátékban az a Játékos tud részt venni, aki regisztrál az Alkalmazáson belül, és 14 napon keresztül (megszakítás nélkül) naponta legalább egy mesét végighallgat gyermekével. Ezen feltételek teljesülésekor a Játékos automatikusan részt vesz a soron következő nyereménysorsoláson.
4.4. Azok az ÚtraManó felhasználók, akik már régebb óta rendelkeznek felhasználói fiókkal, mint a jelen Szabályzatban foglalt Egy nap, egy mese kihívás és Nyereményjáték kezdőnapja (2022.06.01.), automatikusan részt vesznek egy külön nekik szóló nyereménysorsoláson.
4.5. A játék menete:

  • Az Alkalmazás letöltése után a Játékosnak regisztrálnia kell az Alkalmazásban, létre kell hoznia egy profilt a Fiók menüpont alatt, hogy a kihívás teljesítését az Alkalmazás automatikusan és fiókhoz kötötten el tudja menteni.
  • A kihívás teljesítéséhez, illetve a kapcsolódó nyereményjátékban való részvételhez a Játékosnak (a regisztráció után) 14 napon át megszakítás nélkül minden nap legalább egy mesét végig kell hallgatnia gyermekével együtt az Alkalmazásban elérhető tartalmak közül. Ez a napi legalább egy mese lehet autózás vagy séta közben megszólaló történet, manóüzenet és otthoni küldetés is. A kihívás teljesítését a regisztrációt követően bármikor el lehet kezdeni. Sikeres teljesítésnek számít, ha megszakítás, illetve nap kihagyása nélkül 14 napon keresztül legalább egy mesét meghallgattak a Játékosok az Alkalmazásban. Ha a kihívás teljesítése során kimarad egy nap, akkor az addig megszerzett napok elvesznek, a számláló nullázódik, de a kihívást bármikor újra lehet kezdeni az első sikeres teljesítésig.
  • A regisztrációnak köszönhetően az Alkalmazás folyamatosan jelzi, hogy a Játékos hol tart a 14 napos kihívás teljesítésében. Az aktuális állás mindig elérhető és megtekinthető a „Céljaitok” menüpont alatti listában.
  • Amikor a 14 napos kihívás, illetve cél teljesül, a Játékos automatikusan részt vesz a soron következő, aktuális nyereménysorsoláson.
  • A játék időtartama alatt az első sorsolást követően nyereménysorsolásra rendszeresen, kb. kéthetente kerül sor. A soron következő sorsolás pontos időpontját a Szervező az Alkalmazásban és a weboldalán (https://plukkido.hu/egy-nap-egy-mese-nyeremenyjatek) teszi közzé.
  • A sorsolás azok között a Játékosok között zajlik, akik adott időszakon belül sikeresen teljesítették a 14 napos Egy nap, egy mese kihívást. A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő automatikus és a Szervező által nem befolyásolható számítógépes program segítségével történik a Szervező által megállapított három (3) tagú sorsolási bizottság előtt. A sorsolás alkalmával minden nyereményhez egy-egy pótnyertes kisorsolására is sor kerül. A sorsolás eredményéről jegyzőkönyv készül.
  • Az Egy nap, egy mese kihívás és a hozzá kapcsolódó Nyereményjáték meghirdetésének kezdőnapja előtt (2022.06.01.) már regisztrált felhasználók között gazdára találó nyeremény sorsolásának időpontja: 2022. 07. 01.

4.6. A Szervező a nem valós profillal jelentkező, illetve a Szervező szubjektív megítélése alapján nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárja a Nyereményjátékból.
4.7. A játékban való részvétellel a Játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
4.8. A Szervező a Nyereményjátékot a facebook.com/plukkido link alatti Facebook oldalán (a továbbiakban: „Facebook oldal”), az instagram.com/plukkidogames link alatti Instagram oldalán (a továbbiakban: „Instagram oldal”), valamint a https://plukkido.hu/egy-nap-egy-mese-nyeremenyjatek link alatti weboldalán (a továbbiakban: „Weboldal”) és hírlevélben is népszerűsítheti, azonban a Facebook és az Instagram a Nyereményjáték szervezésében semmilyen módon nem vesz részt.
4.9. A játékban való részvétellel a Játékosok tudomásul veszik, hogy a játékban való részvétel feltétele az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadása. Az adatkezelési tájékoztató megtalálható az alábbi linkre kattintva: https://plukkido.hu/adatkezelesi-tajekoztato/.

