ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK v1

EGYEDI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁHOZ

Utolsó módosítás: 2024.02.08.

Előző verziók:  2021.07.142021.10.182022.04.05, 2023.02.24.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „Szerződés” vagy
“ÁSZF”) célja, hogy szabályozza a

 

Cégnév: Plukkido Games Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1155 Budapest, Rákos út 243. B/1

Fióktelep címe: 8000 Székesfehérvár, Had utca 1-3. 204.

Cégjegyzékszám: 01-09-309415

Adószám: 26236722-2-42

Közösségi adószám: HU26236722

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Táncsics Judit ügyvezető önállóan

Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 10102103-48878900-01005000

IBAN számlaszám: HU59101021034887890001005000 (SWIFT: BUDAHUHBXXX)

E-mail: info@plukkido.hu

Telefonszám: +36 20 440 8590

(a továbbiakban, mint: “Plukkido”)

 

és az általa a jelen ÁSZF alapján nyújtott és alább részletesen ismertetett
szolgáltatás igénybevevői (a továbbiakban: “Megrendelő”) között létrejövő
jogviszonyra irányadó szabályokat.

 

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

 1. A Plukkido jelen ÁSZF alapján a Megrendelő igényei szerint, a jelen
  ÁSZF 2. pontjában meghatározottak szerint létrejövő egyedi
  megrendelésekben foglalt, előre meg nem határozható szolgáltatást (a
  továbbiakban: „Szolgáltatás”) nyújt a Megrendelők számára.

 

 1. Jelen ÁSZF célja, hogy egységes szerkezetben szabályozza a Plukkido
  és a vele megbízási, vállalkozási vagy bármilyen más, a Szolgáltatás
  teljesítésére irányuló szerződést kötő, illetve a jelen ÁSZF alapján
  egyedi megrendelést leadó harmadik személy, mint Megrendelő jogait
  és kötelezettségeit, illetve a Plukkido és a Megrendelő közötti
  jogviszonyra, valamint az egyedi megrendelésre vonatkozó
  szabályokat.

 

 1. AZ EGYEDI MEGRENDELÉS LÉTRJÖTTE

 

 1. A Plukkido a Szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat a jelen ÁSZF
  alapján létrejövő külön eseti megállapodásokban (továbbiakban:
  ”Egyedi Megrendelés”) részletezettek szerint végzi a Megrendelő
  részére. Az Egyedi Megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a
  jelen ÁSZF-ben foglaltak az irányadók. Amennyiben a jelen ÁSZF és az
  Egyedi Megrendelés rendelkezései között eltérés lenne, úgy az Egyedi
  Megrendelés rendelkezései az irányadóak. A Felek által megkötött
  Egyedi Megrendelések a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik
  és kizárólag ezzel együtt értelmezhetőek. A jelen ÁSZF-ben írt
  rendelkezésektől való bármilyen eltérés az Egyedi Megrendelések
  teljesítésével összefüggésben kizárólag a Felek közös írásbeli
  megegyezésével történhet.

 

 1. A Plukkido a Megrendelővel való előzetes egyeztetés alapján
  részletes ajánlatot ad az adott feladatok elvégzésére (“Ajánlat”).

  Az Ajánlat kiterjed valamennyi költségtényezőre, ideértve különösen
  a munka díját és a megvalósítás során felmerülő költségeket és
  kiadásokat az egyes feladatok teljesítésének határidejét.

 

 1. A Megrendelő a részletes Ajánlatról haladéktalanul, de legkésőbb az
  abban megjelölt ajánlati érvényesség idején belül írásban köteles
  dönteni, hogy azt elfogadja, vagy elutasítja. Amennyiben az Ajánlat
  a Megrendelő által elfogadásra kerül, úgy a Felek között létrejön az
  ajánlatkérésben szereplő tevékenységre vonatkozó konkrét Egyedi
  Megrendelés.

 

 1. Az Ajánlat elfogadása a Megrendelő részéről történhet kifejezett
  módon az Ajánlat aláírásával és a Plukkido részére történő
  visszaküldésével vagy ráutaló magatartással, az Ajánlatban szereplő
  díj vagy annak egy részének a Plukkido részére történő
  megfizetésével.

 

 1. Az Egyedi Megrendelés elfogadásával létrejön a Felek között az adott
  feladatra vonatkozó eseti megállapodás. Minden esetben az Egyedi
  Megrendelés elválaszthatatlan részét képezi az adott feladatra
  elfogadott Ajánlat, valamint a feladatok részletes leírása.

 

 1. Az Egyedi Megrendelés aláírásával vagy a 2.4. pontban írt módon
  történő elfogadásával a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit magára
  nézve kötelezőnek fogadja el, a Plukkido és Megrendelő közötti
  jogviszonyra a jelen ÁSZF-ben írtak az Egyedi Megrendelésben
  rögzített esetleges eltérésekkel megfelelően irányadóak.

 

 1. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

 1. A Felek jogait és kötelezettségeit a jelen ÁSZF általános jelleggel
  szabályozza. Amennyiben az ÁSZF és az Egyedi Megrendelés
  rendelkezései között eltérés lenne, úgy az Egyedi Megrendelés
  rendelkezései az irányadóak.

 

 1. Felek a jelen ÁSZF teljesítése során, valamint a jelen ÁSZF alapján
  esetlegesen létrejövő Egyedi Megrendelések megkötését megelőző
  tárgyalásaik, az Egyedi Megrendelések megkötése, teljesítése,
  illetőleg a teljesítést követő eljárásaik során kölcsönösen
  együttműködve, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének
  betartásával kötelesek eljárni. A Plukkido-nak az egyes Egyedi
  Megrendelésekkel kapcsolatos tárgyalások során tett jognyilatkozatai
  nem tekintendők jogi értelemben vett ajánlatnak, azokból a
  Plukkido-ra nézve nem keletkezik kötelezettség szerződéskötésre vagy
  Szolgáltatás teljesítésére.

 

 1. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

 

 1. A Megrendelő a munka megkezdését megelőzően köteles tájékoztatni a
  Plukkido-t valamennyi körülményről, amely a jelen ÁSZF szerinti és
  az Egyedi Megrendelésben rögzített Szolgáltatások végzéséhez
  szükséges. A Megrendelő köteles a Plukkido teljesítéséhez szükséges
  adatokat, információkat, vagy egyéb nyilatkozatokat haladéktalanul a
  Plukkido részére átadni, illetve megadni. Amennyiben a Megrendelő a
  Plukkido által igényelt adatok, információk vagy egyéb nyilatkozatok
  megadásával késedelembe esik, úgy ez a késedelem a Plukkido
  késedelmét kizárja.

