Lepjünk meg egy ovit közösen! játékszabályzat

A Jétékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Plukkido Kft. (1155 Budapest, Rákos 243.) által üzemeltetett, facebook oldalon elérhető Lepjünk meg egy ovit közösen! játékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel. A Játék szervezője és lebonyolítója a Plukkido Kft. (továbbiakban: Plukkido). A Játék lebonyolításáért kizárólag a Plukkido felel, a Facebook nem vesz részt sem a szervezésben, sem a lebonyolításban, a Játékkal kapcsolatos felelőssége nincs.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek és intézmények

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). A Játékban részt vehet továbbá, minden Magyarországi telephellyel rendelkező óvoda. 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Plukkido tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói
  • 18 év alatti személyek

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Plukkido nem értesíti a Játékost. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása

A Játékot indító posztban feltett kérdésre a poszt alatt, kommentben kell választ adni, azaz jelölni egy óvodát. A kommentnek az óvoda nevét és helyszínét kell tartalmaznia. Az a kommentelő, aki által beírt óvoda neve alatt a legtöbb like szerepel október 15-én, a játék nyertese lesz. Azonos számú like esetén a Játék sorsolással zárul, melyet 2020. október 16-án reggel tartunk.

3. A Játék időtartama

A Játék 2020. szeptember 23 és október 15 között zajlik. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező kitöltések a Játékban nem vesznek részt.

4. Nyeremény

A Játék nyereménye: Benefitto+Land+Planet játékszett, 43.970 Ft értékben.
Azonos számú like esetén sorsolással döntünk. Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Plukkido és a Játékos kötelesek együttműködni.
A Plukkido az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

5. Kiértékelés

Azonos számú like esetén, a nyertest sorsolással választjuk ki. Ezesetben a sorsolás 2020. október 16-án történik – egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Plukkido által megállapított 3 tagból álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül. A sorsolás alkalmával 1 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Plukkido tulajdonában marad. A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra. A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

6. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játék posztja alatt kommentben értesítjük. Az eredményhirdetést követően a nyertesnek jelentkeznie kell névvel és címmel üzenetben a Facebookon vagy az info@plukkido.hu weboldalon, az ezt követő 3 munkanapon belül. Ha a nyertes a nyeremény kiértesítést követő 3 napon belül nem jelentkezik nyereményéért a Szervező tárgytalannak tekinti a részvételt és azt az óvodát választja nyertesnek, akinek a legnagyobb számú like szerepel a neve alatt.

7. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Plukkidoval a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Plukkidot semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyat a Plukkido kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Nyertes értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Plukkido mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyertesünk türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Plukkido a nyereményt egy alkalommal postázza.

A Plukkido nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg. A nyertessel egyeztetve, személyes átvételre is lehetőség van, mely esetén, amennyiben a nyertes a sorsolást követő 16 napon belül, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 8 napon belül köteles tájékoztatni a Plukkidot.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Plukkidot előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Plukkido részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a Plukkido a nyeremény átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza

8. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Plukkido Kft. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: https://plukkido.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ ).

1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: Plukkido Kft.
Cím: 1155 Budapest, Rákos út 243.
E-mail: info@plukkido.hu
Web: www.plukkido.hu
Telefon: +36 20 440 8590
Adószám: 26236722-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 309415
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adat@plukkido.hu
Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Táncsics Judit ügyvezető igazgató

Adatbiztonság fenntartásához az interneten keresztül a HTTPS protokollal titkosított adatátvitel kerül felhasználásra. A Plukkido Kft. megbízásából a Google Inc. (An Alphabet Company) a Google Cloud szerverein tárolja a személyes adatokat. 

2. Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
A Játékban résztvevő személy vagy intézmény és képviselőjének neve, kapcsolattartási adatai (név, cím, e-mail cím, telefonszám) A játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást, nyeremény kézbesítését Az érintett hozzájárulása
A Játékban résztvevő játékos neve, kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím) Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése A Plukkido és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása
A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, adószám vagy adóazonosító jel) A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

3. Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

Kezelt adat Időtartam
A Játékban résztvevő játékos és intézmény neve, kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím) A játék időtartama és azt követő 6 hónap
A nyertes nevének nyilvánosságra hozatala a sorsolást követő 30 napig a www.plukkido.hu weboldalon a sorsolást követő 30 nap
A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, szükség esetén adószám/adóazonosító jel) 8 év

A Plukkido Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: info@plukkido.hu, Plukkido Kft. 1155 Budapest, Rákos út 243.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

4. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei

  1. A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.
  2. Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.
  3. A Szervező a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) részére átadja.

5. Az érintett jogai és jogorvoslat

Részletes tájékoztatást a Plukkido Kft. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja fejti ki részletesen (link: https://plukkido.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ ).

9. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Plukkido nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Plukkidonak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Plukkido a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Plukkido kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Plukkidoval vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Plukkido a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Plukkido nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Plukkido nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Plukkidoval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Plukkido által megkövetelt intézkedést megtenni és a Plukkidonak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Plukkidot a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10. Egyéb

A Plukkido fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a www.plukkido.hu weboldalon. Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@plukkido.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.