5. AZ EGY NAP, EGY MESE KIHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

5.1. A Játék 2022. június 1. napjának 18 óra 00 percétől visszavonásig tart, a játékban való részvételre ez idő alatt folyamatosan van lehetőség.

6. ELBÍRÁLÁS, SORSOLÁS

6.1. A Nyereményjátékhoz kapcsolódó Egy nap, egy mese kihívás teljesítésének nyomon követése, mentése az Alkalmazáson belül automatikusan történik. Az elbírálás során a sorsolás előtt megvizsgálásra kerül, hogy a Játékosok megfelelnek-e a 3. és a 4. pontban írtaknak, továbbá hogy a Játékosok a kihívás teljesítésének időpontja szerint melyik soron következő sorsoláson vehetnek részt. A kihívás teljesítésével egy felhasználó kizárólag egy sorsoláson vehet részt. A kihívást egy felhasználó kizárólag egyszer teljesítheti.
6.2. Amennyiben a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a Játékos a fent felsorolt feltételek bármelyikének vagy egyébként a jelen Szabályzat rendelkezéseinek nem felel meg, a Szervező a szóban forgó Játékost kizárhatja a Nyereményjátékból. A Játékosnak nem áll jogában sem a Szervező döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a kizárással kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni a Szervezővel szemben.
6.3. A Nyereményjátékon az a Játékos, illetve azok a Játékosok nyernek, akik sikeresen teljesítették a 14 napos Egy nap, egy mese kihívást, és akiket a véletlenszerűen működő számítógépes program a sorsolási bizottság jelenlétében nyertesként sorsol ki.
6.4. A sorsolás(ok) eredményét a Plukkido által meghatározott három (3) tagból álló bizottság állapítja meg, melyről a bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Plukkido tulajdonában marad.
6.5. A nyertes Játékost a Szervező e-mailben értesíti az aktuális sorsolást követő 7 napon belül.

7. NYEREMÉNY

7.1. Az Egy nap, egy mese kihíváshoz kapcsolódó Nyereményjátékban a nyertes Játékosok sorsolásonként 1 db Plukkido Land gyermeknevelést segítő táblajátékot nyernek 12.990 Ft értékben.
7.2. Azon felhasználók között, akik az Egy nap, egy mese kihíváshoz kapcsolódó Nyereményjáték meghirdetése előtt (2022.06.01) már rendelkeztek felhasználói fiókkal 1 db 12.990 Ft értékű Plukkido Land gyermeknevelést segítő táblajátékot sorsolunk ki.
7.3. A nyereményt a Szervező biztosítja, és a sorsolást, illetve az ahhoz kapcsolódó szükséges adategyeztetést követő 14 napon belül elküldi a nyertes által megadott címre.
7.4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékosok előzetes értesítése mellett a Nyereményt a Játék időtartama alatt bármikor azzal egyenértékű, hasonló más nyereménytárggyal helyettesítse.
7.5. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.
7.6. A Nyertesnek a nyereményről szóló értesítést követően 7 nap áll rendelkezésére, hogy a Nyeremény elfogadását jelezze a Szervező részére válaszüzenetben vagy az info@plukkido.hu e-mail címen keresztül. Amennyiben a Nyertes a Nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, továbbá a Nyeremény átadásához szükséges adatokat nem adja meg, automatikusan elveszíti jogosultságát a Nyereményre és a Nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá.
7.7. A Szervező által felajánlott Nyeremény kézbesítéséről a Szervező gondoskodik. A Szervező nem köteles személyes átvételi lehetőséget biztosítani. Szervező a nyereményt kizárólag magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak postázza.
7.8. A Nyertesek a Szabályzat elfogadásával tudomásul veszik, hogy a Nyeremény átvétele esetén kötelezhetőek arra, hogy személyazonosságukat az azt kézbesítő személy részére igazolják.
7.9. A Nyeremények meghatalmazott útján is átvehetők. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, valamint a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint közeli hozzátartozó, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.
7.10. A Szervező kizárja a Nyerményjátékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