 

 1. A Megrendelő köteles a Plukkido-val együttműködni és minden esetben
  a rendelkezésre bocsátani a Plukkido által kért adatokat,
  információkat, valamint aktívan közreműködni az ÁSZF szerinti
  szolgáltatások teljesítése érdekében.

 

 1. Amennyiben az Egyedi Megrendelés szerinti Szolgáltatással
  kapcsolatosan értelmezhető, a Megrendelő köteles a Plukkido által az
  Ajánlatban meghatározott eszközök és egyéb infrastruktúra elemek
  saját költségén történő beszerzésére. A Megrendelő a Plukkido által
  jelzett eszközök beszerzésére az Ajánlat elfogadását követően a
  lehető legrövidebb időn belül köteles. A Megrendelő jelen ÁSZF
  elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben az eszközöket nem
  tudja időben beszerezni és annak hiánya a Plukkido által elvégzendő
  tevékenységét akadályozza, úgy a Plukkido mindaddig nem eshet
  késedelembe, ameddig a Megrendelő az eszközök beszerzésével
  késedelemben van, továbbá a Plukkido teljesítési határideje a
  késedelem idejével meghosszabbodik.

 

 1. A Megrendelő köteles továbbá a jelen ÁSZF-ben, illetve az Egyedi
  Megrendelésben meghatározott Díjat a Számlán szereplő határidőben a
  Plukkido részére megfizetni.

 

 1. A Plukkido jogai és kötelezettségei

 

 1. A Plukkido köteles az Egyedi Megrendelésben meghatározott
  Szolgáltatást a Megrendelő részére olyan módon nyújtani, hogy az
  alkalmas legyen a Megrendelő által az Egyedi Megrendelésben, vagy
  annak a jelen ÁSZF szerint megengedett módosításában meghatározott
  vagy a Szolgáltatás rendeltetése szerinti célra. Ha a jelen ÁSZF-ben
  vagy az Egyedi Megrendelésben meghatározott Szolgáltatás
  teljesítésével a Plukkido azért esik késedelembe, mert a Megrendelő
  nem szolgáltatja a Szolgáltatás végzéséhez szükséges információt
  vagy nem biztosítja a szükséges helyiségeket, eszközöket,
  rendszerhozzáférést, akkor az a Plukkido hibás teljesítését kizárja.

 

 1. A Plukkido a Szolgáltatások teljesítése során mindenkor a tőle
  elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni és a
  Szolgáltatásokat a legmagasabb szakmai színvonalon köteles nyújtani.

 

 1. A Plukkido a Szolgáltatás teljesítése során jelen ÁSZF
  rendelkezései, illetve a Megrendelő utasításai szerint köteles
  eljárni, amely alól kivételt képeznek a jelen ÁSZF szerinti
  megbízási jellegű tevékenység elvégzése. A Plukkido részére
  kizárólag a Megrendelő Egyedi Megrendelésben megjelölt
  kapcsolattartója adhat utasítást. Amennyiben az utasítás
  célszerűtlen vagy szakszerűtlen, erre a Plukkido köteles őt írásban
  figyelmeztetni. Az ezen tájékoztatás elmaradásából fakadó minden kár
  megtérítése Plukkido-t terheli. Amennyiben a Plukkido tájékoztatása
  ellenére a Megrendelő utasítja a Plukkido-t a feladat elvégzésére,
  úgy a Megbízó köteles, a Plukkido részére esetlegesen kiszabott
  bármely büntetést megtéríteni, egyben mindent megtenni azért, hogy a
  Plukkido -t az esetleges hátrányos jogkövetkezmények alól
  mentesítse. A Plukkido ezen túlmenően, amennyiben a Megrendelő a
  figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, az Egyedi
  Megrendeléstől elállhat. A Plukkido köteles az utasítás teljesítését
  megtagadni, ha annak végrehajtása jogszabályba ütközik, vagy
  hatósági rendelkezés megsértéséhez vezethet, vagy veszélyeztetné
  mások személyét vagy vagyonát.

 

 1. A Plukkido a Szolgáltatás teljesítése során a Megrendelőtől kapott
  információkat és a Szolgáltatás teljesítése során készített
  dokumentációkat köteles bizalmasan kezelni. A Plukkido a
  Szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott információkat csak
  a Szolgáltatás teljesítésének céljából használhatja fel, csak a
  Szolgáltatás teljesítésében résztvevő személyeknek és szervezeteknek
  adhatja át, kizárólag az ÁSZF és az Egyedi Megrendelés
  teljesítéséhez szükséges mértékben. A Plukkido a tudomására jutott
  információkat más célra nem használhatja fel.

 

 1. A Plukkido a vállalkozói típusú tevékenységét köteles úgy végezni,
  hogy a Megrendelőt megfelelően előkészített döntési helyzetbe hozza
  úgy, hogy a döntéshez a Megrendelőnek kellő információ és idő álljon
  rendelkezésére. A Plukkido a döntéseket igénylő esetekben – a
  Megrendelő kérésének megfelelően – vagy írásos előkészítő anyagot ad
  át, vagy szóbeli tájékoztatást nyújt, amelyben ismerteti a döntéssel
  kapcsolatos körülményeket, adott esetben az egyes döntési
  alternatívákat, azok előnyeit és hátrányait és lehetséges
  kihatásait.

 

 1. A Plukkido az ÁSZF hatálya alatt végzett tevékenységét elsősorban
  személyesen, alkalmazottai útján köteles elvégezni. A Plukkido a
  tevékenysége teljesítéséhez a Megrendelő hozzájárulása nélkül
  jogosult alvállalkozókat igénybe venni. A Plukkido az igénybe vett
  alvállalkozó(k)ért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

 

Amennyiben a Szolgáltatás nyújtásához több alvállalkozó igénybevétele
szükséges, úgy az egyes alvállalkozók munkájának, a közöttük lévő
kooperációnak megszervezése a Plukkido feladata, illetve az együttműködésük
hatékonyságáért a Plukkido felelős.

 

A Megrendelő a Plukkido által esetlegesen igénybe vett alvállalkozókkal
semmilyen jogi kapcsolatba nem kerül. Egyebekben a Megrendelő
kötelezettséget vállal arra, hogy ezen alvállalkozók felé kizárólag a
Plukkido-n keresztül tesz bármilyen jognyilatkozatot.

 

 1. A Plukkido az Egyedi Megrendelésekben meghatározott feladatokat
  köteles a saját vagy alvállalkozói telephelyén a saját vagy
  alvállalkozói eszközeivel elvégezni. Amennyiben azonban a
  Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges, úgy a Plukkido
  illetve az általa kijelölt munkavállalók, alvállalkozók jogosultak a
  Megrendelő által biztosított helyiségbe történő belépésre és
  megfelelő felügyelet mellett a Megrendelő eszközeinek használatára.

 

 1. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

 

 1. Plukkido a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szolgáltatásait az Egyedi
  Megrendelésekben meghatározott határidőben és ütemezés szerint
  biztosítja és ajánlja fel használatba vételre a Megrendelőnek.

 

 1. A Plukkido feladatait képező munkálatok, szolgáltatások határidejét
  az Egyedi Megrendelés tartalmazza.

 

 1. Amennyiben a teljesítés az Egyedi Megrendelésben meghatározott
  időpontot követő 30 napig nem történik meg vagy fejeződik be, úgy a
  Megrendelő jogosult a vonatkozó Egyedi Megrendelést azonnali
  hatállyal felmondani.

 

 1. Amennyiben a Plukkido előre látja, hogy a megállapodott határidőn
  belül nem képes teljesíteni, e tényről köteles haladéktalanul
  értesíteni a Megrendelőt és póthatáridőt tűzni, amely időpontig a
  vállalt Szolgáltatást teljesíteni tudja. Amennyiben a Plukkido által
  megjelölt póthatáridő a Megrendelő által nem elfogadható, úgy a
  Megrendelő jogosult a vonatkozó Egyedi Megrendelést azonnali
  hatállyal felmondani.

 

 1. Amennyiben az adott Szolgáltatás vonatkozásában értelmezhető a
  Plukkido az Egyedi Megrendelésben meghatározott feladatok elvégzését
  követően a létrehozott terméket átadás-átvételi eljárás keretében
  köteles átadni a Megrendelő részére, amelynek során a Felek elvégzik
  az adott üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a
  teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek.

 

 1. A Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárás két
  szakaszból áll, a Plukkido általi átadási eljárásból (továbbiakban,
  mint: „Átadási Eljárás”) és a Megrendelő általi átvételi eljárásból
  (továbbiakban, mint: „Átvételi Eljárás”).

 

 1. Az Átadási Eljárás során a Plukkido köteles az üzletágban szokásos
  vizsgálatokat lefolytatni és az átadni kívánt terméket részletesen,
  egy demó működési környezetben bemutatni a Megrendelő részére. A
  Megrendelő ezen eljárás körében jogosult kifogásait haladéktalanul
  bejelenteni a Vállalkozó részére, aki a megjelölt hibákat köteles 15
  munkanapon belül kijavítani és az Átadási Eljárást megismételni.

 

 1. Amennyiben az Átadási Eljárás során a Megrendelő átveszi a terméket,
  a hozzá kapcsolódó dokumentációval együtt, akkor köteles 3
  munkanapon belül az Átvételi Eljárást lefolytatni. Az Átvételi
  Eljárás során a Megrendelő saját érdekkörében további teszteknek
  veti alá az átadni kívánt terméket. Amennyiben a tesztelés során
  hibát talál, vagy úgy ítéli meg, hogy az átadni kívánt termék nem
  felel meg az eredeti rendeltetésnek, akkor köteles ezt jelezni a
  Vállalkozó részére, aki 15 munkanapon belül köteles azt kijavítani,
  amelyet követően a Megrendelő ismételten lefolytatja az Átvételi
  Eljárást.

 

 1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kijavítás miatt felmerülő
  többletmunkáért további díjazásra nem jogosult.

 

 1. A Felek rögzítik, hogy sikeres átadás-átvételi eljárásnak az
  minősül, amennyiben az Átadási Eljárás és az Átvételi Eljárás
  sikeresen lezárult, valamint amennyiben a Plukkido a Megrendelő
  részére átadja a termékhez szükséges teljeskörű dokumentációt, a
  végleges környezetbe történő feltelepítést megvalósítja és a
  Megrendelő átadja a Plukkido részére az adott tevékenység
  elvégzésére vonatkozó és jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező
  teljesítési igazolást.

 

 1. A Felek rögzítik, hogy amennyiben az Egyedi Megrendelés alapján
  elvégzendő feladatokat a Plukkido több részletben, meghatározott
  felosztás és ütemterv szerint köteles a Megrendelő részére átadni,
  úgy az egyes átadott részek vonatkozásában – amennyiben azok önálló
  működésre képesek – az Átadás és Átvételi Eljárást részenként
  folytatják le. Amennyiben az egyes átadott részek önálló működésre
  nem képesek, úgy az Átadás és Átvételi Eljárásra az utolsó rész
  elkészülését követően kerül sor.

 

 1. A Felek rögzítik, hogy a Plukkido nem felelős a késedelemért és
  annak semmilyen jogkövetkezményéért, ha a Megrendelő a termék
  átvételét alapos indok nélkül megtagadja.

 1. DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

 1. A Megrendelő a Plukkido által elvégzett egyes Szolgáltatásokért az
  adott Szolgáltatásra vonatkozó Egyedi Megrendelésben meghatározott
  díj (a továbbiakban: “Díj”) fizetésére köteles, amely vagy fix
  összeg, vagy a ténylegesen elvégzett munka alapján (time and
  material) kerül megállapításra. A Díj minden esetben úgy kerül az
  Egyedi Megrendelésben meghatározásra, hogy az tartalmazza a
  Plukkido-nak az adott Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi díját
  és költségét.

 

 1. A ténylegesen elvégzett munkaidő ráfordítás esetén a Plukkido
  köteles az elvégzett munkáról kimutatást vezetni, amely a Díj
  későbbi megállapításának alapjául szolgál. A tényleges időráfordítás
  esetén a Plukkido az Egyedi Megrendelésben meghatározott óradíj
  alapulvételével köteles elszámolni a Megrendelő felé. A Plukkido
  által készítendő munkaidő-elszámolás esetén mindaddig nem jogosult
  kiállítani a számláját, amíg a Megrendelő a kimutatást el nem
  fogadja. Amennyiben azonban a Megrendelő a kimutatás részére történő
  elküldését követő 5 napon belül sem reagál, úgy a benne foglaltak
  elfogadottnak tekintendőek.

 

 1. Amennyiben a Plukkido az Ajánlatát úgy adta, hogy abban munkaidő
  ráfordítás (time & material) szerepel, úgy az csak becslésnek
  tekintendő, a ténylegesen számlázott óradíj mennyisége ettől
  eltérhet, tekintettel arra, hogy az Ajánlat megküldésekor a Plukkido
  a rendelkezésére álló információk és korábbi tapasztalatai alapján
  becsüli meg az elvégzendő munka mennyiségét. Amennyiben a Plukkido
  előre látja, hogy a Megrendelő igényeinek megfelelő munka mennyisége
  meghaladja a tervezett munkaóra mennyiséget, köteles a Megrendelőt
  tájékoztatni az idő túllépésének okáról, valamint a felmerülő plusz
  munkaóra igényről. Ezt követően a Megrendelő vagy elfogadja a
  vonatkozó díjnövekedéssel a munkaóra mennyiségének növekedését, vagy
  pedig a Felek közösen meghatározzák azon feladatokat, amelyek az
  előre becsült munkaidő mennyiségbe elvégezhetőek, amely így a
  megrendelt munka műszaki tartalmának csökkenését eredményezheti.
  Ezen túlmenően ilyen esetben a Megrendelő kérheti, hogy az adott
  részfeladatot a Plukkido ne végezze el, ez esetben azonban köteles a
  Plukkido felmerült költségeit megtéríteni. A time & material
  munkavégzés esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
  törvény szerinti többletmunka és pótmunka fogalmak alkalmazása nem
  értelmezhető, ezért azokat a Felek kizárják.