8. ADÓZÁS

8.1. A Nyereményhez tartozó esetleges személyi jövedelemadó, illetve egyéb közteher fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. A Nyereményjátékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Játékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a Nyereményjáték nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
9.2. A Nyereményjátékban való részvétel, valamint a Nyereményjáték során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét a Szabályzat és az adatkezelési tájékoztató figyelmes elolvasására. A Játékosok a Nyereményjátékban való részvétellel kijelentik, hogy a jelen Szabályzat és az adatkezelési tájékoztató szabályzat rendelkezéseit elfogadják. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Játékossal vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Szabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Nyereményjátékban. A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok az adatkezelés szabályait, illetve a Szabályzatot elfogadják. A Nyereményjáték, valamint az Alkalmazás adatkezelési tájékoztatója a Plukkido weboldalán (továbbiakban: „Weboldal”) a https://plukkido.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ linken érhető el.
9.3. A Nyereményjátékot a Facebook és az Instagram semmilyen módon nem támogatja, illetve az semmilyen módon nem tartozik az előbbiekhez. A Játékosok a Nyereményjátékban való részvétellel, illetve jelen Szabályzat elfogadásával tudomásul veszik, hogy mivel a Facebook és az Instagram a Nyereményjáték szervezésében nem vesz részt, így semmilyen követelést nem érvényesíthetnek a Facebookkal, valamint az Instagrammal szemben. A Szervező kijelenti és kötelezettséget vállal, hogy a Nyereményjátékkal kapcsolatban a Facebookkal és az Instagrammal szemben semmilyen követelést nem érvényesít, egyúttal mentesíti a Facebookot, illetve az Instagramot bárminemű, a Nyereményjátékkal kapcsolatos követelés alól.
9.4. A Játékosok kötelesek adataik megadása során kellő gondossággal eljárni. A Játékosok a Weboldalt, a Facebook Oldalt, valamint az Instagram Oldalt csak saját felelősségükre látogathatják. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékosokat a használat során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékosok nem a kellő körültekintéssel jártak el. A Játékosok kötelesek tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembevételével eljárni. Valamennyi Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az előbbi weboldalak rendeltetésszerű használatát akadályozza.
9.5. A Játékosok kötelesek tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat és kötelesek tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a Játékosok kötelesek tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A Játékosok kötelesek tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől. Valamennyi Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti.
9.6. A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Nyereményjáték tisztaságáért és annak a jelen Szabályzat szerinti lefolyásáért. Ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a Szabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, aki a Nyertest jogosulatlannak tartja a Nyereményre, és nem köteles a Nyereményjátékot megismételni, a Nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a Nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.
9.7. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, a Facebook Oldalt és az Instagram Oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben az előbbi oldalakat, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményüket, a Nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
9.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Az ezekről szóló értesítést a Szervező a Weboldalán is közzéteszi, így a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
9.9. A Szabályzatra és a Nyereményjátékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 2017. évi CXXX. törvény (Pp.) szerinti bíróságok illetékességébe tartoznak.
9.10. A Szervező a Szabályzatot a https://plukkido.hu/egy-nap-egy-mese-nyeremenyjatek oldalon teszi közzé. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Szabályzatot azonnal közzéteszi a Weboldalán, a korábbi Szabályzattal azonos helyen és módon.

Budapest, 2022. június 1.

Plukkido Games Kft.

Szervező