 

 1. A becsült munkaidő túllépésének oka lehet a munkavégzés közben
  felmerülő új igények, valamint a specifikáció pontosításakor feltárt
  pótmunka, amelyet a Plukkido úgyszintén a Megrendelővel előzetesen
  egyeztetett feltételek szerint jogosult továbbterhelni. A pótmunka
  elvégzése minden esetben új megrendelésnek minősül, amelyre a jelen
  ÁSZF 2. pontjában foglaltak az irányadóak.

 

 1. A Plukkido a Díjról minden esetben az Egyedi Megrendelésben
  rögzített módon és – amennyiben a Szolgáltatás jellege indokolja – a
  teljesítés Megrendelő általi igazolását követően, akár
  részfeladatonként, vagy teljesített mérföldkövenként számlát (a
  továbbiakban: “Számla”) állít ki, melyet e-mail, vagy posta útján
  megküld a Megrendelő Egyedi Megrendelésben megjelölt
  kapcsolattartási e-mail címére. Amennyiben a Plukkido elektronikus
  számlát kíván a Megrendelő részére küldeni, úgy a Megrendelő jelen
  ÁSZF elfogadásával az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
  CXXVII. törvény 175. § (3) bekezdés b) pontjával összhangban
  hozzájárul az elektronikus számla alkalmazásához.

 

 1. A Megrendelő a Számla ellenértékét 15 napos fizetési határidővel a
  Számlán szereplő bankszámlára történő átutalás útján köteles a
  Plukkido részére megfizetni. Amennyiben a fizetési határidő utolsó
  napja hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, úgy a Megrendelő
  köteles a Díjat a határidő lejártát megelőző utolsó munkanapig
  megfizetni.

 

Amennyiben a fentiektől eltérően a Plukkido a Díjjal kapcsolatosan
díjbekérőt állít ki, úgy azt a Megrendelő az abban szereplő határidőben
köteles megfizetni, melynek rendezését követően a Plukkido előleg számlát
állít ki, melyet megküld a Megrendelő részére, azonban az a Megrendelő
részéről pénzügyi teljesítést nem igényel. Ezesetben a Plukkido a teljesítés
Megrendelő általi igazolását követően a Számlát („Végszámlát”) az
előlegszámla értékével csökkentett Díjról állítja ki.

 

 1. Amennyiben a Megrendelő valamely Díj megfizetésével jelentős, azaz 5
  munkanapot meghaladó késedelembe esik, úgy a Plukkido választása
  szerint jogosult a jelen ÁSZF-et azonnali hatállyal megszüntetni
  vagy – amennyiben az adott Szolgáltatás vonatkozásában lehetséges –
  a Szolgáltatás nyújtását a Díj megfizetéséig a jelen ÁSZF-ben
  írtaknak megfelelően korlátozni vagy felfüggeszteni. A jelen ÁSZF
  Plukkido általi megszüntetése nem érinti a Plukkido-nak a Díj iránti
  igényét, annak megfizetésére a Megrendelő az ÁSZF megszűnését
  követően is köteles.

 

 1. Amennyiben a Megrendelő a Díj fizetésével késedelembe esik, úgy a
  Plukkido késedelmi kamatra jogosult. A késedelmi kamat mértéke a
  késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki
  alapkamat – ha a pénztartozást idegen pénznemben kell teljesíteni,
  az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott
  alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal
  növelt értéke. A Megrendelő késedelme a Plukkido késedelmét kizárja.

 

 1. Amennyiben a Megrendelő a Plukkido által kiállított Számla
  ellenértékét nem egyenlíti ki, abban az esetben a Megrendelő köteles
  késedelemmel érintett Számlánként a Magyar Nemzeti Bank fizetési
  határidőt követő napján érvényes devizaközépárfolyama alapján
  meghatározott 40 eurónak megfelelő forintösszeget behajtási
  költségátalányként megfizetni. Ezen behajtási költségátalány
  megfizetése a Megrendelő késedelmének egyéb jogkövetkezményeit nem
  érinti, és a Megrendelő a Plukkido-nak a behajtási költségátalányt
  meghaladó kárát is köteles megtéríteni.

 

 1. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 

 1. A Plukkido szavatosságot vállal azért, hogy tevékenysége során
  felhasznált, vagy tevékenysége eredményeképpen létrejött szellemi
  alkotás, szerzői jog által védett mű, egyéni, eredeti alkotás, amely
  jogtiszta és az ezekhez fűződő, Megrendelő által jelen Szerződés
  szerint megszerzésre kerülő jogok vonatkozásában harmadik személynek
  semmilyen joga nincsen, amely a Megrendelő jogszerzését meghiúsítaná
  vagy korlátozná. Amennyiben harmadik személy a szellemi alkotással
  vagy szerzői jog által védett művel kapcsolatosan a Megrendelővel
  szemben bármilyen igénnyel lépne fel, úgy a Plukkido kötelezettséget
  vállal, hogy a szellemi alkotással, illetve a szerzői jog által
  védett művel kapcsolatos jogokat a Megrendelőre átruházható módon
  megszerzi vagy azt olyan mértékben átdolgozza, hogy az a harmadik
  személy jogait ne sértse.

 

 1. A Plukkido szavatosságot vállal azért, hogy a harmadik személynek
  nincs olyan joga, amely a létrehozott szellemi alkotás jogszerű,
  illetve jelen Szerződés szerinti használatát, illetve a Megrendelő
  ezekhez fűződő jelen vállalkozói szerződés szerinti jogait kizárná
  vagy korlátozná.

 

 1. A Plukkido az általa előállított szellemi alkotásokra,
  fejlesztésekre az átadástól számított harminc (30) nap időtartamra
  szavatosságot és jótállást vállal.

 

 1. A Plukkido szavatolja továbbá, hogy a teljesítése minden
  vonatkozásban eleget tesz a vonatkozó jogszabályokban foglalt
  kritériumoknak, illetve a vonatkozó megrendelésben meghatározott
  specifikációnak.

 

 1. TITOKTARTÁS

 

 1. A jelen ÁSZF ténye, valamint az ÁSZF illetve az Egyedi Megrendelés
  teljesítése során megismert, a másik Fél működéséhez,
  tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, tájékoztatás, egyéb
  adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek
  által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy
  nyilvánosságra hozatala a jogosult gazdasági, pénzügyi, piaci vagy
  biztonsági érdekét sértené vagy veszélyeztetné, a Felek üzleti
  titkát képezi. Erre tekintettel üzleti titok különösen, de nem
  kizárólagosan: a) know-how, b) program forráskód, c) a Felek
  alkalmazottainak, alvállalkozóinak, partnereinek, beszállítóinak
  adatai, d) a Felek pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel,
  ügyleteivel kapcsolatos információk.

 

 1. A Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a
  jelen ÁSZF-ben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. A Felek a
  titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat
  tisztességtelenül nem használhatják fel, illetéktelen személy
  részére nem tehetik hozzáférhetővé, nem adhatják át, nem közölhetik,
  valamint nyilvánosságra nem hozhatják.

 

 1. A Felek a jelen ÁSZF-ben foglaltakat időbeli korlátozás nélkül
  kötelesek titokban tartani, azokat a másik Fél előzetes írásbeli
  engedélye nélkül harmadik személynek semmilyen formában nem hozzák
  tudomására.

 

 1. A titoktartási kötelezettség a jelen ÁSZF bármely okból történő
  megszűnését követően is időkorlátozás nélkül áll fenn, és teljes
  mértékben érvényben marad.

 

 1. A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik Fél
  jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza
  nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét. A Felek kötelesek minden
  olyan esetről haladéktalanul tájékoztatni egymást, amikor bíróság
  vagy hatáskörében eljáró egyéb hatóság jogszerű megkeresése alapján
  a fentiekben megjelölt bármely információt kényszerül átadni a
  bíróság vagy hatóság részére.

 

 1. A titoktartás nem korlátozza a Feleknek azt a jogát, hogy a Felek
  közötti szerződéses kapcsolatról és az abban foglaltakról hivatásos
  jogi tanácsadójukat és könyvelőjüket tájékoztassák azzal, hogy a
  titoktartási kötelezettség ezekre a személyekre is kiterjed. A Felek
  a hivatásos jogi tanácsadójuk és könyvelőjük adatkezeléséért és
  titoktartásáért, mint sajátjukért felelnek.

 

 1. A Felek a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás
  tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 4. § rendelkezéseit magukra
  nézve kötelezőnek tekintik, továbbá, tisztában vannak a az üzleti
  titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (“Titok tv.”) 1. §
  (1)-ben jelölt üzleti titok fogalmával, valamint ismertek előttük az
  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
  2011. évi CXII. törvény és a Titok Tv. üzleti titokra, annak
  megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó rendelkezései.
  A Felek továbbá, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C.
  törvény és a Titok tv. üzleti titok megsértésére vonatkozó
  szabályait ismerik.

 

 1. A jelen pontban foglalt titoktartási szabályok megsértésért – az
  egyéb jogi következményeken túl – a Felek egymással szemben
  kártérítési felelősséggel tartoznak.

 

 1. A Plukkido az alkalmazottaival, és alvállalkozóival a jelen ÁSZF-ben
  foglalt tartalmú vagy annál szigorúbb titoktartási megállapodást
  köt.

 

 1. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármely
  Fél a Felek közötti szerződéses kapcsolat fennállásának tényét –
  annak tartalmi ismertetése nélkül – referenciaként más szerződéses
  jogviszony létesítése érdekében a másik Fél előzetes írásbeli
  tájékoztatása alapján harmadik személlyel közli. A Plukkido jogosult
  a Megrendelő részére végzett Szolgáltatások tartalmi elemeit
  referenciaként megjeleníteni, amennyiben ehhez a Megrendelő előzetes
  írásbeli hozzájárulását adja.

 

 1. ADATVÉDELEM

 

 1. A jelen ÁSZF-hez kapcsolódó személyes adatok kezelésének jogalapja,
  a jelen ÁSZF megkötése és annak teljesítése, illetve a Felek jogos
  érdeke a kapcsolattartás az együttműködés megvalósítása érdekében,
  valamint – például számlázás esetén – jogszabályi kötelezettség
  teljesítése. A Felek a magukkal kapcsolatosan a másik Félhez
  meghatározott (így különösen jelen ÁSZF illetve az Egyedi
  Megrendelés teljesítése és kapcsolattartás) célból továbbított
  személyes adatok tekintetében egymás vonatkozásában
  adatfeldolgozónak minősülnek és adatfeldolgozói tevékenységük
  ellátása során más adatfeldolgozóként kizárólag hivatalos jogi
  tanácsadójukat, esetleg könyvelőjüket jogosultak igénybe venni, ezen
  túlmenően a hatályos adatvédelmi jogszabályi előírásoknak
  megfelelően további adatfeldolgozót nem vehetnek igénybe. A Felek
  kötelesek, a másik féllel kapcsolatosan tudomásukra jutott személyes
  és egyéb adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok
  kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
  áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
  helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, General Data
  Protection Regulation) szóló, Európai Parlament és Tanács 2016.
  április 27-i (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: „GDPR”), valamint
  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  szóló 2011. évi CXII törvény („Infotv.”), valamint egyéb adat – és
  titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően feldolgozni, és sem
  a jelen ÁSZF illetve az Egyedi Megrendelés időbeli hatálya,
  érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a jelen ÁSZF-ben
  illetve az Egyedi Megrendelésben foglalt jogviszonytól eltérően, a
  másik fél írásbeli engedélye nélkül, saját, valamint harmadik
  személyek céljaira nem használhatják fel, harmadik személyek számára
  nem tehetik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élhetnek vissza.

 

 1. A Plukkido adatkezelésével kapcsolatos további információk a
  Plukkido vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatában találhatóak, amely a
  következő címen érhető el:

  Adatkezelési tájékoztató


 

 1. A Felek tevékenységi körükben kötelesek gondoskodni az adatok
  biztonságáról, kötelesek továbbá megtenni azokat a technikai és
  szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási
  szabályokat, amelyek a GDPR és az Infotv., valamint az egyéb adat-
  és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Felek
  kötelesek a másik fél által átadott személyes adatokat megfelelő
  intézkedésekkel védeni, különösen a jogosulatlan hozzáférés,
  megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
  megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

 1. A jelen ÁSZF vagy az alapján létrejövő Egyedi Megrendelések bármely
  okból történő megszűnése esetén a Szolgáltatás igénybevételével
  összefüggésben a Megrendelő, mint adatkezelő által a Plukkido mint
  adatfeldolgozó tudomására hozott vagy számára hozzáférhetővé tett
  személyes adatokkal kapcsolatban a Plukkido a következők szerint jár
  el. Az ÁSZF illetve az Egyedi Megrendelés bármely okból történő
  megszűnésének napját követő 10 munkanapon belül a Megrendelő
  választása szerint köteles írásban tájékoztatni a Plukkido-t, hogy a
  részére továbbított adatokat összesítse, rendszerezze és azokat
  külön adathordozón adja át a Megrendelő részére és az átadással
  egyidejűleg véglegesen és visszavonhatatlanul törölje, az értesítés
  kézhezvételétől számított 30 napon belül. Amennyiben az ÁSZF vagy
  az Egyedi Megrendelés megszűnését követő 10 munkanapon belül a
  Megrendelő nem tesz nyilatkozatot, akkor azt a Felek úgy tekintik,
  hogy a Megrendelő az adatok törlését kéri, ennek megfelelően a 10
  munkanapos határidő lejártát követő 30 napon belül a Plukkido a
  részére továbbított adatokat véglegesen és visszavonhatatlanul
  törli.

 

 1. SZELLEMI TULAJDON ÉS HASZNÁLAT

 

 1. A jelen ÁSZF alkalmazása során szellemi alkotások a szerzői művek és
  egyéb szellemi alkotások, továbbá a találmányok, használati minták
  és formatervezési minták, munkamódszerek fejlesztése, tréninggel és
  előadással kapcsolatos anyagok, számítógépes programok, eljárások,
  szabadalmak, védjegyek, minden szerzői joggal védett alkotás és
  know-how, továbbá minden olyan alkotás, amely szellemi alkotásokra
  vonatkozó jogszabályok hatálya alá esik (a továbbiakban: „Szellemi
  Alkotás”).

 

 1. A Plukkido szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga a
  Szolgáltatás során esetlegesen létrehozandó Szellemi Alkotásokon,
  amely korlátozná, vagy akadályozná a Megrendelő törvényes és
  szerződéses jogainak gyakorlását. Amennyiben bármely harmadik
  személy a Szolgáltatás tárgyának vagy részeinek felhasználása miatt
  a Megrendelővel szemben, a Szellemi Alkotással kapcsolatos jogra
  hivatkozva vagyoni vagy egyéb igényt jelentene be, úgy a Plukkido a
  Megrendelő helyett köteles maradéktalanul, azonnal helytállni,
  illetőleg a Megrendelőt kártalanítani.

 

 1. A Megrendelő – eltérő megállapodás hiányában – jogosult a
  Szolgáltatás nyújtása során a Plukkido által készített és részére
  átadott dokumentációt, valamint annak részeit saját tevékenységi
  körében korlátlanul felhasználni. A Megrendelő rendelkezési joga
  azonban nem terjed ki a Plukkido saját fejlesztésében, többszöri
  felhasználás céljával már korábban elkészült és a Szolgáltatás
  teljesítéséhez felhasznált dokumentumaira. A Felek ezeket a
  dokumentumokat közös megegyezéssel, írásban határozzák meg. Az
  átadott dokumentumokat a Megrendelő köteles bizalmasan kezelni.

 

 1. A Plukkido a jelen ÁSZF hatálya alatt, az egyes Egyedi Megrendelések
  alapján létrejött és kifejezetten a Megrendelő érdekében készített,
  a Megrendelő külön, a Plukkido-tól független felhasználásra szánt
  Szellemi Alkotásokra vonatkozóan Plukkido a felhasználási jogokat
  az Egyedi Megrendelésben meghatározott kiterjesztettséggel ruházza
  át. Ennek megfelelően Megrendelő a Szellemi Alkotások kapcsán saját
  nevében nem járhat el, nem szerez például szabadalmi oltalmat vagy
  szerzői jogi védelmet. Jelen pont kiterjed arra az esetre is,
  amikor a Plukkido által az Egyedi Megrendelés teljesítése során
  létrehozott Szellemi Alkotás a Plukkido által már korábban
  létrehozott Szellemi Alkotásba kerül beépítésre vagy azzal
  összekapcsolásra bármely módon. A Megrendelő a felhasználási jogokat
  csak külön, az Egyedi Megrendelésben rögzített megállapodás esetén,
  az ott részletezett megjelenési formában és kiterjesztettséggel
  szerzi meg. A feleknek az Egyedi Megrendelésbe foglalt vagy utólag
  megkötött külön megállapodása meghatározza a felhasználási jog
  időbeli és területi terjedelmét, díját és a felhasználás módját.

 

 1. Az ÁSZF, illetve az egyes Egyedi Megrendelések alapján a Plukkido-t
  megillető Díj – ettől eltérő megállapodás hiányában, illetve a 9.5.
  pontban meghatározott kivétellel – tartalmazza az általa esetlegesen
  létrehozott Szellemi Alkotások teljes ellenértékét, valamint a
  használatukért a Plukkido-t megillető díjat. A Megrendelő jelen ÁSZF
  elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szellemi Alkotások, illetve az
  azokhoz kapcsolódó, a fenti 9.4. és 9.5. pontban részletezett jogok
  teljes és végleges átruházásának feltétele egyedi megállapodásban
  kerül rögzítésre, a felhasználási jogokért a Megrendelő által
  fizetendő ellenérték mértékét a felek az Egyedi Megrendelésben vagy
  az utólag a felhasználási jogok tárgyában megkötött külön
  megállapodása tartalmazza.

 

 1. A Megrendelő jóváhagyja a Plukkido számára, hogy a Plukkido
  térítésmentesen megjelenítse a Megrendelő társaság logóját és
  elnevezését az általa üzemeltetett honlapon, valamint marketing
  anyagaiban referenciaként a Megrendelőt feltüntesse.

 

 1. FELELŐSSÉG ÉS ANNAK KORLÁTOZÁSA

 

 1. A Megrendelő felelős minden olyan kárért, amely az általa adott
  szakszerűtlen és nem teljeskörű információkból ered.

 

 1. A Plukkido felelőssége a hatályos jogszabályok szerint számítandó,
  amelynek maximális mértéke az Egyedi Megrendelés alapján fizetendő
  Díj összege.

 

 1. Egyik Fél sem tartozik a másik Félnek felelősséggel, amennyiben a
  hibás Fél szerződésszegését vis maior okozta.

 

 1. A jelen ÁSZF értelmében vis maiornak minősül minden olyan
  rendkívüli, mindkét fél ellenőrzési körén kívül álló, a jelen ÁSZF
  létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő,
  vagy késleltető esemény, amelyet a felek a Szerződés kötésekor, vagy
  azt megelőzően nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely
  nem vezethető vissza a szerződő Felek magatartására vagy
  mulasztására. Vis maiornak minősülnek különösen, de nem
  kizárólagosan az alábbi esetek:

 

 • természeti katasztrófák (pl. árvíz, földrengés, vihar);

 • tűzvész, robbanás, tömeges megbetegedés (járvány);

 • kormányzati intézkedés;

 • háború, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy fennáll-e
  hadiállapot vagy sem);

 • forradalom, felkelés, zavargások, polgárháború, vagy
  terrorcselekmények;

 • általános országos sztrájk;

 • járványügyi intézkedések, így különösen járványügyi intézkedésként
  elrendelt kijárási korlátozás, tilalom, valamint az ezzel
  összefüggésben bármely fél által elrendelt otthoni munkavégzés,
  illetve bármely olyan a Felek által hozott intézkedés, amely
  összefüggésben áll a járványügyi szakemberek által a személyes
  kapcsolatok csökkentésére irányuló javaslataival (személyes
  jelenlétet igénylő feladatteljesítés felfüggesztése).

 

Nem jelent szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségek szerződésszerű
teljesítését vis maior esemény akadályozza vagy korlátozza.

 

Amennyiben vis maior esete következik be, akkor az erről tudomást szerző
Félnek haladéktalanul írásban kell értesítenie a másik Felet. A 10
munkanapot meghaladó vis maior helyzet esetén a Felek kötelesek a lehető
legrövidebb időn belül egymással az ÁSZF, illetve az Egyedi Megrendelés
teljesítésének folytatásáról egyeztetni és a feladatok befejezésének
időpontjában, valamint az egyéb, valamely Fél által lényegesnek minősített
kérdésben megállapodni. A vis maior esetről tudomást szerző Fél a fenti
tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért helytállni tartozik a másik Fél
felé.

 

Amennyiben a Felek az egyeztetés megkezdésétől számított 15 munkanapon belül
sem tudnak megállapodni, úgy a határidő lejártát követően bármely Fél
jogosult az Egyedi Megrendeléstől elállni.

 

Az Egyedi Megrendelés megszűnik, amennyiben annak teljesítése a vis maior
következtében lehetetlenné vált.

 

Vis maior esetén az ÁSZF-ben meghatározott teljesítési határidők
meghosszabbodnak azzal az időtartammal, amíg a felek a vis maiornak minősülő
esemény miatt nem tudnak teljesíteni. Amennyiben a késedelem 10 munkanapot
meghaladja, úgy a Felek kötelesek új teljesítési határidőben megállapodni.

 

Vis maior esemény befejeződését követően a késedelembe esett Fél a további
késedelem megelőzése érdekében köteles a lehető leghamarabb folytatni a
teljesítést.

 

 1. A Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul
  veszi, hogy az általános elévülési szabályoktól eltérően a
  Plukkido-val szembeni (kár)igények a(z) (kár)esemény bekövetkezését
  követő egy (1) év elteltével elévülnek, ezt követően a Plukkido-val
  szembeni jogérvényesítés lehetősége kizárt.

 

 1. A Plukkido a jelen ÁSZF-re alkalmazandó jog által biztosított
  legszélesebb körben kizárja a felelősségét mindennemű garanciális
  igényekkel, a Szolgáltatások adott célra való megfelelőségével,
  pontosságával, nem kielégítő minőségével, harmadik személyek
  jogainak sérelmével kapcsolatosan.

 

 1. MUNKAVÁLLALÓK VÉDELME

 

 1. A Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyzet toborzása,
  illetve képzése olyan mértékű befektetést jelent a Plukkido-nak,
  amelynek elvesztése hátrányosan érintheti a Plukkido jelenlegi és
  jövőbeli üzleti tevékenységét és pénzügyi helyzetét.

 

 1. A fentiekre tekintettel a jelen ÁSZF tartama alatt, illetve annak
  megszűnését követő tizenkét (12) hónapig a Megrendelő nem jogosult
  közvetlenül vagy közvetve, munkavállalói, megbízottjai,
  alvállalkozói, mindezek közeli hozzátartozói, illetve tulajdonosai
  útján:

 

 • toborozni, alkalmazni, toborzásra vagy alkalmazásra megbízást adni
  vagy azt megkísérelni, munkaviszony létesítéséről tárgyalni vagy
  bármely más módon felhasználni a tevékenységét olyan személynek, aki
  az ÁSZF hatálya alatt a Plukkido alkalmazottja megbízottja,
  tanácsadója, alvállalkozója volt; vagy

 • a jelen ÁSZF hatálya alatt bárkit, aki a Plukkido megbízottja
  illetve tanácsadója volt rábírni arra, hogy a Plukkido-val vagy
  ahhoz kapcsolódó vállalkozással fennálló jogviszonyát megszüntesse
  vagy ilyen személyt más munkáltatónak bemutatni

 1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti 11.2. pont megsértése
  esetén köteles a Plukkido-t egy összegben kártalanítani, mely
  kártalanítás mértéke 5.000.000 Ft + Áfa / alkalmazott.

 

 1. KAPCSOLATTARTÁS

 

 1. Amennyiben jelen Szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik a
  Felek közötti hivatalos és elsődleges írásbeli kapcsolattartás az
  e-mail kommunikáció. Jelen Szerződés tekintetében a faxon történő
  esetleges kommunikáció nem tekintendő írásbeli kommunikációnak.

 

 1. A Plukkido által kapcsolattartásra kijelölt személy neve, illetve
  elérhetősége az alábbi:

 

Név: Táncsics Judit

E-mail: info@plukkido.hu

 

 1. A Megrendelő kapcsolattartási adatai az Egyedi Megrendelésben
  kerülnek rögzítésre.

 

 1. Bármely jelen Szerződés vagy az Egyedi Megrendelés alapján megtett
  értesítés

 • személyes kézbesítés esetén az átadással;

 • e-mail esetén az elküldést követő egy nap elteltével;

 • ajánlott tértivevényes postai feladás esetén a postára adást követő
  három nap elteltével

tekinthető kézbesítettnek

 

Ha valamely értesítést munkanapokon közép-európai idő szerint 9:00 és 17:00
közötti időn túl kézbesítik, akkor az értesítés a következő munkanapon
minősül kézbesítettnek.

 

 1. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a
  kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés
  elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik.

 

 1. AZ ÁSZF TARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE

 

 1. Jelen ÁSZF közzétételének napján lép hatályba és határozatlan időre
  jön létre. Az egyes Szolgáltatásokkal kapcsolatosan létrejövő Egyedi
  Megrendelések időtartamát az Egyedi Megrendelések tartalmazzák.

 

 1. Jelen ÁSZF és az Egyedi Megrendelés megszüntethető:

 • bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével

 • a Felek közös megegyezésével;

 • elállással;

 • bármelyik Fél írásbeli rendes felmondásával;

 • bármelyik Fél írásbeli azonnali hatályú felmondásával;

 

 1. A jelen Szerződés és valamennyi hatályban lévő Egyedi Megrendelés
  minden további jognyilatkozat nélkül automatikusan megszűnik
  bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével.

 

 1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jelen Szerződéstől, valamint az
  egyes Egyedi Megrendelésektől a Szerződés szerinti Szolgáltatás,
  illetve az Egyedi Megrendelésben foglalt feladat megkezdése előtt
  bármikor elállhat, azonban köteles a Plukkido-nak az elállás
  közléséig felmerült költségeit megtéríteni.

 

 1. A Felek megállapodnak, hogy bármely Fél jogosult a jelen Szerződést
  indokolás nélkül, a másik Félhez intézett egyoldalú, írásban megtett
  nyilatkozatával, 30 napos felmondási idővel felmondani. A felmondási
  idő alatt azonban a Felek kötelesek a szerződéses kötelezettségeiket
  teljesíteni, továbbá a Vállalkozó köteles az esetlegesen folyamatban
  lévő Egyedi Megrendelések szerint teljesítendő szolgáltatásait
  teljesíteni abban az esetben is, amennyiben annak befejezési ideje a
  30 napos felmondási idő lejártát követő napra esik.

 

 1. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a sérelmet szenvedett Fél
  jogosult a jelen Szerződést indokolás mellett, a másik Félhez
  intézett egyoldalú, írásban megtett nyilatkozatával azonnali
  hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződésből
  eredő lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi.

 

 1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés bármely okból történő
  megszűnése esetén kötelesek egymással teljeskörűen elszámolni. A
  Felek rögzítik, hogy elszámolás alatt nem csak pénzügyi elszámolást
  értenek, hanem az elszámolás körébe tartozik minden egymásnak
  átadott adat, információs, eszköz, infrastruktúra, belépési kód,
  jelszó, illetve egyéb hozzáférés stb. Az átvevő Fél az előbbieket a
  Szerződés megszűnését követően haladéktalanul, de legfeljebb 5
  munkanapon belül köteles az átadó Félnek visszaszolgáltatni.

 

 1. A jelen ÁSZF 7., 8., 9. és 11. pontjának rendelkezései az ÁSZF
  bármely okból történő megszűnését követően is határozatlan
  időtartamra hatályban maradnak.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

 1. Az a tény, ha a jelen ÁSZF vagy az Egyedi Megrendelés bármely
  rendelkezése érvénytelennek minősül, vagy vélhetően érvénytelenné
  fog válni a jövőben, nem érinti azoknak, mint egésznek az
  érvényességét. Az érvényben maradó részeket a részleges
  érvénytelenségre való tekintet nélkül kell értelmezni és
  végrehajtani. Ilyen esetben a felek kötelesek jóhiszeműen
  tárgyalásba bocsátkozni annak érdekében, hogy mindkét Fél gazdasági
  koncepciójához legközelebb álló megoldással helyettesítsék a
  rendelkezést. Ugyanezen módon kell eljárni abban az esetben is, ha a
  Szerződés, vagy a jelen ÁSZF vagy az Egyedi Megrendelés nem
  szabályoz valamely kérdést.

 

 1. A jelen ÁSZF és annak melléklete vagy mellékletei képezik a Feleknek
  a szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodását és
  egyetértését, és érvénytelenít minden korábbi, a Felek közötti,
  egyeztetést és megállapodást a szerződés tárgyának vonatkozásában.

 

 1. A jelen ÁSZF semmiképp nem értelmezhető úgy, hogy az a Felek között
  közös vállalkozást, partnerséget vagy kölcsönös ügynökségi
  kapcsolatot hoz létre. A Megrendelő nem köt semmilyen szóbeli vagy
  írásbeli megállapodást a Plukkido nevében, vagy más módon nem
  kötelezi a Plukkido-t annak előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

 

 1. A Megrendelő a Plukkido előzetes írásbeli engedélye nélkül nem
  jogosult a jelen ÁSZF és az Egyedi Megrendelés szerinti jogait vagy
  kötelezettségeit másra engedményezni vagy bármely más módon
  átruházni.

 

 1. A Felek szavatolnak azért, hogy a jelen ÁSZF és az Egyedi
  Megrendelések megkötésére jogosultsággal és kellő felhatalmazással
  rendelkeznek és képes a jelen ÁSZF illetve az Egyedi Megrendelés
  szerinti jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére.

 

 1. Amennyiben a Plukkido a jelen ÁSZF szerinti valamely jogát nem, vagy
  csak részben gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a jogról lemondott.

 

 1. A Plukkido a jelen ÁSZF-ben nem alkalmaz olyan feltételt, amely
  lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési
  gyakorlattól, illetve olyan feltételt sem, amely eltér a Megrendelő
  és a Plukkido között esetlegesen korábban alkalmazott feltételtől.
  Az előzőekre tekintettel a Megrendelő külön tájékoztatására nem
  kerül sor.

 

 1. A jelen ÁSZF-ben illetve, az Egyedi Megrendelésben nem szabályozott
  kérdésekben a magyar jog, így különösen de nem kizárólagosan a
  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a
  szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) vonatkozó
  rendelkezései az irányadóak. A vonatkozó jogszabályok kötelező
  rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 1. Jelen ÁSZF változása esetén Plukkido köteles elérhetővé tenni jelen
  dokumentum előző verzióit is.

 

 1. A jelen ÁSZF módosításának a már kibocsátott ajánlatokra, illetve
  megkötött Egyedi Megrendelésekre történő alkalmazása kizárólag a
  Megrendelő cégszerű aláírásával ellátott hozzájáruló nyilatkozatának
  beszerzése után lehetséges. Ennek hiányában az ÁSZF módosítása csak
  a módosítást követően kibocsátott ajánlatokra és létrejövő Egyedi
  Megrendelésekre vonatkoznak.

 

 1. Felek a jelen ÁSZF-ből és az Egyedi Megrendelésből eredő vitáik
  esetén igyekeznek a felmerült problémákat elsődlegesen tárgyalásos
  úton megoldani. Amennyiben ésszerű időn belül a jelen
  Keretszerződésből és az Egyedi Megrendelésből eredő vita megoldására
  nem születik megállapodás, úgy Felek megállapodnak, hogy bármely
  vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből, vagy azzal összefüggésben,
  annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy
  értelmezésével kapcsolatban keletkezik kikötik Magyarország
  bíróságainak joghatóságát és pertárgyértéktől függően a
  Székesfehérvári Járásbíróság illetve a Székesfehérvári Törvényszék
  illetékességének.